Torna

Tramitació UDIT

IDEIB (Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears)

 

Normes tècniques per al lliurament de la cartografia necessària per a l'autorització de l'explotació anual de les pedreres

1. Objecte del document

L'objecte del document és definir una norma tècnica per normalitzar el lliurament de la cartografia dels límit del perímetre autoritzat, àrea explotada i àrea restaurada de pedreres.

2. Normes generals referents a la cartografia
2.1. Base cartogràfica i sistema de referència

La cartografia bàsica de referència serà el Mapa Topogràfic de les Illes Balears (MTIB) escala 1:5.000 en el sistema de referència ETRS89 (fus 31N), com  s'estableix al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial en España.

Aquesta cartografia serà proporcionada pel Servei de Mines de la Direcció General d'Indústria a través de l'empresa pública SITIBSA, que és l'ent encarregat de la producció de la cartografia bàsica de referència de les Illes Balears.

2.2. Formats d'arxius

La cartografia del Mapa Topogràfic de les Illes Balears (MTIB) 1:5.000 serà  proporcionada en format DGN v.7.

L'empresa lliurarà la cartografia en format DXF, l'estructura del qual s'explica al punt 3.1.

2.3. Cartografia normativa de caràcter informatiu

Com a cartografia normativa de caràcter informatiu (que, per tant, no supleix la necessitat de consultar l'aprovada i publicada per l'organisme competent) podrà carregar-se com a WMS (Web Map Service) la cartografia següent:

  • Cartografia digital de la Llei d'Espais Naturals vigent a febrer de 2013.
  • Cartografia de zones d'interès miner.

(A la pàgina web www.ideib.cat o www.ideib.es  podeu trobar vídeos explicatius de com carregar aquestes cartografies en format WMS amb diferents softwares de CAD i SIG).

Es pot carregar també la cartografia del cadastre en format WMS.

 

3. Metodologia de digitalització i estructura de l'arxiu:
3.1. Metodologia de digitalització

Mai  es digitalitzarà de nou una línia ja existent al MTIB 1:5.000, sinó que caldrà copiar-la amb les eines de "còpia d'element" de que disposi el programa de digitalització que s'utilitzi.

Els tipus d'elements que es faran servir seran polígons (representació geomètrica d'una àrea delimitada totalment per una línia o un conjunt de línies).

Per norma s'empraran formes poligonals simples formades per línies o cadenes de línies. En qualsevol cas no s'ha d'emprar l'element "corba" i , a més, al traçar la línia el tipus de vèrtex ha de ser agut (i no arrodonit).

Com a criteri general per la captura d'elements lineals s'ha de tenir en compte les següents consideracions:

 

1.- Cada tram vindrà representat per una sèrie de coordenades de punts que representen, el més fidelment, les variacions de curvatura/geometria i seleccionats de forma que, llevat de zones amb un radi de curvatura molt petit, es podrà establir el criteri que, donats dos punts consecutius, s'haurà de registrar el següent quan la distancia a la prolongació del segment rectilini que passi pels anteriors ni sigui major de 1 metre.

2.- S'haurà d'extremar la precaució en la recollida de punts quan es formin vèrtex aguts en els trams, tractant que l'objecte representat no canviï sensiblement.

3.- Els punts de la cadena equivalent al element original no podran separar-se del mateix més de 1 metre.

4.- En el cas de trams sense interseccions intermèdies, sols s'admetran a la captura el nodes inicial i final que els defineixen. Es a dir, no s'admetran nodes superflus, excepte els ocasionats per les limitacions inherents als formats de lliurament.

5.- Els vèrtex que defineixen els segments d'un tram, seran els imprescindibles per la determinació del tram. Per tant, en ells segments rectes sols s'admetran els dos vèrtex necessaris per la seva definició.

3.2. Estructura de l'arxiu dxf

El nom de l'arxiu dxf tindrà la següent estructura:

<num registre explotació>_<any>_<nom explotació>.<extensió arxiu>

(exemple: 354_2013_sonPedra.dxf)

L'arxiu que es lliurarà al Servei de mines disposarà  dels següent nivells/capes:

  • PERÍMETRE AUTORITZAT

nivell/capa 1: Delimitació del perímetre autoritzat

 

  • ÀREA EXPLOTADA:

nivell/capa 11: Delimitació de l'àrea explotada fins als dos anys anteriors a l'actual (per exemple, si ens trobem al 2013, es tractaria de l'àrea explotada fins a l'any 2011, aquest  inclòs).

nivell/capa 12: Delimitació de l'àrea explotada l'any anterior a l'actual.

nivell/capa 13: Delimitació de l'àrea que es té previst explotar durant l'any actual.

 

  • ÀREA RESTAURADA:

nivell/capa 21: Delimitació de l'àrea restaurada fins als dos anys anteriors a l'actual.

nivell/capa 22: Delimitació de l'àrea restaurada l'any anterior a l'actual.

nivell/capa 23: Delimitació  de l'àrea que es té previst restaurar durant l'any actual.

 

La resta de cartografies que s'utilitzin han d'estar per referència i no incloses dins l'arxiu DXF que es lliuri.

A d'altres nivells, sempre superiors al 30, hi pot haver els textos i etiquetes identificatius que es consideri necessaris, així com les trames o resta d'elements necessaris per una correcta impressió de la informació.

4. Estructura de l'arxiu pdf

Conjuntament amb l'arxiu DXF, s'haurà d'acompanyar un mapa en format PDF amb la cartografia degudament simbolitzada i una caràtula que ha de contenir, al menys, la llegenda, l'escala gràfica, el nom i num de registre de l'explotació, l'any, dades de l'explotador autoritzat i dades de la persona de contacte.

Normes tècniques per al lliurament de la cartografia (pdf)

Exemple pedrera (dxf)