Torna

Tramitació UDIT

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER OBTENIR L'HABILITACIÓ PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA VIGENT


En data 12 de setembre de 2023, s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller de Empresa, Ocupació i Energia a proposta del cap de servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial, per la qual es convoca el segon torn de proves de l’any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d’indústria (BOIB núm. 126).

Les proves s'organitzaran por especialitats, segons els Serveis de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials.

a) Servei de Seguretat Industrial

— Persona instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions de gas (categories A, B i C).

— Persona operadora industrial de calderes.

— Persona instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d'instal·lacions de productes petrolífers líquids (categories I, II i III).

— Persona instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis

— Persona operadora de grua torre.

— Persona operadora de grua mòbil autopropulsada (categories A i B).

b) Servei de Mines

— Persona operadora de maquinària minera mòbil (arrencada i càrrega, transport intern).

Requisits d'admissió dels aspirants

Per participar en les proves d'aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir, en la data de finalització del termini d'inscripció, els requisits exigits en la normativa aplicable. Com a excepció, les persones aspirants que en la data de finalització de la inscripció es trobin rebent el curs reglamentari de formació previ a les proves de grua torre, grua autopropulsada o instal·lador/mantenidor d'instal·lacions tèrmiques, es podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la realització de les mateixes.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la inscripció a les proves s'iniciarà el dia 25 de setembre de 2023 i finalitzarà el dia 13 d'octubre de 2023. No es tindran per realitzades les inscripcions iniciades fora del termini indicat.

Procediment d’inscripció a les proves

S’ha de realitzar un tràmit d'inscrició a les proves, que es troba dins el procediment TNI-079 Sol·licitud d'admissió a examen

Les entitats formadores degudament acreditades per la Direcció General de Política Industrial podran representar els seus alumnes en aquesta tramitació, si aquests els autoritzen.

Documentació a aportar en el tràmit

S'haurà d'aportar:

- Només en cas de fer el tràmit de manera presencial: 01.020_Sol·licitud_presencial_v05.23g.pdf01.020_Sol·licitud_presencial_v05.23g.pdf, signat per la persona que es presenta a les proves.

- Document de dades d'admissió a les proves, complimentat per ambdues cares, on s’han de assenyalar les proves a les quals es vol presentar la persona interessada, i degudament signat (amb signatura digital si es realitza el tràmit de manera telemàtica).

Cal recordar que, en l’especialitat de gasos combustibles, les persones interessades únicament poden dur a terme una prova de manera simultània. Així, en cas que una persona assenyali vàries categories dins d'aquesta especialitat, serà assignat d’ofici a la prova de la categoria més alta.

Cal recordar igualment que és motiu d’exclusió la falta d’indicació de l’illa on es desitja realitzar les proves.

- Resguard de pagament de la taxa d’examen. Molt important: s’ha d’abonar una taxa per PROVA. Cada categoria és una prova. En cas d’assenyalar dos o més proves en el Document addicional de dades, la persona interessada haurà d’abonar dos o més taxes d’examen. Cal recordar que, en el cas d’operador de maquinària minera mòbil, arrencada i càrrega és una prova i transport intern n’és un altre. Les taxes es poden abonar telemàticament en aquest enllaç. No es tindran per inscrites les persones que no hagin abonat les taxes corresponents (una per cada prova senyalada en el document de Dades d'admissió a les proves) dins el termini d'inscripció.

Les persones que optin a les especialitats d'instal·lacions tèrmiques en edificis i de persona operadora de grues torre i/o autopropulsada no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció a les proves sinó una vegada superades les mateixes, si s'escau.

Les persones que optin a l'especialitat de persona operadora de maquinària minera mòbil no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció a les proves sinó durant el procediment d'obtenció del carnet, si les proves són superades.

Llistes de persones admeses i excloses

Un cop expirat el termini d'inscripció a les proves, i a petició dels tribunals qualificadors, el Servei de Registre Industrial elaborarà i farà públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Les llistes es publicaran a la seu electrònica de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials i també s'exposaran a les oficines d'aquesta Direcció General.

Les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de les llistes, per fer les al·legacions que hi considerin oportunes. Les presentades fora de termini no seran ateses.

Realització de les proves

Les proves es realitzaran en la setmana del mes de novembre de 2023 que discorre entre el dia 27 de novembre i el dia 1 del mes de desembre.
S'adverteix expressament a les persones aspirants que la realització de les diferents proves poden coincidir en dia i hora.

Revisió de les proves

En les llistes de persones que no han superat les proves figurarà la data i l'horari de revisió d'aquestes., Es realitzarà a:

Lloc:
UDIT
Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials
C/ Bastió d'en Sanoguera, 2
07002 Palma

LLISTES DE RESULTATS
Llistes per especialitat

A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

ÀREA D'INDÚSTRIA:

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

Instal·lador de gas

Instal·lador de productes petrolífers líquids

Operador industrial de calderes

Operador de grua


ÀREA DE MINES:

Operador de maquinària minera mòbil