Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS DE GAS

Instal·lacions receptores de gas (ITC-ICG 07)

Només s'han de tramitar, davant la Direcció General d'Indústria, les instal·lacions receptores de gas que requereixin la realització de projecte tècnic. Són les següents:

  • Instal·lacions individuals amb potència útil nominal superior a 70 kW.
  • Instal·lacions comunes amb potència útil nominal superior a 2000 kW.
  • Connexions de servei amb potència útil nominal superior a 2000 kW.
  • Instal·lacions subministrades des de xarxes que treballin a una pressió superior a 5 bar.
  • Instal·lacions que utilitzin noves tècniques o materials.
  • Ampliacions de les instal·lacions indicades anteriorment, quan la instal·lació resultant superi en un 30% la potència de disseny de la inicialment projectada, o quan, a causa de l'ampliació, es donen els supòsits abans assenyalats.

Es tramiten mitjançant el sistema de tramitació immediata de la Udit. Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 013.

Les instal·lacions receptores que no requereixin la realització de projecte tècnic s'han de tramitar directament davant la companyia subministradora.

 

Altres documents

A continuació, posam a la vostra disposició diversos documents útils en relació amb aquest tipus d'instal·lacions:

Document pdfCertificat de revisió periòdica d'instal·lacions individuals (autoemplenable)

Document pdfCertificat de revisió periòdica d'instal·lacions comunes

Document pdfCertificat de posada en marxa d'aparells de gas

Document pdfSol·licitud de subministrament temporal

02.138-Certificat individualsenseprojecte.pdfCertificat instal·lació individual sense projecte

02.138-Certificat individualsenseprojecte.pdfCertificat instal·lació comuna sense projecte

 

Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (ITC-ICG 03)

Instal·lacions noves i modificacions

Les noves instal·lacions i les modificacions de les existents que no siguin substitucions de dipòsits de característiques similars, es tramiten per mitjà d'un procediment immediat. Per consultar les característiques i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 027.

Substitució de dipòsits

La substitució de dipòsits de caracteriístiques similars es tramiten per mitjà d'un procediment no immediat. Per consultar les característiques i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-106.

 

Instal·lacions d'envasos de GLP per a l'ús propi (ITC-ICG 06)

No és necessaria cap comunicació a l'Administració. Tant el titular com l'empresa instal·ladora conservaran, i tendran a disposició de l'Administració, el certificat de la instal·lació dels envasos.

Altres documents

A continuació, posam a la vostra disposició diversos documents útils en relació amb aquest tipus d'instal·lacions:

Document pdfCertificat d'instal·lació d'estació emissora d'envasos de GLP per ús propi

Xarxes de gas canalitzat (ITC-ICG 01)

Es tracta d'instal·lacions no liberalitzades que es tramiten per mitjà d'un procediment no immediat. Per consultar les característiques i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-108

Procediment d'inspecció d'instal·lacions receptores de gas

PDF Resolució del director general de Política industrial per la qual s'aprova el procediment operatiu per a la realització de la inspecció periòdica reglamentària a instal·lacions receptores de gas en servei

PDF Procediment operatiu d'inspecció periòdica d'instal·lacions receptores de gas (Redexis Gas)