Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Què és una seu electrònica?

Una seu electrònica és un lloc web que està a disposició dels ciutadans a Internet i del qual és titular una administració pública encarregada de gestionar-la i administrar-la amb la finalitat d'exercir les seves competències.

El dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques comporta la necessitat de definir clarament una seu administrativa electrònica, mitjançant la qual els ciutadans puguin accedir a la informació i als serveis de l'administració titular amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física.

La seu electrònica s'ha de dotar, per tant, de les mesures jurídiques, organitzatives i tècniques que garanteixin que els continguts i els serveis es presten sota els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació, i autenticació.

L'article  10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que cada administració pública ha de determinar les condicions i els instruments de creació de les seus electròniques.

Amb aquest finalitat, el Decret 113/2010 , de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), estableix el marc autonòmic per fomentar i desenvolupar l'administració electrònica a les Illes Balears.

Es prioritza la creació de la seu electrònica i del registre electrònic de l'Administració de la CAIB com a principals instruments per accedir-hi, com també la simplificació dels procediments interns i dels requisits necessaris per aconseguir de manera efectiva i definida l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La Seu Electrònica de l'Administració de la CAIB és a l'adreça <http://www.caib.es>, per mitjà de la qual els ciutadans i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol moment i estalviant temps.

La titularitat de la Seu Electrònica de la CAIB correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis que la integren.

La gestió i l'administració de la Seu Electrònica corresponen a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, als òrgans directius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als òrgans inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010 quant a la gestió concurrent dels continguts, i a la Direcció General de Participació i Transparència a l'hora de revisar-ne la qualitat i de mantenir actualitzat l'inventari de procediments.