Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

peça01-02-19.jpg

ESTADISTICA ESCOLAR DE ESPAÑA


DATACIÓ: 1925

PROCEDÈNCIA: AMEIB

NIG: Arxiu. 34 D4

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

L’any 1925 la Direcció General de l’Ensenyament Primari que pertanyia al Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts va publicar al Bolletí Oficial de l’Estat una real ordre sobre l’elaboració d’una estadística d’Edificis, mobiliari i material de les escoles nacionals de l’ensenyament Primari que comprenia la part econòmic-administrativa: Nombre d’escoles, matrícula i assistència escolar; amb el propòsit d’aconseguir un coneixement exacte de l’estat de l’ensenyament públic a Espanya.

El curs 1924-1925 des de l’Administració es varen remetre als mestres uns documents per tal de  recollir dades estadístiques dels edificis escolars i del funcionament de les diverses escoles. La impremta de “El Magisterio Español” va elaborar unes fitxes on els mestres posaven els trets d’identitat de l’escola i després havien d’emplenar contestant preguntes referents a: edificació, dependències, sala de classe i mobiliari escolar.

L’estadística es va fer a les escoles públiques nacionals “..que tienen sus haberes consignados todo o en parte en las nóminas del Estado...” i s’utilitzaren tots els medis legals per advertir als mestres de l´obligació de l’acompliment d’aquestes instruccions.

Posteriorment els fulls s’havien de remetre signats i tancats al Cap de la Secció Provincial de Primer Ensenyament en  un termini de 23 dies (l’ordre és del 23 de gener i s’havien d’entregar abans del 15 de febrer).

Els caps de les seccions provincials d’Ensenyament Primari, a mesura que rebien els fulls estadístics complimentats ordenaven el seu examen i rectificació, si era necessària. Un pic revisats es feia un buidatge de les estadístiques en el termini d’un mes  (15 de març).

Els estats i resums de cada província es remetien directament a la Direcció General (Secció de Publicacions i Estadístiques) del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts. La secció de Publicacions i Estadístiques elaborà el resum general de les dades recollides,  preparant-les per a la seva publicació oficial.