Torna

Tramitació UDIT

Entitats i registre de control metrològic

El Registre de control metrològic, és un registre únic d'abast nacional, les dades estan centralitzats al Centre Espanyol de Metrologia (CEM), del qual depèn.

Les actuacions pròpies de la gestió d'aquest Registre corresponen a les administracions públiques competents, i es troba regulat en el Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.

Normativa

Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia

Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia

 

Organismes notificats, organismes de control metrològic, organisme autoritzat de verificació metrològica

D'acord amb la normativa vigent hi ha tres tipus d'organismes designats per al control dels diferents àmbits de la metrologia legal:

Organisme notificat: entitat pública o privada que actua en els procediments avaluació de la conformitat, designat com a tal, per les administracions públiques competents en l'àmbit de la Unió Europea.

Organisme de control metrològic: Entitat, pública o privada, designada per habilitació d'una administració pública competent espanyola per a la realització dels assajos en aplicació d'una regulació específica nacional i emissió dels certificats o conformitats pertinents en relació amb el control metrològic de l'Estat en la fase de comercialització i posada en servei.

Organisme autoritzat de verificació metrològica: Entitat, pública o privada, designada per habilitació d'una administració pública competent espanyola, per a la realització i emissió de les oportunes certificacions relatives als controls metrològics després de reparació, després de modificació i periòdiques.

En els tres casos la sol·licitud juntament amb la documentació que s'indica a continuació s'han de presentar davant la Direcció General de Política Industrial. L'acreditació té una vigència indefinida.

Requisits

1. Acreditació per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

2.Assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent.

 

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-012.

 

Reparadors

Tota persona física o jurídica responsable de la reparació o modificació d'instruments de mesura subjectes al control metrològic de l'Estat, que impliqui aixecament de precintes.

Per a la realització d'aquest tràmit únicament cal presentar la declaració responsable de reparadors d'instruments de mesura sotmesos a control metrològic en la qual es declara que l'empresa compleix els requisits que s'exigeixen per la normativa d'aplicació, que disposa de la documentació que així ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza a executar els treballs d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta normativa. La declaració responsable habilita per temps indefinit per a l'exercici de l'activitat des del dia de la presentació.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-008.