Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

LLIBRE: MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE MAESTROS PROPIETARIOS

Imagen 167 ret BRmicro.jpg


   El mes de novembre, l’AMEIB (Arxiu Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a peça del mes el llibre Movimiento del Personal de Maestros Propietarios. Dins l’obra podem trobar una classificació per centres, des de l’any 1910 fins als anys 30 i 40 aproximadament, de tots els professionals del magisteri (primer ensenyament) de les escoles públiques de les Illes Balears.


Es tracta d’un conjunt documental valuosíssim per poder fer un llistat fidedigne de tots aquells homes i dones que es dedicaven a l’educació durant el període esmentat. A més a més, es pot saber amb total certesa quins professionals de l’ensenyament passaren per cada un dels centres. 

De cada docent, a més del nom i dels llinatges, apareixia la seva categoria (interí, propietari provisional, propietari definitiu) i la forma mitjançant la qual havia arribat a l’escola: per instància, trasllat, permuta, sanció, o gràcies a un ascens dins la mateixa plaça. Una altra de les dades importants que es registrava era el sou,   una remuneració bastant baixa que va donarlloc a la famosa dita “passes més fam que un mestre d’escola”. Finalment, a la informació apareixien tres dates: la de nomenament, la de presa de possessió i la de cessament. També, al final del document, hi havia un espai on s’anotava el motiu pel qual fou cessat o cessada.
Imagen 168 ret BRmicro.jpg
El llibre apareix obert per les pàgines 104 i 105, on podeu constatar els mestres que passaren per les antigues Unitàries núm. 1 i núm. 2 d’Inca, transformades en Escola Graduada de Nins l’any 1931 (també apareixen les diferents seccions).
Imagen 169 ret brmicro.jpg
Ens trobam, en definitiva, davant un conjunt documental excepcional, una eina indispensable per als historiadors a l’hora de parlar d’educació a principis del segle passat.