Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

 

Instal·lacions contra incendis en establiments industrials

Activitats afectades:
-Activitats industrials
-Emmagatzematges industrials.
-Emmagatzematges de qualsevol tipus amb càrrega de foc igual o superior a 3.000.000 MJ.
-Estacionaments de vehicles destinats al servei de transport de persones o de mercaderies.

Es tramiten mitjançant el procediment 050 de la Udit. Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 050.

En cas d'instal·lacions amb llicències d'obres anteriors al 12 de desembre de 2017, data d'entra en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es tramiten mitjançant el procediment 004 de la Udit. Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 004.

Comunicació d'incendis

En virtut de allò que indica l'article 10 del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, el titular de l'establiment industrial ha de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol incendi que es produeixi en l'establiment industrial en què concorri, almenys, una de les següents circumstàncies:

a) Que es produeixin danys personals que requereixin atenció mèdica externa.

b) Que ocasioni una paralització total de l'activitat industrial.

c) Que hi hagi una paralització parcial superior a 14 dies de l'activitat industrial.

d) Que resultin danys materials superiors a 30.000 euros.

Model de comunicació

Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials

Edificis i establiments afectats:
-Edificis i establiments als quals és d’aplicació el codi tècnic de l’edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
-S’exclouen els edificis i establiments que només disposin d’extintors portàtils

Es tramiten mitjançant el procediment 051 de la Udit. Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 051

En cas d'instal·lacions amb llicències d'obres anteriors al 12 de desembre de 2017, data d'entra en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es tramiten mitjançant el procediment 043 de la Udit. Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 043.

Altres documents

1.- Adopció d'una mesura cautelar sobre la comercialització de diversos sistemes de detecció i alarma d'incendi (Resolució Generalitat de Catalunya) enllaç

2.- Guia Tècnica d'aplicació del RIPCI (versió 2) enllaç

3.- Annexos de la guia tècnica de aplicación del RIPCI:

- Annex A  Aquest annex és orientatiu. La Direcció General de Política Industrial està elaborant el definitiu. En breu estarà disponible.

- Annex B  Aquest annex és orientatiu. La Direcció General de Política Industrial està elaborant el definitiu. En breu estarà disponible.

- Annex C

- Annex D