Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Electrònic

El registre electrònic permet la presentació d’escrits, sol·licituds i comunicacions relatius als procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics.

L’article 16.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina l’obligació de les administracions públiques de disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu o organisme públic o entitat que hi estiguin vinculats o en depenguin. També s’hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.

El punt 3 del mateix article exposa que el registre electrònic de cada administració o organisme ha de garantir la constància, en cada assentament que es practiqui, d’un número, un epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data i l’hora de la presentació, la identificació de l’interessat, l’òrgan administratiu remitent, si escau, i la persona o òrgan administratiu al qual s’envia, i, si escau, una referència al contingut del document que es registra. Per a això, s’emet automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del document de què es tracti, que ha d’incloure la data i l’hora de la presentació i el número d’entrada de registre, així com un rebut acreditatiu d’altres documents que, si s’escau, l’acompanyin, que en garanteixi la integritat i la no-repudiació.

El punt 4 in fine del mateix article disposa que els registres electrònics de totes les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.

A la Seu electrònica trobareu tots els procediments que podeu iniciar i registrar electrònicament.

Per al registre electrònic de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol conselleria de l'Administració de les Illes Balears que no es puguin tramitar a través de la Seu electrònica, ho podeu fer accedint al Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l’Estat.

Per poder fer aquest tipus d’enviaments heu de disposar de certificat digital ò DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per a realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.