Servei de Mines de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials   

servei_mines_-_banner.JPG          

ENLLAÇOS A LES FITXES DELS PROCEDIMENTS DE MINES 


    

CITA PRÈVIA PER A CONSULTES D'EXPLOTACIONS MINERES 


Comunicacions
Inici de treballs d'aprofitament miner (148)
Accident o malaltia professional (150)
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (146)
Registre de maquinària minera (158)
Memòria anual d'inspeccions d'instal·lacions mineres realitzades per ECA's i OCA's (168)

   
Autoritzacions (amb resolució del director general)
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (031)
Canvi de titularitat de drets miners (032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (134)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (151)
Unitat d'explotació per a explotacions i recursos miners (177)
Labors d'explotació: suspensió temporal o pròrroga (178)
Projectes miners: Modificació no substancial (193)
- Caducitat i abandonament d'una explotació minera (182)
         
Registre
Empresa de voladures especials: Certificat o renovació anual (179)

      
Acreditacions professionals (Servei del Registre Industrial)
Operador de maquinària minera mòbil (038)

      
Tràmits i serveis administratius

- Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (149) 
Coeficient reductor de l'edat de jubilació en el sector de la mineria (194)  

- Devolució de les garanties i dels dipòsits   
Model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció aval bancari         

    

El Servei de Mines ha posat a la seva disposició un servei de cita prèvia per realitzar consultes d'un expedient o aclarir tant dubtes tècnics com administratius en relació a una explotació minera.

L'horari de cita és: 

- Dilluns i dimecres de 9h. a 14h 

   (M. Molina).

- Dijous i divendres de 9h. a 14h 

   (M. C. Miguela)

Actualment, les cites son telefòniques.

Cal emprar el formulari que hi ha a continuació i introduir totes les dades sol·licitades. 

Pàgina Web FORMULARI PER DEMANAR CITA

              
La sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, el Servei de Mines es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova.

Direcció General d'Industria i Polígons Industrials: Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 Palma              

     
TAXES


PDF Taxes de tràmits relacionats amb el Servei de Mines

            

MÉS INFORMACIÓ


 Pàgina Web  AUTORITZACIONS OCA I ECA MINERES  Pàgina Web  IDEIB. FORMAT ARXIUS I VISOR

 Pàgina Web  INFORMACIÓ PÚBLICA  PDF ORGANISMES DE CONTROL DE MINERIA

 Pàgina Web  REGISTRE MINER
Pàgina Web  PROJECTE MINER I MODIFICACIONS

 Pàgina Web  PLA DE LABORS Pàgina Web  LES TRAMITACIONS DE LA UDIT

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA


MINES

Pàgina Web  Normativa genèrica sobre mines
Pàgina Web  Formació dels treballadors en indústries mineres

RESIDUS

         
MEDI AMBIENT
 
      

JORNADES


Pàgina Web Jornada sobre estabilitat de talussos i la seva importància en la restauració d'explotacions mineres 2020

Pàgina Web Jornades sobre accidents i malalties professionals en el sector miner 2017

Pàgina Web Jornada sobre el Control de l'Exposició i l'Emissió de Pols en Explotacions Mineres 2017

Pàgina Web Jornada de Rehabilitació d'espais miners. 2016

            servei_mines_-_banner_doble.JPG