INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS


TRAMITACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

A) Inscripció d'instal·lacions

La inscripció d'instal·lacions (noves o modificacions) es tramita mitjançant el procediment 006 de la UDIT.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 006.

        

  

Obligació a instal·lar les infraestructures de recàrrega elèctrica a les instal·lacions de subministrament de combustible

L’article 15, apartats 2 a 5 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, obliga a determinades instal·lacions de subministrament de combustible a instal·lar infraestructures elèctriques per a la recarrega de vehicles elèctrics.   

El 25 d’octubre de 2022, el Ministeri per a la Transició Ecològica i repte democràtic, publicà (BOE 256) l’Ordre TED/1009/2022, de 24 d’octubre, per la qual s’estableixen el llistat de instal·lacions de subministrament de combustibles y carburants obligades a instal·lar infraestructures de recàrrega elèctrica i les excepcions i impossibilitats tècniques per al seu compliment.

L’article 4 de l’ordre TED/1009/2002 regula les excepcions tècniques que es podran al·legar per al compliment d’instal·lar els corresponent punts de recàrrega. I a l’article 5 de la mateixa ordre regula el procediment per presentar les al·legacions, concedint un termini  de 15 dies comptat del dia següent de rebre la notificació.

Més informació
 
B) Baixa d'instal·lacions

Per donar de baixa una instal·lació d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids, s'ha de seguir el procediment indicat en la MI-IP-06.

C) Instal·lacions temporals

S'han de comunicar a la Direcció General de Política Industrial amb el model adjunt.

      


DOCUMENTS RELACIONATS 

D’acord amb lo establert en la Disposició addicional quarta del RD 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per al subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació en instal·lacions petrolíferes, totes les instal·lacions destinades al subministrament de vehicles amb una capacitat total d’emmagatzematge superior a 5.000 litres, independentment de la modalitat de subministrament, han de disposar d’un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial (físic o electrònic) que aprovi la Comunitat Autònoma, en el qual s’han d’enregistrar els resultats obtinguts en cada actuació.Per tot això, i per tal de complir amb la Disposició esmentada, es va aprovar la següent Resolució i es va publicar el model de llibre de revisions, proves i inspeccions, en format electrònic.

A més, amb aquesta Resolució també es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió permetent la utilització d'eines informàtiques de gestió en substitució dels llibre de revisions, proves i inspeccions, sempre que es compleixin unes condicions.

PDF Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s'aprova el model de llibre de revisions, proves i inspeccions per a instal·lacions per a subministrament a vehicles, i es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió en substitució d'aquest llibre

PDF Model del Llibre de registre de revisions, proves i inspeccions per instal·lacions desitandes al subministrament a vehícles amb capacitat total d'emmagatzematge superior a 5.000 litres