Torna

Tramitació UDIT

Les nostres tramitacions

PDF Llista de tràmits telemàtics i presencials de la UDIT

                                                        

D'acord amb el que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els documents dirigits als òrgans de l'Administració autonòmica es poden presentar, entre altres, mitjançant els següents canals:

                 

CANALS TELEMÀTICS

- Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), on es troben tots els procediments que es poden tramitar electrònicament a la UDIT.

El propi tràmit indica el passos a seguir (s’han d’emplenar les dades que correspongui, adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa).

Per conèixer millor el seu funcionament, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics.

- Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Per realitzar el registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida a òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Només es pot emprar en el cas de no existir un tràmit telemàtic específic en la Seu Electrònica de la CAIB.

Passes a seguir amb el Registre Electrònic Comú:

1.- Previ a iniciar la presentació de l’expedient per REC s’ha de consultar en la "Llista de tràmits telemàtics i presencials de la UDIT" i comprovar si el procediment té un tràmit telemàtic específic a la Seu electrònica de la CAIB. Si la opció de presentació telemàtica està activa a la fitxa del procediment s’ha de tramitar obligatòriament mitjançant aquells canal i no amb el REC.

2- Pagament de la taxa: Abans d'iniciar el procediment de presentació en el Registre Electrònic s'ha de pagar la taxa a la Plataforma de pagament de l’ATIB . En el moment de tramitar el Registre Electrònic Comú s’ha d’aportar com a documentació adjunta el certificat de pagament de la taxa. En cas que no es presenti el document de pagament de la taxa, no es tindrà per pagada i es farà la corresponent notificació d'emena d’anomalies.

La taxa s'ha de pagar amb el mateix nom amb el qual es tramitarà l'expedient en la UDIT. 

Per pagar la taxa amb l’ATIB es pot accedir directament des dels documents recollits a l'apartat "Taxes i devolucions".

En cas de dubtes sobre la taxa a pagar, es recomana fer la consulta prèviament a les oficines d’UDIT.

3.- Tramitació en el Registre electrònic: Una vegada pagada la taxa s'ha d'accedir al Registre Electrònic Comú per dur a terme la seva presentació. S'han d'aportar junt amb el justificant de pagament de la taxa, tota la documentació adient segons la guia de tramitació del procediment.  En aquest Manual d’usuari es troba una explicació del seu funcionament. En cas de dubtes o incidències sobre la seva utilització es pot telefonar al Servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat. L'organisme de destí per als tràmits sota l'àmbit de la DG de Política Industrial figura al REC com a Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

requisits: Per poder realitzar procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI electrònic o sistema d'identificació clau permanent Cl@ve.

relació de tràmits de la Seu Electrònica: Per accedir a les fitxes informatives dels tràmits telemàtics i començar la seva tramitació, accediu a la següent llista de tots els tràmits telemàtics específics UDIT

subjectes obligats:

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques. Però de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.


CANALS PRESENCIALS

Presentació d'un expedient a les Oficines UDIT.

tipus de tràmits:

- Tràmits de resolució immediata: Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT realitza la gestió, la revisió i la resolució administrativa de l'expedient, així com les notificacions que pertoquin.

- Tràmits de resolució no immediata (TNI): Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT només realitza l'entrada de l'expedient: registre d'entrada i el càlcul i cobrament de la taxa. Posteriorment, el departament corresponent duu a terme la gestió i la resolució de l'expedient.

oficines de tramitació: Els tràmits presencials es poden tramitar a qualsevol de les oficines de la UDIT. Per a la tramitació presencial s'ha posat en marxa un nou sistema de cita previa.

relació de tràmits: Cada tràmit UDIT té una fitxa informativa a la seu electrònica amb una guia de tramitació, formularis, normativa d'aplicació, etc. Accediu mitjançant aquesta llista de tots els tràmits UDIT amb els enllaços a la seva corresponent fitxa informativa.