REQUISITS ESTABLERTS PELS REGLAMENTS PER EXERCIR L'ACTIVITAT


Els Reglaments de Seguretat Industrial estableixen una sèrie de situacions el compliment dels quals permeten a una persona desenvolupar l'activitat regulada. Així, quan una persona es troba en alguna de les situacions recollides al Reglament, s'entén que està habilitada per exercir l'activitat.
La majoria dels Reglaments estableixen que el fet d'acreditar trobar-se en alguna d'aquestes situacions és suficient per quedar habilitat en l’activitat específica, i no cal obtenir de l'Administració competent cap document addicional. Aquests reglaments són els que regulen les activitats relacionades a continuació:

• Baixa tensió
• Línies d'alta tensió
• Instal·lacions d'alta tensió
• Operador/ora industrial de calderes
• Instal·lacions frigorífiques
• Instal·lacions de gas
• Instal·lacions de productes petrolífers líquids
• Operaris/àries d’instal·lacions contra incendis
• Conservador/ora d’ascensors

En el casos esmentats, la informació oferida a continuació serveix únicament com a eina de consulta per comprovar si una persona interessada en realitzar una activitat es troba en disposició de fer-ho. La Direcció General de Política Industrial no emetrà cap documentació acreditativa al respecte, atès que els Reglaments reguladors no ho exigeixen.
Tot i això, existeixen Reglaments que sí estableixen l'obligatorietat d'acudir a l'Administració competent per obtenir una documentació que reconegui a una persona com habilitada per exercir l'activitat són els que regulen les instal·lacions següents:

• Instal·lacions tèrmiques en edificis
• Instal·lacions i equips amb sistemes frigorífics amb refrigerant de gasos fluorats
• Operador/ora de grua
• Operador/ora de maquinària minera mòbil


En aquest casos, la present informació serveix no tan sols per consultar si la persona es troba en situació de desenvolupar l’activitat, sinó per conèixer el tràmit a dur i obtenir el carnet reglamentari.
Per finalitzar, cal tenir en compte que aquesta informació està sotmesa a revisions periòdiques i és susceptible de modificacions en funció de l'aparició o desaparició de la reglamentació d'aplicació o de qualsevol altra norma reguladora.


INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. (Instrucció tècnica complementària ITC 03)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Tècnic en equips i instal·lacions electrotècniques
 • Tècnic auxiliar d'electricitat
 • Tècnic auxiliar instal·lador-mantenidor elèctric
 • Oficial industrial, especialitat instal·lador-muntador de la branca electricitat
 • Tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats
 • Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques
 • Tècnic especialista en instal·lacions i línies elèctriques
 • Tècnic especialista en màquines elèctriques
 • Tècnic especialista en electricitat naval
 • Mestre industrial, en la branca elèctrica
 • Tècnic en manteniment Electromecànic, família professional de instal·lació i manteniment (Habilita només per a categoria Bàsica)
 • Tècnic superior en energies renovables, família professional d'energia i aigua (Habilita només per a categoria Bàsica i categoria especialista en instal·lacions generadores de baixa tensió)

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELEE0109
 • Certificat de professionalitat de l’ocupació d’electricista en edificis
 • Certificat de professionalitat de l’ocupació d’electricista industrial
 • Certificat de professionalitat de l’ocupació d’electricista de manteniment
 • Certificat de professionalitat de «Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques a l’entorn d’edificis» (ELEE0310)
 • Certificat de professionalitat de «Gestió i supervisió del muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior» (ELEE0610) (Habilita només per a categoria especialista en línies aèries o soterrànies per a distribució d’energia

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador en baixa tensió adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)

F. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell [+info]


LÍNIES D ’ALTA TENSIÓ. Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió. (ITC-LAT 03)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques
 • Tècnic especialista en instal·lacions i línies elèctriques, branca electricitat i electrònica
 • Mestre industrial (branca elèctrica)

