Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

Llibre d'actes de la Junta Provincial d'Instrucció Pública de 1908 a 1911

 

Aquests mesos de maig i juny, l’AMEIB presenta com a Peça del Mes el Llibre d'actes de la Junta Provincial d'Instrucció Pública de 1908 a 1911. Aquest prové de l’antiga Dirección Provincial de Baleares del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

El llibre d’actes que presentam comença amb la sessió del dia 4 de gener de 1908 (presidida pel Governador Civil D. Laureano de Irazazabal) i acaba amb la del 30 de desembre de 1911 (presidida pel Governador Civil D. Agustín de la Serna).

 

20160504_105432_br.jpg


Amb la Llei d’Instrucció Pública del 9 de setembre de 1857 (Gaceta de Madrid 10-09-1957), coneguda popularment com a “Ley Moyano”, es creen les “Juntas de Instrucción pública”. A cada capital de província hi havia una Junta d'Instrucció pública, composta pel Governador (President), un Diputat provincial, un Conseller provincial, un individu de la Comissió provincial d'Estadística, un Catedràtic d’institut, un individu de l'Ajuntament, l'Inspector d'Escoles de la província, un eclesiàstic delegat de la diòcesi, i dos o més pares de família.


Cadascuna d'aquestes Juntes tenia un secretari retribuït, nomenat pel Govern, a proposta en terna de la mateixa Junta. El Govern nomenava els individus de les Juntes provincials d'Instrucció pública a proposta en terna del Governador.
Les funcions d’aquestes Juntes Provincials eren:


1) Informar el Govern en els casos previstos per la llei i la resta en què se'ls consulti.
2) Promoure les millores i avenços dels centres educatius de primer i segon ensenyament.
3) Vigilar sobre la bona administració dels fons dels mateixos centres.
4) Donar compte al rector, i si era necessari al Govern, de les faltes que adverteixin en l'ensenyament i règim dels instituts i escoles posades a la seva cura.


A cada districte municipal existien també les Juntes Locals d’Instrucció Pública formades per: el batle com a president, un regidor, un eclesiàstic, un mestre i una mestra de l’escola pública i tres o més pares de família.
Els individus de les Juntes locals de primer ensenyament eren nomenats pel Governador de la província.

20160504_105432_Detall_br.jpg