Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Electrònic

El registre electrònic permet la presentació d’escrits, sol·licituds i comunicacions relatius als procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics.

L’article 16.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina l’obligació de les administracions públiques de disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu o organisme públic o entitat que hi estiguin vinculats o en depenguin. També s’hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.

El punt 3 del mateix article exposa que el registre electrònic de cada administració o organisme ha de garantir la constància, en cada assentament que es practiqui, d’un número, un epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data i l’hora de la presentació, la identificació de l’interessat, l’òrgan administratiu remitent, si escau, i la persona o òrgan administratiu al qual s’envia, i, si escau, una referència al contingut del document que es registra. Per a això, s’emet automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del document de què es tracti, que ha d’incloure la data i l’hora de la presentació i el número d’entrada de registre, així com un rebut acreditatiu d’altres documents que, si s’escau, l’acompanyin, que en garanteixi la integritat i la no-repudiació.

El punt 4 in fine del mateix article disposa que els registres electrònics de totes les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.

A la Seu electrònica trobareu tots els procediments que podeu iniciar i registrar electrònicament.

Per al registre electrònic de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol conselleria de l'Administració de les Illes Balears que no es puguin tramitar a través de la Seu electrònica, ho podeu fer accedint al Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l’Estat.

Per poder fer aquest tipus d’enviaments heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.