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació, codi ELEE0209
 • Estar en possessió dels dos certificats de professionalitat amb codis ELEE 0410 i Codi ELEE 0510

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador de línies d’alta tensió adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)

F. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell, d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 [+info]


INSTAL·LACIONS D ’ALTA TENSIÓ. Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió. (Instrucció Tècnica Complementària ITC-RAT 21)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Tècnic superior en energies renovables, família professional d'energia i aigua

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació, codi ELEE0209
 • Estar en possessió dels dos certificats de professionalitat amb codis ELEE 0410 i Codi ELEE 0510

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador d’alta tensió adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)

F. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell, d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 [+info]


OPERADOR/ORA INDUSTRIAL DE CALDERES. Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

A.Títol universitari, l’àmbit competencial, les atribucions legals o el pla d’estudis del qual, cobreixi les matèries objecte de la ITC EP-1 del Reglament d’equips a pressió

B. Títol d’FP:

 • Tècnic superior en centrals elèctriques
 • Tècnic en Planta Química

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de gestió de l’operació en centrals termoelèctriques, ENAL0108
 • Certificat de professionalitat d’operacions en sistemes d’energia i de serveis auxiliars, QUIE0208
 • Certificat de professionalitat de l’ocupació «Operari de planta de central termoelèctrica»

D. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II de la ITC EP-1 del Reglament d’equips a pressió [+info]

E. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d’acord amb l’estipulat al Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte de la ITC EP-1 del Reglament d’equips a pressió [+info]

F. Tenir reconeguda la qualificació professional d’operador o operadora industrial de calderes adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea d’acord amb l’establert al Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)

G. Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb allò establert al Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, d'acord amb la norma UNE-EN ISO /IEC 17024 [+info]

H. Estar en possessió d'un carnet d'operador industrial de calderes que compleixi amb les condicions que establia l'anterior Reglament d'Aparells a Pressió, aprovat pel Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril, així com el que compleixi amb les condicions que establia la ITC EP 1 aprovada pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, i expedits amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reglament que aprova el Reial decret 809/2021 (2 de gener de 2022)


CONSERVADOR/ORA D’ASCENSORS. Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

A. Títol universitari, l'àmbit competencial, les atribucions legals o el pla d'estudis del qual, cobreixi les matèries objecte de la instrucció tècnica complementària AEM-1 «Ascensors» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció

B. Títol d’FP:

 • Tècnic en Manteniment Electromecànic, família professional d'Instal·lació i Manteniment
 • Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial, família professional d'instal·lació i manteniment
 • Tècnic Superior en Manteniment d'Equip Industrial, família professional d'instal·lació i manteniment Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de Línies, família professional d'Instal·lació i Manteniment
 • Tècnic Especialista en Manteniment Electromecànic, branca Electricitat i electrònica (Ordre de 17 de juny de 1986)
 • Tècnic Especialista en Manteniment Elèctric-Electrònic, branca Electricitat – Electrònic (Ordre de 18 d'octubre de 1983)
 • Tècnic Especialista en Manteniment Mecànic, branca Metall (Ordre de 18 d'octubre de 1983)
 • Tècnic Especialista en Automatismes Pneumàtics i Olehidràulics, branca del Metall
 • Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Sistemes Automàtics, branca del Metall
 • Tècnic Auxiliar en Manteniment en Línia, branca del Metall
 • Tècnic Especialista en Manteniment d'Instal·lacions de Serveis Auxiliars, branca Electricitat i Electrònica

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport (Família Professional “Instal·lació i Manteniment”, nivell 3 i codi IMAQ0210)
 • Certificat de professionalitat d'Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport (Família Professional “Instal·lació i Manteniment”, nivell 2 i codi IMAQ0110
 • Certificat de professionalitat de Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Família Professional «Instal·lació i Manteniment», nivell 2, codi IMAQ0108).
 • Certificat de professionalitat de Planificació, Gestió i Realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció (Família Professional «Instal·lació i Manteniment», nivell 3, codi IMAQ0208).
 • Certificat de professionalitat de Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial (Família Professional “Fabricació mecànica”, nivell 2, codi FMEE0208).

D. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb allò estipulat al Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte de la instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional de conservador d'ascensors adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI).

F. Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb allò establert al Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, d'acord amb la norma UNE-EN ISO /IEC 17024. [+info]


INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES. Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. (Article 9)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Oficial industrial
 • Mestre industrial
 • Tècnic superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Tècnic especialista en calor, fred, aire condicionat, branca electricitat i electrònica
 • Tècnic especialista en fred industrial, branca electricitat i electrònica
 • Tècnic especialista en instal·lacions frigorífiques i de climatització, branca
  electricitat i electrònica
 • Tècnic especialista en instal·lacions tèrmiques auxiliars de procés, branca
  electricitat i electrònica
 • Tècnic especialista en manteniment d'instal·lacions de serveis i auxiliars, branca
  electricitat i electrònica
 • Tècnic superior en manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
 • Tècnic auxiliar en instal·lació i manteniment d'equips de fred i calor, branca
  electricitat i electrònica
 • Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització
 • Tècnic en muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció
  de calor
 • Tècnic en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions, família professional Marítim Pesquera

C. Certificat de professionalitat: [+info]

 • Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 3 i codi IMAR0309)
 • Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 2 i IMAR0108)
 • Certificat de professionalitat d'ocupació de frigorista (Reial decret 942/1997, de 20 de juny)

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional d’instal·lador frigorista adquirida en un altre estat membre de la Unió Europea segons el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, relatiu al reconeixement de qualificacions professionals.

F. Certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones que acrediti de manera explícita el coneixement de les matèries objecte del Reglament d’instal·lacions frigorífiques [+info]


INSTAL·LADOR/ORA DE GAS. Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aproven el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 (ITC-ICG 09)

Categoria A

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, que cobreixi els continguts del Reglament [+info]

C. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell [+info]

D. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [+info]

E. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador de gas adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny (Reglament IMI)

Categoria B

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Certificat de professionalitat de muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió periòdica d’instal·lacions receptores i aparells de gas, ENAS0110, o equivalent

C. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, que cobreixi els continguts del Reglament [+info]

D. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell [+info]

E. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [+info]

F. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador de gas adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny (Reglament IMI)

Categoria C

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Tècnic de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
 • Tècnic d’instal·lacions de producció de calor

C. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, que cobreixi els continguts del Reglament [+info]

D. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell [+info]

E. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [+info]

F. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador de gas adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny (Reglament IMI)


INSTAL·LADOR/ORA DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS. Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolíferes líquids» (Apartat 4)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

 • Tècnic de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
 • Tècnic d’Instal·lacions de producció de calor

C. Certificat de professionalitat que cobreixi els continguts del Reglament [+info]

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info]

E. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre el contingut de l'apèndix II (Categoria I), Apèndix III (categoria II) o apèndix IV (Categoria III) de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 [+info]

F. Tenir reconeguda la qualificació professional d'instal·lador / reparador d'instal·lacions de productes petrolíferes líquids adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)

G. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i del Consell, d'acord amb la norma UNE-EN ISO / IEC 17024 [+info]


OPERARI/ÀRIA DE SISTEMES CONTRA INCENDIS. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Annex III)

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment d’enllumenat d’emergència

A. S’ha d’acreditar el compliment del que estableix la ITC-BT-03 del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de sistemes d’extinció basats en agents gasosos fluorats

A. S'ha d'acreditar el compliment del que estableix el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, en el seu Annex I, apartat 4, per a manipulació d'equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor

Operaris qualificats per a la instal·lació i/o manteniment de la resta d’instal·lacions de protecció contra incendis

