Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Xarxes de gas canalitzat (TNI-108)

Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108)

Codi SIA

207980

Persones destinatàries

Transportistes i distribuïdors de gas canalitzat.

Termini per a resoldre i notificar

Per la aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb la declaració en concret d'utilitat pública si cal el termini és de tres mesos.

Per l'autorització d'explotació el termini és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació d'instal·lació de transport secundari, de distribució de gas canalitzat.

Requisits

Ser empresa transportista o distribuïdora de gasos canalitzats.

El promotor haurà d'acreditar:

a) Les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat.

b) L'adequat compliment de les condicions de protecció del medi ambient.

c) Les característiques de l'emplaçament de la instal·lació.

d) La seva capacitat legal, tècnica i economicofinancera per a la realització del projecte.

Per al reconeixement de la retribució de les noves instal·lacions de transport serà requisit indispensable que hagin estat incloses en la planificació i que, si escau, comptin amb l'informe favorable de l'Administració General de l'Estat.

Taxes

Segons pressupost: . - Fins a 12.000,00 €: 79,65 €

- Des de 12.000,01 a 150.000,00 €, per cada 6.000,00 € o fracció (a afegir a la quantitat de l'apartat anterior): 14,300724 €

- La resta a partir de 150.000,01€, per cada 6.000,00 € o fracció: 9,544386€ - .

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

1. Sol·licitud d'autorització.

2. Pagament de la taxa.

3. En el cas de tramitar una autorització de tramitació administrativa prèvia mitjançant procediment de concurrència el contingut de la sol·licitud haurà de contenir al menys:

a) Ubicació de la instal·lació o, quan es tracti de gasoductes, origen, recorregut orientatiu i fi d'aquesta.

b) Objecte de la instal·lació.

c) Característiques principals d'aquesta.

d) Pla de situació.

e) Pressupost estimat i condicions de retribució de la instal·lació oferta.

f) Els terminis de sol·licitud d'autorització administrativa, d'aprovació del projecte de detall de les instal·lacions, així com el termini d'execució de les obres i posada en servei de les instal·lacions.

g) La documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant en els termes que s'assenyalen en l'article 74 del Reial Decret 1434/2002.

h) La documentació justificativa per a la valoració del procediment de concurrència que establirà en cada cas l'esmentat procediment.

i) La documentació escaient per al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, si escau.

4. En el cas de tramitar una autorització administrativa de forma directa es tendrà que presentar la següent documentació:

A) Memòria en la qual es consignin les especificacions següents:

-Ubicació de la instal·lació o, quan es tracti d'instal·lacions de transport o distribució de gas natural, origen, recorregut i fi d'aquesta.

-Objecte de la instal·lació.

-Característiques principals d'aquesta.

B) Plans de la instal·lació a escala mínima 1.50.000.

C) Pressupost estimat d'aquesta.

D) Separates tècniques relatives a les afeccions, si escau, de la instal·lació a béns o serveis dependents de les Administracions públiques, organismes i empreses de servei públic o de serveis d'interès general.

E) Les altres dades que l'Administració encarregada de tramitar l'expedient estimi oportú reclamar.

F) La documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant en els termes que s'assenyalen en l'article 74 del Reial Decret 1434/2002.

G) La documentació escaient per al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, si escau.

5. En el cas de l'aprovació del projecte de detall de les instal·lacions o d'execució d'aquestes, s'haurà de presentar un projecte d'autorització d'instal·lació de gas canalitzat signat per tècnic competent.

6. En els casos d'extensions de xarxes existents, l'autorització administrativa prèvia se sol·licitarà sobre la base d'una memòria general que contingui les previsions anuals aproximades de construcció d'instal·lacions de distribució.

7. En el cas de sol·licitar en concret la declaració d'utilitat pública s'haurà de presentar:

a) Memòria justificativa i característiques tècniques de la instal·lació.

b) Plans de situació general, a escala mínima 1.25.000.

c) Plànols parcel·laris amb identificació de finques afectades segons el projecte, situació de traçat de les canalitzacions i instal·lacions auxiliars i afeccions resultants.

d) Relació de les diferents Administracions públiques afectades, quan la instal·lació pugui afectar béns de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, Comunitat Autònoma i Corporacions locals, o a obres i serveis atribuïts a les seves respectives competències.

e) Relació concreta i individualitzada, en la qual es descriguin, en tots els seus aspectes, material i jurídic, els béns o drets que consideri de necessària expropiació, ja sigui aquesta del ple domini de terrenys així com de servituds de pas i limitacions de domini i serveis complementaris si escau, tals com camins d'accés o altres instal·lacions auxiliars.

Models:

Termini màxim

Para la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones con la declaración en concreto de utilidad pública si hace falta el plazo es de tres meses.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

X

Sol·licitud d'autorització d'explotació (posada en servei/funcionament).

Requisits

Un cop atorgada la resolució d'autorització administrativa i executades les instal·lacions, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la posada en funcionament.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

a) L'empresa responsable de l'execució, d'acord amb l'article 5.3, emetrà un certificat d'instal·lació i, si escau, de les proves realitzades, en el qual es farà constar que la mateixa s'ha realitzat de conformitat amb el que s'estableix en el reglament i els seus ITCs i d'acord amb la documentació tècnica. Si escau, identificarà i justificarà les variacions que s'hagin produït en l'execució en relació amb el que es preveu en aquesta documentació.

b) A més, en les instal·lacions que necessitin projecte, el director d'obra emetrà el corresponent certificat de direcció d'obra, en el qual es farà constar que la mateixa s'ha realitzat d'acord amb el projecte inicial i, si escau, identificant i justificant les variacions que s'hagin produït en la seva execució en relació amb el que es preveu en el mateix i sempre de conformitat amb les prescripcions del reglament i les pertinents ITCs.

c) En els casos en els quals la ITC corresponent d'aquest reglament així ho requereixi, l'organisme de control que realitzi la inspecció emetrà un certificat d'inspecció i, si escau, de les proves realitzades. En aquest cas el certificat s'adjuntarà als certificats assenyalats en els paràgrafs a) i b) anteriors, segons el tipus d'instal·lació.

Models:

Termini màxim

Per l'autorització d'explotació el termini és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Transport i Distribució d'Energia i Generació Tèrmica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar