Torna

Tramitació UDIT

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER OBTENIR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA VIGENT


En data 3 de desembre de 2020 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es convoquen les proves per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria.

Es convoquen les proves corresponents a l'any 2021 per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria, competència de la Direcció General de Política Industrial, dependents dels serveis següents:

a) Servei de Seguretat Industrial

— Instal·lador de gas (categories A, B i C)

— Operador industrial de calderes

— Instal·lador de productes petrolífers líquids (categories I, II i III)

— Carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis

— Operador de grua torre

— Operador de grua mòbil autopropulsada (categories A i B)

b) Servei de Mines

— Operador de maquinària minera mòbil (arrencada i càrrega / transport intern)

Requisits d'admissió dels aspirants

Les persones sol·licitants han d'acreditar que en la data de finalització del termini d'inscripció són majors d'edat i compleixen els requisits exigits per a l'especialitat a la qual optin, que són els indicats a la Resolució per la qual es convoquen les proves.

Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds per a les proves són els següents:

a) Per al primer torn de proves: del 3 de desembre de 2020 fins el 15 de gener de 2021, ambdós inclosos.

b) Per al segon torn de proves: del dia 16 d'abril de 2021 fins el dia 6 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Mitjà de presentació de sol·licituds

S’ha de realitzar un tràmit TNI-079 Sol·licitud d'admissió a examen, aportant el Model de sol·licitud de tramitació i el Document addicional de dades que estan inclosos a la pàgina d’informació d’aquest tràmit. Els dos documents hauran d’estar correctament emplenats i signats (amb signatura digital si es presenten de manera electrònica).

La resta de requisits que s’han d’acreditar, en funció de l’especialitat sol·licitada, es troben descrits a la Resolució per la qual es convoquen les proves.

La realització del tràmit es podrà dur a terme de les maneres següents:

-Presencial, prèvia sol·licitud de cita en el formulari següent: (enllaç).
-Telemàtica, mitjançant el Registro Electrónico Común - Red SARA (necessari signatura electrònica): (enllaç). S’ha de seguir les passes indicades a (enllaç).

Si la tramitació la realitza una entitat en nom del sol·licitant, ha de fer servir la via telemàtica de manera obligatòria, i aportar a més el model d'autorització per associacions de professionals degudament emplenat. Si es tracta d’una persona física, que actua com a autoritzada pel sol·licitant, podrà tramitar presencialment, si queda acreditada l’autorització al document de sol·licitud.

En cas de fer servir el mitjà telemàtic, és convenient conservar el justificant de presentació amb el registre que atorga la Red SARA.

Preguntes freqüents

Al següent document pdf trobareu una llista de les preguntes freqüents sobre la tramitació de la sol·licitud d’admissió a examen de la DG de Política Industrial:

FAQ.pdfFAQ.pdf

LLISTES DE RESULTATS
Llistes per especialitat

A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS PER ESPECIALITAT

ÀREA D'INDÚSTRIA

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

Instal·lador de gas

Instal·lador de productes petrolífers líquids

Operador industrial de calderes

Operador de grua

ÀREA DE MINES

Operador de maquinària minera mòbil