A. Títol universitari l’àmbit competencial del qual cobreixi les matèries objecte del Reglament

B. Títol d’FP:

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
- Sistemes de detecció i alarma d’incendis
- Sistemes de senyalització luminiscent

•Maestria Industrial branca Electricitat
•Oficialia Industrial branca Elèctrica
•Técnic auxiliar instal·lador i mantenidor Elèctric (MOD II Electricitat i electrònica)
•Tècnic auxiliar FP-I Electricitat i Electrònica- especialitat Electricitat
•Tècnic en Equips i Instal·lacions electrotècniques (RD 623/1995)
•Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (RD 177/2008)
•Tècnic en equips electrònics de consum
•Tècnic especialista Electricitat Naval
•Tècnic especialista FP-II Electricitat i electrònica - especialitat Instal·lacions i línies elèctriques
•Tècnic especialista FP-II Electricitat i Electrònica- especialitat màquines eléctriques
•Tècnic superior en Instal·lacions electrotècniques (RD 621/1995)
•Tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats (RD 1127/2010)
•Tècnic en Manteniment Electromecànic, família professional de Instal·lació i Manteniment

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
- Sistemes d’abastimient d’aigua contra incendis
- Sistemes d’hidrants contra incendis
- Sistemes de boques d’incendis equipades
- Sistemes de columna seca
- Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua pulveritzada
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per aigua nebulitzada
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per espuma física
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per pols
- Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos
- Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats
- Sistemes de senyalització luminiscent

•Tècnic d’Instal·lacions de producció de calor (RD 1972/2010)
•Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització (RD 1793/2010)
•Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (RD 2046/1995)
•Tècnic especialista FP-II Electricitat i Electrònica especialitat Instal·lacions frigorífiques i de climatització
•Tècnic especialista FP-II Instal·lacions (Construcció i obres)
•Tècnic especialista MOD.II Instalació i Manteniment d’equips de fred i calor (Electricitat i electrònica)
•Tècnic sup. Desenvolupament de projectes d’Instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (RD 2042/1995)
•Tècnic sup. Desenvolupament de projectes d’Instal·lacions tèrmiques i de fluids (RD 2019/2008)
•Tècnic sup. en eficiència energètica i energia solar tèrmica
•Tècnic sup. En Manteniment d’Instal·lacions tèrmiques i de fuids (RD 220/2008)
•Tècnic superior Manteniment i montatge d’Instal·lacions d’edifici i procés (RD 2044/1995)
•Tècnic especialista FP-II Fontaneria (Construcció i Obres)

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
-Sistemes per al control de fums i de calor

•Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització (RD 1793/2010)
•Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (RD 2046/1995)
•Tècnic especialista FP-II Electricitat i Electrònica especialitat Instal·lacions frigorífiques i de climatització
•Tècnic especialista FP-II Instal·lacions (Construcció i obres)
•Tècnic especialista MOD.II Instal·lació i Manteniment d’equips de fred i calor (Electricitat i Electrònica)
•Tècnic sup. Desenvolupament de projectes d’Instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (RD 2042/1995)
•Tècnic sup. Desenvolupament de projectes d’Instal·lacions tèrmiques i de fluids (RD 2019/2008)
•Tècnic sup. En Manteniment d’Instal·lacions tèrmiques i de fluids (RD 220/2008)
•Tècnic superior Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions de edifici i procés

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
- Sistemes de detecció i alarma d’incendis
- Sistemes de senyalització luminiscent

C. Certificat de professionalitat: [+info]

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
- Sistemes de detecció i alarma d’incendis
- Sistemes de senyalització luminiscent

•Certificat de professionalitat Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió ELEE0109, RD 683/2011
•Certificat de professionalitat de l’ocupació d’Electricista d’edificis (RD 940/1997)
•Certificat de professionalitat de l’ocupació d’Electricista industrial (RD 2068/1995)
•Certificat de professionalitat de l’ocupació d’Electricista de manteniment( RD 336/1997)
•Certificat de professionalitat de «Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis» ELEE0310
•Certificat de professionalitat de «Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior» ELEE0610
•Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmòtics (ELEM0111)
•Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment de infraestructures de telecomunicacions en edificis (ELES0108)
•Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment de instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuits de televisió (ELES0109)

