Torna

Tramitació UDIT

PROJECTES PER A ACTIVITATS EXTRACTIVES

A.- Instruccions de com presentar un projecte miner per a la seva autorització


S'entén per projecte el conjunt d'estudis i dades preliminars necessaris per a justificar i definir l'explotació, les seves característiques generals, les modificacions substancials, així com les mesures de seguretat previstes.
Tot projecte estarà dirigit i signat per un tècnic titulat competent i serà presentat a l'Autoritat minera competent per a la seva aprovació previ estudi.
Les sol·licituds de drets miners s'han de presentar en base a l'article 15 i 16 (si s'escau) de la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears. En tot cas, com a mínim, es presentarà la següent documentació:

TOM I. Projecte d'explotació

TOM II. Pla de restauració

TOM III. Annexos

TOM IV. Document sobre seguretat i salut

TOM V. Estudi d'impacte ambiental


 

                
TRAMITACIÓ A LA UDIT

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents necessaris accediu a la fitxa específica del procediment:

- TNI-030 Autorització o ampliació (SECCIÓ A).

- TNI-033 Permís d'explotació, investigació o concessió (SECCIÓ C).

- 151 Projecte de geotèrmia de baixa entalpia.

                 

B.- Modificacions no substancials de projectes miners 


Per contactes entre el Servei de Mines i la Comissió Balear de Medi Ambient, s’ha pretès crear una guia no exhaustiva de manera que ajudi al Servei de Mines a elaborar una primera anàlisi, quan l'explotador consideri que una proposta de modificació, d'una autorització minera, no sigui modificació substancial respecte al projecte aprovat sotmès a avaluació ambiental anteriorment.
Així, i sempre cas per cas, pugui elaborar un informe segons el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, mitjançant informe quant a si el projecte de modificació es troba o no dins dels supòsits previstos en els articles 13.1.e) o 13.2.d).
El projectista haurà de justificar, cas per cas, que la modificació sol·licitada no implica una "modificació significativa", en el sentit que no pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris del Text refós.
En la sol·licitud, el projectista, ha d'indicar el tipus de modificació que realitza, fent referència al punt, o punts, descrits en aquesta guia.

Guia-llistat de modificacions no substancials

El present document fa referència als percentatges analitzats, però no és un criteri sinó una mera guia sense força jurídica ni normativa.

                
TRAMITACIÓ A LA UDIT

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents necessaris accediu a la fitxa específica del procedimient:

193 Projectes miners: Modificació no substancial