METROLOGIA


La metrologia estableix els requisits legals relatius a les mesures i els seus instruments, concretament a aquells instruments que poden tenir influència sobre la transparència de les transaccions comercials, la salut o la seguretat dels usuaris i els consumidors, com també sobre el medi ambient .

Aquesta activitat reguladora es coneix com a control metrològic.


Relació dels aparells que estan regulats per disposicions legals vigents

Aigua:

 • Comptadors d'aigua

Electricitat:

 • Comptadors elèctrics estàtics d'energia activa en corrent altern
 • Comptadors elèctrics d'inducció d'ús corrent
 • Equips de mesura d'energia elèctrica

Energia tèrmica:

 • Comptadors d'energia tèrmica

Gasos:

 • Comptadors de volum de gas
 • Mesurador de gasos d'escapament dels vehicles amb motor d'encesa amb guspira (gasolina)
 • Opacímetres per als gasos d'escapament dels vehicles amb motor d'encesa per compressió (dièsel)

Hidrocarburs:

 • Assortidors de carburant
 • Assortidors de GLP
 • Sistemes de mesura instal·lats en camions cisterna per al transport de gasolines i gasoils
 • Sistemes de mesura instal·lats en camions cisterna per al transport de GLP

Instruments especials:

 • Alcoholímetres, aeròmetres i taules alcoholimètriques
 • Cinemòmetres (radars)
 • Comptadors de màquines recreatives i d'atzar
 • Taxímetres
 • Etilòmetres
 • Instruments per determinar el contingut de sucre en el most
 • Instruments de mesura per l'arqueig de les cisternes dels vaixells
 • Refractòmetres, instruments de mesura del contingut de sucre en el most
 • Sistemes per explicar i controlar l'afluència de persones a locals públics
 • Sonòmetres, sonòmetres integradors-promediadors i calibradors sonors
 • Tacògrafs

Massa, força i pesada:

 • Cèl·lules de càrrega
 • Equips de visualització electrònics per a instruments de pesatge
 • Instruments de pesada de funcionament no automàtic (IPFNA)

Mesures de dimensions:

 • Cintes mètriques
 • Flexòmetres
 • Instruments per a mesures dimensionals
 • Regles

Metalls preciosos:

 • Metalls preciosos. Contrast i marcat

Preenvasats:

 • Ampolles utilitzades com a recipients de mesura
 • Instruments de pesada de funcionament automàtic (IPFA). Bàscules, seleccionadors, totalitzadors
 • Instruments gravimètrics per omplir de funcionament automàtic
 • Productes preenvasats

Pressió:

 • Manòmetres mecànics o simples
 • Manòmetres electrònics compensats o de columna
 • Manovacuòmetres, i vacuòmetres per a líquids, vapors i gasos
 • Manòmetres per a pneumàtics de vehicles de motor

Temps i freqüència

Termometria i calorimetria:

 • Termòmetres i registradors de temperatura (termògrafs) per al transport, emmagatzematge, distribució i control de productes ultracongelats per al consum humà

Unitats de mesura:

 • Mesures materialitzades
 • Patrons nacionals de mesura