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
- Sistemes d’abastimient d’aigua contra incendis
- Sistemes d’hidrants contra incendis
- Sistemes de boques d’incendis equipades
- Sistemes de columna seca
- Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua pulveritzada
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per aigua nebulitzada
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per espuma física
- Sistemes fixos d’extinció d’incendis per pols
- Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos
- Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats
- Sistemes de senyalització luminiscent

•Certificat de professionalitat Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions calorífiques IMAR0408
•Certificat de professionalitat Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de climatització, ventilació i extracció IMAR0208
•Certificat de professionalitat Fontaneria (RD 2008/1996)
•Certificat de professionalitat Muntatge i Manteniment de xarxes d’aigua (ENAT0108, RD 1381/2008)
•Certificat de professionalitat Ocupació d’operari de sistemes de distribució d’aigua (RD 410/1997)
•Certificat de professionalitat Operacions de fontaneria i calefacció. Climatizació domèstica (RD 1375/2009)

Operaris qualificats per a la instal·lació/manteniment de:
-Sistemes per al control de fums i de calor

•Certificat de professionalitat Operacions de fontaneria i calefacció. Climatització domèstica (RD 1375/2009)

D. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral. [+info]

E. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm 765/2008 de el Parlament Europeu i de Consell, d'acord amb la norma UNE-EN ISO / IEC 17024 [+info]

F. Haver realitzat, amb aprofitament, un curs de formació específic sobre les matèries per a les quals acredita la seva qualificació, impartit per entitats habilitades per l’òrgan competent en matèria d’indústria de la comunitat autònoma corresponent.

G. Els treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat en la instal·lació i/o el manteniment per a cada un dels sistemes per als quals sol·licita l’habilitació durant almenys 12 mesos, anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, poden sol·licitar un certificat acreditatiu de la qualificació davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on resideixin. La justificació d’aquesta experiència s’ha de fer amb els dos documents següents:
-Vida laboral del treballador
-Contracte de treball o certificació de les empreses on hagi adquirit l’experiència laboral, en la qual consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha exercit l’activitat esmentada
Pel que fa als epígrafs existents en el Reial decret 1942/1993, es reconeixerà l'experiència prèvia als treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat en la instal·lació i/o manteniment d'aquests sistemes en empreses prèviament habilitades segons el RD 1942/1993 per realitzar les activitats d’aquests epígrafs.
Pel que fa als epígrafs nous (sistemes no previstos anteriorment en el RD 1942/1993), es reconeixerà l'experiència prèvia als treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat en la instal·lació i/o manteniment d'aquests sistemes d'acord amb l'Annex III del RD 513/2017. Per a això, caldrà aportar documentació que acrediti l'activitat i l'experiència en aquests sistemes.
Respecte a la senyalització luminiscent, es reconeixerà l'experiència prèvia als treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat en la instal·lació i/o manteniment de senyalització luminiscent en empreses prèviament habilitades per algun dels epígrafs del RD 1942/1993

H. Tenir reconeguda la qualificació professional d'operari qualificat per a la instal·lació i/o manteniment de sistemes de protecció contra incendis adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017 (Reglament IMI)


INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. (Article 37 i article 42)

A. Títol universitari que cobreixi les matèries objecte del Reglament (procediment TNI-141)

B. Títol d’FP (Si s'ha obtingut a la CAIB: procediment 052, la resta: procediment TNI-141)

•Tècnic superior en manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
•Tècnic en muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
•Tècnic superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids
•Tècnic en instal·lacions de producció de calor + Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització

