INSPECCIÓ PLA DE LABORS, INTERVENCIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ (ECA), D'ACORD AMB EL QUE PREVEU L'ART. 44 DE LA LLEI 10/2014, DE 1 D'OCTUBRE, D'ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES BALEARS


Les persones titulars de permisos d'investigació i explotacions mineres de recursos de les seccions A) i C) han de presentar anualment un Pla de labors, tal com es descriu en l'article 44 de la Llei 10/2014 d'ordenació minera d'1 d'octubre de les Illes Balears, on s'indica que:

<<c) Els titulars d'explotacions, incloses les seccions A, C i D, excepte els titulars de jaciments geotèrmics de baixa entalpia, han de presentar el primer trimestre de cada any un pla de labors perquè l'autoritat minera competent l'aprovi, en el marc de la legislació bàsica de mines, amb un informe favorable d'una entitat col·laboradora de l'administració quant al compliment de la Llei de mines, que ha de confrontar el pla de labors presentat sobre el terreny.

L'aprovació del pla de labors ha de tramitar-se, mentre no es desenvolupi reglamentàriament, d'acord amb les previsions de la normativa estatal en matèria de mineria. En tot cas, la falta de resolució expressa sobre el pla de labors presentat no empararà mai una modificació de l'autorització o l'ampliació del dret miner existent o qualsevol altre benefici sobre la situació anterior, ni eximirà al titular de la responsabilitat d'haver eludit, si escau, els tràmits previstos per a les situacions descrites.>>

PDF Guia de campanya per a la inspecció del Pla de Labors per l'ECA minera

PDF Fitxa resum d'inspeccions ECAS


Iniciar el tràmit

Per presentar el Pla de labors a l'Administració, accediu a la fitxa del tràmit TNI-031. Des d'aquesta fitxa també podeu consultar la guia de tramitació i descarregar-vos els formularis adients.


Pla de labors digital

El programa PLd (Pla de Labors digital), sorgeix per iniciativa del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, amb la finalitat de facilitar la tramitació digital del Pla de Labors en explotacions mineres i permisos de recerca.

Pretén facilitar la preparació i generació del PLd en format PDF, la presentació telemàtica en l'administració i el visat digital (en cas de triar aquesta opció).

Va començar el gener de 2011 i anualment es va actualitzant i adaptant-ho a les noves eines i versions.

PDF Pla de Labors digital


ICGIB (Abans SITIBSA)

El Govern de les Illes Balears té encomanat a l' Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB) el desenvolupament de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears), dins del marc de la Directiva europea INSPIRI i la IDEÏ (Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya). Aquest és un projecte prioritari, ja que serà la forma principal de distribució i difusió de la informació geogràfica del Govern de les Illes Balears amb la utilització de mitjans telemàtics.

PDF ICGIB


Visor de mines

Pàgina Web Visor de mines de les Illes Balears   


Normativa no exhaustiva

 1. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
 2. Llei 10/2014 d'ordenació minera d'1 d'octubre de les Illes Balears.
 3. Llei 4/2009, de 14 de maig, de Protecció Ambiental Integrada.
 4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Común de les Administracions Públiques.
 5. Llei 54/1980, de 5 de noveembre, que modifica la Llei reguladora de mines. (BOE  núm.  280  publicat el  21/11/1980).
 6. Llei 22/1973, de 21 de juliol, reguladora de mines. (BOE  núm.  176  publicat el  24/07/1973).
 7. Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les industries extractives i de protecció i rehabilitació del espai afectat per activitats mineres.
 8. Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre, per el qual s'aproven les disposiions mínimes destinades a protegit la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.
 9. Reial decret 863/1985, de 2 d'abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
 10. Reial decret 2857/1978, de 25 de agosto, per el qual s'aprova el Reglament General pel al Règim de la Minería.
 11. Ordre TED/252/2020, de 6 de març, per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementaries 02.0.01 "Directors Facultatius" i 02.1.01 "Document sobre Seguretat i Salut" del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.
 12. Ordre ITC/101/2006, de 23 de gener, per la qual es regula el contingut mínim i l'estructura del document sobre seguretat i salut per a a la indústria extractiva.
 13. Decret 61/1999, de 28 de maig de 1999, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears.
 14. (BOCAIB Núm. 73,de 05-06-1999).
 15. Decret 77/1997, d’11 de juny, pel qual s’aprova definitivament el Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears. (BOCAIB Núm. 82, 01-07-1997).
 16. Decret 7711997, de I 1 de juny, pel que s'aprova definitivament el Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears. (Continuació) (BOCA IB Núm. 93, 26-07-1997).
 17. Correcció d’errors advertits en el decret 77/1997, d’11 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el pla director sectorial de pedreres de les illes balears (BOCAIB núm. 93, de 26-07-1997).

Òrgan responsable

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials