INFORMACIÓ SOBRE ESTACIONS DE SERVEI (Benzineres)


Pel que fa al conjunt de l'estació de servei, el registre que indica la llei del Sector d'Hidrocarburs al seu article 44, és el Censo de instalaciones de suministro de vehículos, regulat per l'Ordre ITC/2308/2007, de 25 de juliol, que pertany al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Captura3.PNG

Així doncs, actualment no procedeix la inscripció en el Registre Integrat Industrial de les estacions, com tampoc la modificació dels registres antics. Allà on cal realitzar la inscripció de l'estació de servei i comunicar les modificacions oportunes és a l'esmentat Censo, de caràcter estatal, mentre que davant els organismes competents en matèria d'indústria de les Comunitats Autònomes caldrà inscriure les instal·lacions de les quals disposa l'estació, com poden ser els dipòsits de combustible, la instal·lació de baixa tensió, la d'equips a pressió, etc.