CONTROL DE LA COMERCIALITZACIÓ DE LA FUSTA


El comerç de la fusta i dels productes de la fusta dins la Unió europea ha de disposar d’una normativa pròpia per evitar la tala il·legal dels boscos i l'entrada de fusta aprofitada il·legalment d’altre països i territoris. Així sorgeixen el Reglament (UE) nº 995/2010 i el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.

En el següent quadre, es detallen els productes i els seus derivats que estan afectats per la normativa:

  Quadre 1: fusta i productes de fusta afectats per aquesta normativa

  NC

Descripció del producte

  4401

Llenya, fusta en plaques o partícules, serradures, deixalles i rebutjos de la fusta, fins i tot aglomerats en boles, briquetes, troncs o formes similars.

  4403

Fusta en brut, fins i tot pelada o escairada

  4406

Travesses de fusta per a vies fèrries o similars

  4407

Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot aplanada, polida o unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm.

  4408

Fulloles per a xapat i contraplacat, fins i tot unides, i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, fins i tot aplanades, polides o unides per entalladures múltiples, de gruix inferior o igual a 6 mm.

  4409

Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinalment (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells, fins i tot aplanada, polida o unida per entalladures múltiples.

  4410

Taulers de partícules i taulers similars de fusta o d'altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resina o altres aglutinans orgànics.

  4411

Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics.

  4412

Fusta contraplacada, fusta xapada i fusta estratificada similar.

  4413 00 00

Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils.

  4414 00

Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls i objectes similars.

  4415

Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, tambors i rodets de fusta per a cables, palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, i bastiments per a palets de fusta. Fins al 31 de desembre de 1995 no s'hi incloïen els bastiments per a palets de fusta.

  4416 00 00

Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria amb els components de fusta (incloses les dogues).

  4418

Obres i peces de fusteria per a construccions de fusta (inclosos taules cel·lulars, taulers per a parquets, teules i llata).

  ex47 y ex48

Pasta i paper dels capítols 47 i 48 de la nomenclatura combinada, excepte els productes a base de bambú i els productes per reciclar (deixalles i rebutjos).

  9403 30

Mobles de fusta d'oficina, excepte els seients.

  9403 40

Mobles de fusta de cuina, excepte els seients.

  9403 50 00

Mobles de fusta de dormitoris, excepte els seients.

  9403 60

Mobles de fusta, excepte els seients, els mobles d'oficina, els de cuina o els dormitoris.

  9403 90 30

Components de mobles de fusta, excepte els de seients i els de mobles per a medicina, cirurgia, odontologia i veterinària.

  9406 00 20

Construccions prefabricades de fusta, excepte les cases mòbils.

- Reglament (UE) nº 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta (enllaç)

- Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta (enllaç)


A qui afecta?

La norma l'han d'aplicar els agents i comerciants de fusta o derivats de la fusta, els quals hauran de complir determinades obligacions amb l'objectiu de garantir que tots els productes esmentats provenen d'aprofitaments forestals que compleixen el marc legislatiu existent en el país on s'ha dut a terme l'aprofitament.

 Quadre 2: Agents i comerciants

Quines són les seves obligacions?

 Comerciant

La persona física o jurídica que ven o compra fusta o productes de la fusta que ja estaven al mercat de la UE.

Assegurar la traçabilitat de la fusta comercialitzada en tota la cadena de subministrament.

Aquesta traçabilitat es garanteix mitjançant el manteniment d'un registre de compravendes de proveïdors i clients.

 Agent

La persona física o jurídica que comercialitza per primera vegada al mercat de la Unió Europea fusta i/o productes derivats de la fusta.

Presentar una declaració responsable amb caràcter anual i adoptar un Sistema de Diligència Deguda (SDD) individual o mitjançant una Entitat de Supervisió a fi de minimitzar el risc de comercialitzar fusta procedent d'aprofitaments il·legals.

En tot cas els agents i els comerciants han conservar aquesta informació durant un mínim de 5 anys, i la facilitaran a les autoritats competents en cas que la sol·licitin.


Què és el Sistema de Diligència Deguda?

