Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“REGISTRO DE TÍTULOS DE FACULTAD-1º”

juny13-1_dim.JPG


Aquest mes de maig l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a peça del mes un quadern-llibre de registre intitulat “Registro de Títulos de Facultad 1º”.

Com és ben sabut la nostra institució té distribuïda la seva estructura en tres apartats. Per una part, la d’Arxiu; una segona, destinada al Museu; i una tercera, que és la de Biblioteca.

La peça que presentam aquest mes de juny forma part de l’Arxiu de l’AMEIB. Es tracta d’un quadern-registre de títols universitaris corresponents a finals del segle XIX i principis del XX, i corresponia a la delegació dels llavors Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

El llibre, que recull la primera part de l’esmentat registre, va des del 30 de gener de 1899 fins al 15 de juliol de 1913 i té un total de 50 planes escrites a doble cara.

El primer títol inscrit és de Farmàcia i correspon a D. Antonio Riera y Jaume, de vint-i-quatre anys, natural de Manacor. Estava expedit a Madrid el 7 d’octubre de 1898. Mentre que el darrer que trobam al llibre és de Llicenciat en Dret i pertany a D.Nicolás Marcell y Siquier, de vint-i-vuit anys, nascut a Palma: i té data d’expedició el 21 de juny de 1913.

Al llibre de registre s’hi recullen un total de tres-cents quaranta-tres títols. Totes les inscripcions vénen signades pel secretari, Salvador Maria Bover.

Curiosament, i com era normal a l’època, tant sols hi trobam tres dones: Catalina Servera, Margarita Terrasa i Maximina Part; totes elles amb la titulació de Matrones.

Alguns noms destacats que hi apareixen són l’arquitecte Gaspar Bennassar, autor, entre d’altres, d’obres tan valorades a Palma com S’Escorxador, el Coliseo Balear o el Passeig Sagrera. També hi trobam el reconegut poeta, prosista i assagista Gabriel Alomar; el polític Alexandre Jaume, afusellat el 1937; el poeta i dramaturg costumista José María Tous y Maroto; els metges Ramón Rotger Pizá i Mariano Rosselló Marcó; l’advocat Fausto Morell; el químic, apotecari i escriptor José Sureda y Blanes...

Aquesta peça prové de l’antiga Direcció Provincial del Ministeri d’Educació i Ciència i és un dels importants documents que es pogueren salvar d’un incendi que es produí l’any 1923.


 

juny13-2_dim.JPG