avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Imatge Banner Contacte

Contacte

012 / ATENCIÓ URGENT

ATENCIÓ URGENT

Emergències

112

Persones amb discapacitat auditiva

900 11 21 00

(

requereix donar-se d’alta, més informació aquí

 )

Servei d'Atenció Mèdica Urgent

061

Servei 24 hores d'atenció social i acompanyament a les víctimes de violències masclistes de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA)

639 83 74 76

(

Whatsapp

 )

ibdona@ibdona.caib.es

Si vols contactar amb una conselleria, direcció general o ens del sector públic, trobaràs les vies de contacte a la pàgina corresponent dins la secció Govern.

ATENCIÓ CIUTADANA I CITA PRÈVIA

Atenció ciutadana

Oficines d'assistència en matèria de registres (OAMR) - Cita prèvia

012

Infosalut Connecta (Cita prèvia amb el sistema sanitari, informació sanitària, etc.)

Atenció a les persones usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

atenciousuari@ibsalut.caib.es

Telèfon del Consumidor (cita prèvia)

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

oficina@dgpoling.caib.es

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

ebap@caib.es

Servei d'Entitats Jurídiques

entitatsjuridiques@caib.es

Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) 

(Servei de Policia Tutor de les Illes Balears, Educació Viària de les Illes Balears, etc.)

ispib@caib.es

Institut d'Estudis Autonòmics

iea@caib.es

Cita prèvia

Cita prèvia en matèria d’afers socials

Cita prèvia en matèria d’educació (orientació, escolarització, inspecció educativa, etc.)

Cita prèvia amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

Cita prèvia amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Cita prèvia per al Registre de Voluntats Anticipades

SALUT

Servei d'Atenció Mèdica Urgent

061

Infosalut Connecta (Cita prèvia amb el sistema sanitari, informació sanitària, etc.)

Cita prèvia per al Registre de Voluntats Anticipades

Coordinació de l'Estratègia de Càncer

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a les persones usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

atenciousuari@ibsalut.caib.es

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)

idisba.info@ssib.es

AFERS SOCIALS

Cita prèvia en matèria d’afers socials

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

IGUALTAT

Servei 24 hores d'atenció social i acompanyament a les víctimes de violències masclistes de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA)

639 83 74 76

Whatsapp

ibdona@ibdona.caib.es

Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere

serveilgtbi@dgcg.caib.es

INFÀNCIA I JOVENTUT

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

ibjove@ibjove.net

Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)

dretsmenor@obia.caib.es

INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE (IBAVI)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)

971 71 70 00

Informació general

971 67 84 04

Cita prèvia

971 22 85 10

Consultes informàtiques

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)

ECONOMIA, TREBALL I INNOVACIÓ

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

consultes@ibassal.caib.es

Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)

tamib@tamib.es

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)

ces@caib.es

Institut d'Estadística de les Illes Balears 

info@ibestat.caib.es

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

info@idi.es

Projecte Emblemàtics Balears

icomerc@idi.es

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit)

info@fundaciobit.org

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

administracio@ibetec.caib.es

EDUCACIÓ

Cita prèvia en matèria d’educació (orientació, escolarització, inspecció educativa, etc.)

Escolarització

Aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears (GESTIB)

971 17 77 48

Contrasenyes

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Formació Professional

Departament d'Inspecció Educativa 

die@die.caib.es

Ensenyaments Artístics Superiors

dguniversitat@dguni.caib.es

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

online@conservatorisuperior.com

Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

esadib@fesmae.com

Escola d'Art i Superior de Disseny Illes Balears

escoladartidisseny.palma@educaib.eu

Educació de Persones Adultes

siepa@dgfpieas.caib.es

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

suport@ibisec.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

convivexit@caib.es

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es

Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

iaqse@iaqse.caib.es

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

iqpib@dgfpieas.caib.es

Museu de l'Educació de les Illes Balears

MOBILITAT

Transports de les Illes Balears (TIB) - Consorci de Transports de Mallorca

Ports de les Illes Balears

info@portsib.es

LLENGUA, CULTURA I COMUNICACIÓ

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

oficina@dgpoling.caib.es

Proves de català, equivalències i homologacions

provescatala@iebalearics.org

certificacio@iebalearics.org

Subvencions de foment del català

foment@iebalearics.org

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3)

info@eprtvib.es

Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

info@ieb.caib.es

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

info@icib.caib.es

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

informacio@simfonicadebalears.com

Arxiu del Regne de Mallorca

arm@arxregne.caib.es

Biblioteca Pública de Palma

bpcansales@bibliotecapalma.com

Museu de Mallorca i Secció Etnològica de Muro

museudemallorca@dgcultur.caib.es

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera

info@maef.eu

MEDI AMBIENT I ENERGIA

Punt d'Informació Ambiental (PIA)

pia@dgqal.caib.es

Telèfon posidònia (de juny a setembre)

atlasposidonia@gmail.com

Institut Balear de l'Energia

info@ibenergia.caib.es

AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears

info@irfap.es

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

FONS EUROPEUS I ACCIÓ EXTERIOR

Oficina d’Inversions Estratègiques

info@oie.caib.es

Fundació Illes Balears Acció Exterior

cbe@cbe.caib.es

ESPORTS

Consorci Velòdrom Illes Balears

info@velodromillesbalears.com

Fundació per a l'Esport Balear

info@fundacioesportbalear.es

Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears

TURISME

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

info@illesbalears.travel

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

escola.hoteleria@uib.es