Torna

Tramitació UDIT

Certificat CRE

Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE)

El certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE) és un requisit per a les persones que vulguin participar en qualsevol de les manifestacions festives reconegudes per l'Acord del Consell de Govern d'11 de febrer de 2011 (BOIB núm. 25, 19/02/2011).

La ITC 18 "Manifestacions festives, religioses, culturals i tradicionals", del Reglament d'articles de pirotècnia i cartutxeria aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, regula la formació necessària per a que una persona pugui obtenir tal acreditació.

La Direcció General de Política Industrial és l'òrgan competent en la matèria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i emet l'acreditació CRE, per a la qual es distingeixen tres categories:

a) Categoria F1 (a partir de 12 anys)

b) Categoria F2 (a partir de 16 anys)

c) Categoria F3 (a partir de 18 anys)

Per obtenir l'acreditació CRE les persones interessades han de superar un curs de formació segons la categoria corresponent, impartit per una entitat habilitada als efectes per la Direcció General de Política Industrial. En cas que es vulgui obtenir el certificat per una nova categoria caldrà realitzar un nou curs de formació en relació als nous articles pirotècnics pels quals s'acredita.

Les entitats habilitades per impartir la formació necessària per obtenir l'acreditació CRE comunicaran telemàticament a la Direcció General de Política Industrial les persones que han superat els cursos (accés al tràmit).

Posteriorment a aquesta comunicació les persones interessades en obtenir l'acreditació CRE la poden sol·licitar en les oficines de la UDIT i realitzar el tràmit 048.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 048.

Reducció de l'edat mínima per a l'ús d'artificis de pirotècnia en una manifestació festiva

La Disposició addicional sisena del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, referida a les  Competències de les Comunitats Autònomes en matèria d'espectacles públics i foment de la cultura, estableix que les Comunitats Autònomes, en ús de les seves competències podran disminuir les edats mínimes per a l'ús dels artificis de pirotècnia de les categories F1 i F2, únicament respecte a llocs i horaris concrets i per a aquells artificis autoritzats que s'utilitzin durant el desenvolupament de festes d'especial idiosincràsia i tradició. 

En concret, s'indica que, per a la categoria F1, l'edat dels usuaris d'artificis de pirotècnia es podrà reduir fins els 8 anys i que l'edat dels usuaris d'artificis de pirotècnia de la categoria F2 ha de ser d'almenys 10 anys; sempre que es garanteixin adequades mesures de formació i seguretat  sobre les característiques de cada producte, així com sobre la seva correcta utilització.

Amb aquesta finalitat, el Director General de Política Industrial a resolt autoritzar en el territori de les Illes Balears la disminució d’edats prevista a la disposició addicional sisena respecte dels horaris i llocs concrets i per als artificis catalogats que s’hagin d’utilitzar durant el desenvolupament dels seus costums arrelats, sempre que es compleixin les condicions descrites en la mateixa disposició, i que son les següents:

  1. a) Que l’edat de les persones usuàries d’artificis de pirotècnia de la categoria F1 sigui, com a mínim, de 8 anys, i que l’edat de les persones usuàries d’artificis de pirotècnia de la categoria F2 sigui, com a mínim, de 10 anys.
  2. b) Que les persones usuàries amb edats compreses en els límits fixats per les comunitats autònomes hagin rebut una formació suficient sobre les característiques de cada producte i sobre la seva utilització segura.
  3. c) Que la utilització dels productes per part de les persones usuàries objecte de la disminució d’edat es realitzi sota la supervisió d’un adult i que hagi estat prèviament autoritzada per escrit per qui posseeixi la pàtria potestat o tutela.
  4. d) Que s’adoptin totes les mesures necessàries per garantir la correcta aplicació dels límits d’edat definits per les comunitats autònomes.

No cal, per tant, presentar cap documentació per a aquest tràmit.

Podeu consultar la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’estableixen les condicions d’autorització per a la disminució de les edats mínimes per a l’ús dels artificis de pirotècnia de les categories F1 i F2 determinades en l’article 141 del Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria aquí

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10806/608021/resolucio-del-conseller-de-treball-comerc-i-indust