C. Certificat de professionalitat [+info] (procediment TNI-141)

•Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 3 i codi IMAR0309)
•Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions climatització i ventilació-extracció (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 3 i codi IMAR0409)
•Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 3 i codi IMAR0509)
•Acreditar simultàniament els dos certificats de professionalitat següents: Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 2 i IMAR0208) i Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques (Família professional “Instal·lació i manteniment”, nivell 2 i IMAR0408

D. Tenir reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral en les matèries que s’indiquen en el Reglament [+info] (procediment TNI-141)

E. Superar un examen prèvia realització d'un curs teòric-pràctic, i a més acreditar una experiència laboral d'un mínim de tres anys en una empresa instal·ladora o mantenidora com a tècnic [+info] (procediment 052)

F. Certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones que acrediti de manera explícita el coneixement de les matèries objecte del Reglament [+info] (procediment TNI-141)


MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS. Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats. (Annex I)

(En tots els casos el procediment a realitzar és el TNI-141)

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements mínims que estableixen els programes formatius 1 i 2 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Títol d’FP:

•Títol d’instal·lador frigorista o títol de conservador-reparador frigorista que preveu el Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, o habilitació com a professional frigorista d’acord amb el que preveu el RD 138/2011, de 4 de febrer
•Títol de tècnic superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids que estableix el Reial decret 219/2008, de 15 de febrer
•Títol de tècnic superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids que estableix el Reial decret 220/2008, de 15 de febrer
•Títol de tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització que estableix el Reial decret 1793/2010
•Títol de tècnic superior en organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions que estableix el Reial decret 1075/2012, de 13 de juliol
•Títol de tècnic superior en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions que estableix el Reial decret 1072/2012, de 13 de juliol

C. Certificat de professionalitat [+info]

•Certificat de professionalitat «Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació extracció» que estableix el Reial decret 1375/2009, de 28 d’agost
•Certificat de professionalitat «Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques» que estableix el Reial decret 1375/2009, de 28 d’agost

D. Títols o certificats de professionalitat que substitueixin o siguin declarats equivalents per l’administració competent als que enumera l’apartat següent e) i la corresponent acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 1 de l’annex II del Reial decret 115/2017, o estar en possessió de títols o certificats de professionalitat que substitueixin o siguin declarats equivalents per l’administració competent als que enumeren els apartats b) i c) anteriors, sempre que cobreixin les competències i els coneixements mínims que estableixen els programes formatius 1 i 2 de l’annex II

E. Curs de formació:

Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 1 de l’annex II del Reial decret 115/2017 i estar en possessió d’algun d’aquests requisits:
· Carnet professional que preveu el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, instal·lador-mantenidor de climatització).
· Certificat de professionalitat de frigorista que estableix el Reial decret 942/1997, de 20 de juny
· Certificat de professionalitat de mantenidor d’aire condicionat i fluids que estableix el Reial decret 335/1997, de 7 de març
· Títol de tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés que estableix el Reial decret 2044/1995, de 22 de desembre
· Títol de tècnic en muntatge i manteniment de fred, climatització i producció de calor que estableix el Reial decret 2046/1995, de 22 de desembre

Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts dels programes formatius 1 i 2 de l’annex II del Reial decret 115/2017, així com justificació de tenir experiència anterior a la data de sol·licitud del certificat d’almenys 2 anys d’activitat professional en muntatge, desmuntatge i manteniment d’equips o instal·lacions amb sistemes frigorífics de més de 3 kg de càrrega en empreses habilitades pel Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques aprovat pel Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, o pel RD 138/2011, de 4 de febrer, o el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, o experiència en empreses dedicades al manteniment i la reparació d’aplicacions no fixes de vehicles dedicats al transport refrigerat d’almenys 2 anys previs a la sol·licitud del certificat. En aquest últim cas, únicament pot exercir les activitats enumerades a l’apartat 1.1 en equips de transport refrigerat de mercaderies de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, i en el certificat personal que preveu l’annex III del Reial decret 115/2017 ha de figurar la frase «en equips de TRANSPORT REFRIGERAT DE MERCADERIES de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats», a continuació de la relació d’activitats habilitades [L'experiència professional prèvia als cursos de formació, quan aquesta sigui exigible per reglament, s'ha d'acreditar tal com s'indica a la Instrucció RI 1/2018 del director general de Política Industrial, i realitzant el tràmit TNI-078. Aquesta instrucció, juntament amb el model de certificat, pot trobar-se en el següent enllaç]

Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 1 de l’annex II del Reial decret 115/2017, superar una prova teoricopràctica a una entitat formativa, de coneixements sobre els continguts del Programa formatiu 2 de l’annex II i justificació de tenir experiència anterior a la data de sol·licitud del certificat d’almenys 5 anys d’activitat professional en muntatge, desmuntatge i manteniment d’equips o instal·lacions amb sistemes frigorífics de més de 3 kg de càrrega en empreses habilitades pel Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques aprovat pel Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, o pel RD 138/2011, de 4 de febrer, o el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, o experiència en empreses dedicades al manteniment i la reparació d’aplicacions no fixes de vehicles dedicats al transport refrigerat d’almenys 5 anys previs a la sol·licitud del certificat. En aquest últim cas, únicament pot exercir les activitats enumerades a l’apartat 1.1 en equips de transport refrigerat de mercaderies de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, i en el certificat personal que preveu l’annex III del Reial decret 115/2017 ha de figurar la frase «en equips de TRANSPORT REFRIGERAT DE MERCADERIES de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats», a continuació de la relació d’activitats habilitades [L'experiència professional prèvia als cursos de formació, quan aquesta sigui exigible per reglament, s'ha d'acreditar tal com s'indica a la Instrucció RI 1/2018 del director general de Política Industrial, i realitzant el tràmit TNI-078. Aquesta instrucció, juntament amb el model de certificat, pot trobar-se en el següent enllaç]

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements
mínims que estableixen els programes formatius 3 i 4 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Títol d’FP:

•Títol de tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés que estableix el Reial decret 2044/1995, de 22 de desembre
•Títol de tècnic en muntatge i manteniment de fred, climatització i producció de calor que estableix el Reial decret 2046/1995, de 22 de desembre

C. Certificat de professionalitat [+info]

• Certificat de professionalitat de frigorista que estableix el Reial decret 942/1997, de 20 de juny
• Certificat de professionalitat de mantenidor d’aire condicionat i fluids que estableix el Reial decret 335/1197, de 7 de març

D. Carnet professional que preveu el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, i Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, instal·lador-mantenidor de climatització)

E. Títols o certificats de professionalitat que substitueixin o siguin declarats equivalents per l’administració competent als quals s'enumeren als apartats b) i c) anteriors, sempre que cobreixin les competències i els coneixements mínims que estableixen els programes formatius 1 i 2 de l’annex II del Reial decret 115/2017

F. Curs de formació:

• Acreditació d’haver superat un curs de formació amb el contingut del Programa formatiu 3 de l’annex II del Reial decret 115/2017, així com justificació de tenir experiència anterior a la data de sol·licitud del certificat d’almenys 2 anys d’activitat professional en matèria d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat [L'experiència professional prèvia als cursos de formació, quan aquesta sigui exigible per reglament, s'ha d'acreditar tal com s'indica a la Instrucció RI 1/2018 del director general de Política Industrial, i realitzant el tràmit TNI-078. Aquesta instrucció, juntament amb el model de certificat, pot trobar-se en el següent enllaç]

• Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 4 de l’annex II del Reial decret 115/20117

G. Superació d’una prova teoricopràctica a una entitat formativa:

• Superació d’una prova teoricopràctica de coneixements sobre els continguts del Programa formatiu 3.B. de l’annex II del Reial decret 115/2017, acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 3.A i justificació de tenir experiència anterior a la data de sol·licitud del certificat
d’almenys 5 anys d’activitat professional en matèria d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat [L'experiència professional prèvia als cursos de formació, quan aquesta sigui exigible per reglament, s'ha d'acreditar tal com s'indica a la Instrucció RI 1/2018 del director general de Política Industrial, i realitzant el tràmit TNI-078. Aquesta instrucció, juntament amb el model de certificat, pot trobar-se en el següent enllaç]

