INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA


La Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 44 de 28 de març de 2015) ha derogat, entre d'altres, el Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la posada en servei de les instal·lacions per al subministrament d’aigua als edificis.

Com a conseqüència d'aquest fet, les instal·lacions de subministrament d'aigua als edificis no s'han de comunicar a aquesta direcció general.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el subministrament d’aigua us heu de dirigir a l’ajuntament del municipi corresponent.