ENTITATS COL·LABORADORES DE L'ADMINISTRACIÓ (ECA) EN L'ÀMBIT DE LA LEGISLACIÓ DE MINES


1.- Definicions

2.- Relació d'Entitats Col·laboradores de l'Administració (ECA) en Seguretat Minera

3.- ECAs, laboratoris de pols, productes i tallers

4.- Documentació a presentar per a ser organisme de control autorizat (OCA) i Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) en l'àmbit de la legislació de mines

5.- Normativa no exhaustiva


1.- Definicions 

- Què és ENAC 

És el representant, a nivell estatal, en les organitzacions internacionals que configuren la infraestructura global de l'acreditació.   

Avalua a organitzacions que ofereixen serveis d'avaluació de la conformitat, com els laboratoris, les entitats de certificació i inspecció o els verificadors, entre altres.

Mitjançant l'acreditació de ENAC, aquests avaluadors demostren que fan el seu treball d'acord amb normes internacionalment acceptades i que disposen de la competència tècnica requerida.

- Què és una entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) de mineria 

Les ECA són les persones naturals o jurídiques que, tenint plena capacitat d'obrar, es constitueixen amb la finalitat de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de seguretat d'instal·lacions regulada pel Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria, col·laborant amb l'autoritat minera competent.

Les ECA, en actuar en l'àmbit del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera es regiran, en el no específicament regulat en aquest article, pel que es disposa per als Organismes de Control Autoritzats en la secció 1a, capítol IV, del Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

La seva finalitat és la de verificar les condicions de seguretat de les instal·lacions regulades pel Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria, sempre en l'àmbit miner.

Les ECA han d'estar acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a poder exercir les seves activitats.

- Què és un organisme de control (OC) 

Entitats (persones físiques o jurídiques) que estan habilitades per l'Administració per a verificar el compliment de les condicions i requisits d'establerts en els reglaments de seguretat per als productes i instal·lacions industrials o mineres. 

Estan acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), i es regeixen per la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i pel Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat mitjançant el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre

Els organismes notificats i els seus àmbits d'actuació poden trobar-se en la base de dades europea «NANDO» (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/). 

Sol·liciten la seva habilitació en la comunitat autònoma on accedeixin a l'activitat com a organisme de control.

 

2.- Relació d'Entitatss Col·laboradores de l'Administració (ECA) en Seguretat Minera 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic disposa en la seva pàgina web d'un llistat de totes les ECA que estan autoritzades a nivell nacional.

https://energia.gob.es/mineria/Seguridad/Paginas/ECAs.aspx

 

3.- ECAs, laboratoris de pols, productes i tallers 

https://energia.gob.es/mineria/Seguridad/Paginas/ECAs.aspx

          

4.- Documentació a presentar per a ser organisme de control autorizat (OCA) i Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) en l'àmbit de la legislació de mines 

4.1-. En cas de no haver estat autoritzat en un altre comunitat autònoma 

La documentació a presentar inclou acreditar que compta amb:

- Acreditació per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), que reconegui la seva competència tècnica per a l'avaluació de la conformitat en l'àmbit de la mineria sobre les activitats que corresponguin: Inspeccions acordo amb l'article 15 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, Carregadors sobre rodes, etc... Tipus d'avaluació: Inspeccions periòdiques apartat 5 de la ITC 02.2.01 del vigent Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, modificat per l'Ordre ITC/1607/2009.

- Mitjans materials necessaris.

- Personal amb l'adequada formació professional, tècnica i reglamentària per a l'exercici de les activitats, i que compleixi la lletra n, de l'article 16 del citat RD2200/1995.

- Segur d'una quantia suficient, segons lletra m article 16 de l'esmentat RD 2200/1995.

L'òrgan competent: Quan l'organisme iniciï la seva activitat o radiqui les seves instal·lacions en el territori balear, l'òrgan competent és la Direcció General d'Indústria i Energia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'autorització d'aquestes entitats, que tindrà caràcter renovable, tindrà validesa per a tot el territori espanyol. Si bé, abans d'actuar en una comunitat autònoma diferent d'on radiquin les seves instal·lacions o iniciïn la seva activitat han de comunicar aquesta intenció al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. El Ministeri és l'encarregat de traslladar aquesta comunicació immediatament a les comunitats autònomes corresponents.      

4.2.- En cas de no haver estat autoritzat en un altre comunitat autònoma

Abans d'actuar a les Illes Balears han de comunicar aquesta intenció d'actuar en aquesta comunitat, al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç que donarà trasllat immediat a les comunitats autònomes corresponents i a la Direcció General de les Illes Balears competent en la matèria, especificant tècnic inspector, titulació i acreditació ENAC corresponent.

    

5.- Normativa 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria 

Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera 

Reial Decreto 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial 

Reial Decret 1072/2015, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial