Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Registre Electrònic

L'article 24  de la Llei 11/2007 determina l'obligació de les administracions públiques de crear registres electrònics per a la recepció i la tramesa de sol•licituds, escrits i comunicacions.

Els articles 25 a 28   defineixen les normes bàsiques de creació i funcionament, com també les relatives al còmput de terminis i a les comunicacions i les notificacions efectuades per mitjans electrònics.

El Registre Electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'integra en el Registre General de la Comunitat Autònoma, i és únic i comú per a tots els ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010.

El Registre Electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té les finalitats següents:

  • Permetre l'accés electrònic dels ciutadans i les empreses als serveis públics que presten l'Administració de la Comunitat Autònoma i els ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010, mitjançant la realització de tràmits administratius electrònics, consistents en la presentació de sol•licituds, escrits i comunicacions per via electrònica.
  • Dur a terme, amb tots els seus efectes, notificacions electròniques per part dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 113/2010 adreçades a les persones interessades i, en general, als ciutadans, les empreses i les entitats.
  • Permetre les comunicacions electròniques interadministratives i interorgàniques.