• Superació d’una prova teoricopràctica de coneixements sobre els continguts del Programa formatiu 3.B. de l’annex II del Reial decret 115/2017, aplicables a aplicacions no fixes de vehicles de transport refrigerat de mercaderies, i acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 3.A.
En aquest cas, en el certificat personal que preveu l’annex III del Reial decret 115/2017 ha de figurar la frase «en equips de TRANSPORT REFRIGERAT DE MERCADERIES que utilitzin menys de 3 kg de refrigerants fluorats», a continuació de la relació d’activitats habilitades. El personal que accedeixi a la certificació a través d’aquesta via únicament pot exercir les activitats enumerades a l’article 3.2 en equips de transport refrigerat de mercaderies que utilitzin menys de 3 kg de refrigerants fluorats

Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehicles que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 5 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Qualsevol títol de formació professional o certificat de professionalitat que cobreixi les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 5 de l’annex II del Reial decret 115/2017. Es considera que les següents titulacions de formació professional compleixen l'anterior:

- Tècnic superior en automoció

- Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils

C. Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 5 de l’annex II del Reial decret 115/2017

Manipulació d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com a agent extintor

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 6 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Qualsevol títol de formació professional o certificat de professionalitat que cobreixi les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 6 de l’annex II del Reial decret 115/2017

C. Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 6 de l’annex II del Reial decret 115/2017

Manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats i equips que els utilitzen

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 7 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Qualsevol títol de formació professional o certificat de professionalitat que cobreixi les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 7 de l’annex II del Reial decret 115/2017

C. Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 7 de l’annex II del Reial decret 115/2017

Manipulació de commutadors elèctrics fixos que contenguin gasos fluorats

A. Qualsevol títol universitari oficial que acrediti l’adquisició de les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 8 de l’annex II del Reial decret 115/2017

B. Qualsevol títol de formació professional o certificat de professionalitat que cobreixi les competències i els coneixements mínims que estableix el Programa formatiu 8 de l’annex II del Reial decret 115/2017

C. Acreditació d’haver superat un curs de formació amb els continguts del Programa formatiu 8 de l’annex II del Reial decret 115/201


OPERADOR/ORA DE GRUA. Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-2" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. (Annex IV). Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. (Annex VII)

El procediment a realitzar és el 037

Categories de grua torre, grua mòbil autopropulsada A i grua mòbil autopropulsada B

Caldrà acreditar el compliment dels requisits següents:
- Ser major d’edat
- Superar un examen mèdic sobre els aspectes descrits al Reglament.
- Una de les següents situacions:

A. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un títol equivalent a efectes laborals, superar un curs teòric-pràctic impartit per una entitat habilitada davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma i haver superat un examen teòric-pràctic davant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [+info]

B. Disposar d'un títol de formació professional l'àmbit competencial del qual inclogui les matèries objecte del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció d'aquests, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i de la instrucció tècnica complementària MIE-AEM- 2 (grua torre) o MIE-AEM-4 (grua mòbil autopropulsada) segons correspongui.

C. Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb allò establert al Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, d'acord amb la norma UNE- EN ISO 17024 [+info]

D. Tenir reconeguda la qualificació professional d'operador de grua torre o grua mòbil autopropulsada adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny (Reglament IMI)


OPERADOR/OPERADORA DE MAQUINÀRIA MINERA MÒBIL. Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM)

El procediment a realitzar és el 038

Categories d’arrencada i càrrega, i transport intern

A. Haver superat un examen teòric-pràctic davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [+info] i aportar un certificat mèdic que acrediti no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica, específicament pel carnet que sol·licita, amb una antiguitat menor a un any