Torna

Tramitació UDIT

CAMPANYA PLA DE LABORS 2022

 

PDF Pla de Labors Campanya 2022


Seguiment de la situació sanitària 2022.

Es realitzaran les inspeccions en camp, sempre que la situació epidemiològica ho permeti. En cas contrari, es tornarà a realitzar el protocol de l’any 2021 de separació de la part documental i de la part de treball de camp. 

En cas de que finalment calgui realitzar el procediment de manera separada el protocol a seguir serà el següent, amb la fi de reduir els contactes: 

El protocol a realitzar serà que fins al 31 de març de 2022 tan sol es realitzaria la part documental, que es realitzaria a distància, de manera que l'explotador enviarà la documentació corresponent a l'inspector així com la informació gràfica complementària o qualsevol altra que aquest li requereixi. Les reunions a realitzar en aquesta fase seran virtuals. Aquesta part documental servirà per a evacuar l'informe adient del pla de labors anual (campanya 2022). En el cas de que el dictamen de l'ECA minera, a la vista de la documentació presentada, sigui favorable, quedarà en tot cas “condicionat al resultat d'una posterior inspecció en camp”, qus'haurà de realitzar al més aviat possible, dins de la vigència del pla de labors de 2022, i amb totes les garanties sanitàries adients i per tant quan les condicions sanitàries ho aconsellin.

En tot cas, quan es realitzi la inspecció a camp, i com a una mesura de seguretat afegida a les que ja es tenguin, podran estar a la inspecció in situ, com a màxim, una persona encarregada per l'explotació minera i una de l'ECA minera, amb les EPI adients, mantenint distància de seguretat i aquesta es desenvoluparà tota al aire lliure. La resta d'assistents a la inspecció ho hauran de fer a distància. 

El resultat de la inspecció en camp implicarà un annexo a l'informe de l'explotació minera de la campanya 2022, que el explotador presentarà juntament amb l’informe de l’ECA de 2023 a la campanya del següent Pla de labors (2023)Tan sol en el cas de que a la inspecció en camp es detecti alguna discrepància amb l’informe a distància del Pla de labors, l’explotador presentarà a Mines aquest annexo immediatament presentant de bell nou tota la documentació del Pla de Labors 2022, amb un nou tràmit de Pla de Labors 2022 (TNI- 031), per a l’anàlisi d’aquesta discrepància.

La resta d'inspeccions per part d'ECA minera també es realitzaran seguint, en el que sigui possible, aquest protocol. 

Quant als terminis de reciclatge de la formació preventiva, s’haurà de tenir en compta la situació sanitària, seguint les instruccions al respecte de les autoritats sanitàries, sempre que s’acrediti que el treballador hagi començat la formació. En tot cas, l'haurà de completar quan les condicions sanitàries ho aconsellin i abans de la inspecció presencial de l'explotació minera(**).