Torna

Tramitació UDIT

Verificació d'instruments sotmesos a control metrològic

Verificació periòdica o després de reparació

Les activitats relacionades amb els procediments de verificació periòdica o després de reparació o modificació són realitzades pels organismes autoritzats de verificació metrològica que s'hagin designat.

La regulació específica d'un instrument de mesura sotmès al control metrològic de l'Estat pot establir l'obligatorietat de la seva verificació periòdica i / o la de la seva verificació després de reparació o modificació. Tot instrument de mesura que hagi superat una verificació, en qualsevol de les seves modalitats, ha de portar adherida una etiqueta que ho acrediti.

A continuació s'indica la periodicitat amb la qual s'ha de fer la verificació periòdica, que es troba recollida en la regulació de cada instrument:

 

Tipus d'instrument

Periodicitat de la verificació

Registradors de temperatura i termòmetres per al transport, emmagatzemament, distribució i control de productes a temperatura controlada

Cada 2 anys

Analitzadors de gasos d'escapament

Anual

Opacímetres

Anual

Sistemes de medició contínua i dinámica de líquids diferents de l'aigua

Anual

Taxímetres

Anual

Etilòmetres

Anual

Refractòmetres

Anual

Sonòmetres, dosímetres i calibradors acústics

Anual

Comptadors de màquines recreatives i d'atzar de tipus "B" i "C"

Cada 4 anys

Sistemes per al conteig i control d'afluència de persones

Cada 2 anys

Cinemòmetres

Anual

Instruments de pesatge de funcionament automàtic i no automàtic

Cada 2 anys

Manòmetres

Cada 2 anys

 

Comprovació d'equips de mesura en funcionament

La comprovació d'equips de mesura en funcionament es tramita mitjançant el procediment no immediat amb codi TNI-130 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-130.