Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Relació de segells electrònics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

D’acord amb l’article 40 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques es poden identificar mitjançant l’ús d’un segell electrònic basat en un certificat electrònic qualificat que compleixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

 

La relació de segells electrònics que utilitza cada Administració pública, incloent les característiques dels certificats electrònics i els prestadors que els expedeixen, ha de ser pública i accessible per mitjans electrònics i, a més, l'Administració ha d’adoptar les mesures adequades per facilitar la verificació dels seus segells electrònics.

 

A continuació, s’ofereix la llista de segells electrònics que s’utilitzen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els certificats de segell electrònic es poden validar a VALIDe.

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL: Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL:Arxiu electrònic del Govern de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL: Digitalització del Govern de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL: Direcció General de Modernització i Administració Digital

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL: Registre Electrònic del Govern de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Modernització i Administració Digital

SEGELL: Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral

SEGELL: Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

SEGELL: Direcció Gral d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN:Direcció General d’Atenció a la Dependència

SEGELL: Direcció General d’Atenció a la Dependència

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

SEGELL: REMIAS

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

SEGELL: Direcció General del Tresor

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

SEGELL: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Política Industrial

SEGELL: Unitat d'Informació i Tràmit – UDIT

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

SEGELL: Butlletí Oficial de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Prestacions i Farmàcia

SEGELL: SIFARMA

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

SEGELL: Voluntats anticipades (VOLANT)

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Servei de Salut de les Illes Balears

SEGELL: Recepta electrònica de les Illes Balears

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

SEGELL: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General d'Afers Socials

SEGELL: Direcció General d'Afers Socials

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Direcció General de Funció Pública

SEGELL: Direcció General de Funció Pública

Enllaç a part pública del certificat

 

ÒRGAN: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

SEGELL: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Enllaç a part pública del certificatÒRGAN: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

SEGELL: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Enllaç a part pública del certificat