INSTAL·LACIONS DE RENTAT INTERIOR, DESGASIFICACIÓ I DESPRESSURITZACIÓ, REPARACIÓ O MODIFICACIÓ DE CISTERNES DE MERCADERIES PERILLOSES


Per a la realització d'aquest tràmit únicament cal presentar la declaració responsable que trobareu dintre del tràmit en la qual es declara que la instal·lació compleix els requisits que s'exigeixen per la normativa d'aplicació, que disposa de la documentació que així ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza a executar els treballs d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta normativa. La declaració responsable habilita per temps indefinit per a l'exercici de l'activitat des del dia de la presentació.

      
Normativa

Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que han de reunir les instal·lacions de rentat interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses, modificat pel Reial Decret 340/2010, de 19 de març i els seus annexos per l'Ordre ITC / 2765/2005, de 2 de setembre (versió consolidada)

 

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008