CENTRES TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TACÒGRAFS DIGITALS


       

Els centres tècnics de tacògrafs són entitats que es dediquen a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs. Els tacògrafs són aparells que registren diversos esdeveniments que poden succeir en un vehicle, com distància recorreguda, velocitat, temps de descans, temps de ralentí…

Els centres tècnics, per tal d’aconseguir l’autorització, han de disposar del Certificat de conformitat del centre tècnic a la norma UNE 66102.

Per consultar la guia de tramitació, descarregar els documents i iniciar el tràmit, accediu a la fitxa del tràmit UDIT-174

Per altra banda, les targetes de tacògraf s’han de sol·licitar a través de la Direcció General de Transports. Més informació al següent enllaç.

Normativa

Reial Decret 125/2017, de 24 de febrer, pel que s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs digitals


Acreditació com a empreses instal·ladores i comprovadores del funcionament de dispositius de limitació de velocitat

Les empreses instal·ladores i comprovadores de dispositius de limitació de velocitat són tallers o entitats acreditades per instal·lar i comprovar el funcionament dels dispositius de limitació, abans de la matriculació dels vehicles i també en vehicles que ja estan en servei.

Les empreses poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de dispositius de limitació de velocitat i han de sol·licitar-la davant la Direcció General de Política Industrial. L'acreditació té una vigència indefinida.

Requisits

Les certificacions individuals de superació d'un procés d'ensinistrament sobre instal·lació i comprovació del funcionament dels dispositius sobre els quals s'intervindrà, segons s'estableix en l'annex del Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, d'almenys dos treballadors de la plantilla de l'entitat o del taller, amb categoria professional mínima d'oficial de la segona categoria.

Els mitjans tècnics per a l'execució de la instal·lació i comprovació de funcionament que s'especifiquen a l'annex del Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, com a mínim.

1. Pòlissa d'assegurança, aval o garantia.

2. Declaració que els socis directius i personal no tenen participació en activitats de transport per carretera.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008

Normativa

Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, pel que es regula la utilització, instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat en determinades categories de vehicles.


Targeta de tacògraf 

A la pàgina web de la Direcció General de Transports es troba la normativa i guia per a l'obtenció de targetes de tacògrafs de forma telemàtica: (enllaç)