És una eina adreçada específicament a gestionar el risc sobre les fonts i els proveïdors de fusta i productes de la fusta comercialitzats al mercat interior per primera vegada. Permet reduir al mínim el risc de comercialització a la UE de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d'aquesta fusta (enllaç). El SDD el pot realitzar la pròpia entitat o una de les Entitats de Supervisió designades per la Comissió Europea (enllaç).

El contingut mínim del sistema de Diligència Deguda el podeu consultar al Reglament d'execució (UE) nº 607/2012 (enllaç)


Quants tipus d’agents hi ha?

El Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta estableix a l’annex II la classificació dels agents en funció del seu àmbit d’activitat.

  Classificació dels agents en funció del seu àmbit d’activitat

  Agent núm. 1

Propietaris forestals (privats o públics) que comercialitzen productes de fusta aprofitats en el seu propi forest o superfície forestal (venda en carregador).

  Agent núm. 2

Rematants forestals i propietaris forestals (privats o públics) que comercialitzin productes de fusta aprofitats fora del seu forest o superfície forestal.

  Agent núm. 3

Indústries forestals o empreses (excepte rematants) que comercialitzen productes de fusta en què almenys el 70% del seu volum està certificat amb un sistema de cadena de custòdia reconegut o un altre certificat equivalent de fusta procedent de font controlada legalment.

  Agent núm. 4

Indústries forestals o empreses (excepte rematants) que comercialitzen productes de fusta en què menys del 70% del seu volum està certificat amb un sistema de cadena de custòdia reconegut o un altre certificat equivalent de fusta procedent de font controlada legalment.

Si sóc agent tipus 1 ó 2, quina obligació tenc davant la Direcció General de Política Industrial?

Pels agents tipus 1 ó 2, l’autoritat competent és la direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat. Podeu consultar la informació en el següent enllaç.

Si sóc agent tipus 3 ó 4, i no sóc rematant, quina obligació tenc davant la Direcció General de Política Industrial?

Els agents tipus 3 ó 4 amb domicili social a les Illes Balears han de presentar anualment, abans del dia 31 de març de l’any en curs, una Declaració Responsable amb les dades de l’exercici anterior.

La Declaració Responsable s’ha de presentar de manera telemàtica, mitjançant l’aplicació EUTR (enllaç). És accessible amb els navegadors Internet Explorer 11 i Chrome 57.

La informació necessària es troba al Manual de l'usuari del sistema informàtic EUTR per a presentacions de declaracions responsables de Perfil Agent. (Manual)


Enllaços

Web LIGNUM

Tríptic EUTR

Tríptic FLEGT

PROGRAMA REGIONAL DE LES ILLES BALEARS PER AL CONTROL DE LA COMERCIALITZACIÓ DE FUSTA I PRODUCTES DE FUSTA (EUTR)


Videos

Anglès amb subtítols amb castellà

Promo 1 (for people who does not know the EUTR exist)

Promo 2 (for people who knows a little about the EUTR)

Training 1 (basic intro to EUTR)

Training 2 (Due diligence and risk based approach)

Training 3 (Mapping your supply chain)

Training 4 (Certification and EUTR)


Novetat Important: Nou Reglament UE

El 16 de maig de 2023 el Consell de la Unió Europea va aprovar el Reglament del Parlament i del Consell de la Unió Europea relatiu a la comercialització al mercat de la Unió, així com a l'exportació des de la Unió, de determinades matèries primeres i productes associats a la desforestació i degradació forestal.

El text serà publicat al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor 20 dies després. Un cop entri en vigor, els Estats membres disposaran de 6 mesos per comunicar a la Comissió les autoritats competents. També s'estableix un període de transició per complir el Reglament, tenint tant els operadors i comerciants com les autoritats competents 18 mesos per implementar la normativa. Les petites i microempreses disposaran d'un termini més gran, fixat en 24 mesos, així com altres disposicions específiques.

El nou Reglament derogarà el Reglament EUTR. Això no obstant, s'ha de continuar aplicant de forma transitòria durant 3 anys a la fusta i els seus productes derivats que s'hagin produït amb anterioritat a l'entrada en vigor del nou Reglament.

Enllaç a les notes de premsa en relació amb la nova normativa a la web del Consell: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/05/16/council-adopts-new- rules-to-cut-deforestation-worldwide/