Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS D'EQUIPS A PRESSIÓ

El Reglament d'equips a pressió i les seves instrucciones tècniques complementàries, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, regula la posada en servei d'aquest tipus d'instal·lacions. Per a facilitar la tramitació s'han diferenciat les instal·lacions que no estan subjectes a les ITC (Instruccions Tècniques Complementàries) del reglament d'equips a pressió de les que estan subjectes a alguna de les ITC del reglament. El procediment de tramitació immediata amb codi 026 permet tramitar les instal·lacions no subjectes a cap de les instruccions tècniques complementàries (ITC) i es manten el tràmin no immediat TNI-111 per a la resta d'instal·lacions subjectes a alguna de les ITC del reglament.

Instal·lacions no subjectes a les ITC

La posada en servei d'instal·lacions no subjectes a les ITC del reglament es tramita mitjançant el procediment 026 de la Udit. Aquest tràmit permet comunicar la posada en servei de les instal·lacions noves i de les modificacions d'instal·lacions existents inscrites.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 026.

Disposau d'un assitent per a calcular la categoria dels equips a pressió del tipus recipient o canonada amb fluid del grup 2 (no perillós).

      
      

        

Instal·lacions subjectes a les ITC

Les instal·lacions subjectes a alguna de les instruccions tècniques complementàries (ITC) del reglament d'equips a pressió es tramiten mitjançant el procediment TNI-111(fitxa del tràmit TNI-111). Es tracta d'un tràmit de resolució no immediata. Les ITC del reglament són les següents:

ITC EP-1 CALDERES

ITC EP-2 CENTRALS GENERADORES D'ENERGIA ELÈCTRICA

ITC EP-3 REFINERIES DE PETRÒLIS I PLANTES PETROQUÍMIQUES

ITC EP-4 DIPÒSITS CRIOGÈNICS

ITC EP-5 BOTELLES D'EQUIPS RESPIRATORIS AUTÒNOMS

PDF Contingut mínim del manual de procediment d'actuació per a la recàrrega de botelles

PDF Model del llibre registre de recàrrega de botelles

PDF Model del llibre registre d'inspeccions visuals/periòdiques de botelles

PDF Circular 1/97 del director general d'Indústria

PDF Declaració responsable de centres de recàrrega, centres d'inspecció visual i/o periòdica de botelles d'equips respiratoris autònoms

 

ITC EP-6 RECIPIENTS A PRESSIÓ TRANSPORTABLES

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-111.

PDF Declaració responsable de centres de recàrrega de gasos de recipients a pressió transportables

 

Centres de recàrrega i inspecció d'equips a pressió (EP-5 / EP-6)