Torna

Tramitació UDIT

REGISTRE MINER DE LES ILLES BALEARS

Segons l'article 12 de la llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears, es crea el Registre Miner de les Illes Balears, en el qual s'inscriuen tots els drets miners autoritzats o concedits al territori de les Illes Balears, així com les seves modificacions.

La inscripció inclou, amb el desglossament suficient, el tipus de dret miner, el titular, l'extensió, la delimitació, els establiments de benefici i instal·lacions auxiliars, la maquinària i qualsevol altre element essencial per a l'activitat minera.

Igualment, s'hi inclou la pertinent representació gràfica, tant de l'explotació pròpiament dita com, si s'escau, del compliment de les fases del Pla de restauració.

Enllaç al registre

Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears (BOIB núm. 138,   de  9 de Octubre de 2014)