Torna

Tramitació UDIT

INSPECCIÓ PLA DE LABORS, INTERVENCIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ (ECA), D'ACORD AMB EL QUE PREVEU L'ART. 44 DE LA LLEI 10/2014, DE 1 D'OCTUBRE, D'ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES BALEARS

Obligacions dels explotadors autoritzats
Els explotadors estan subjectes a les següents obligacions:
c) Els titulars d'explotacions, incloses les seccions A, C i D, excepte els titulars de jaciments geotèrmics de baixa entalpia, han de presentar el primer trimestre de cada any un pla de labors perquè l'autoritat minera competent l'aprovi, en el marc de la legislació bàsica de mines, amb un informe favorable d'una entitat col·laboradora de l'administració quant al compliment de la Llei de mines, que ha de confrontar el pla de labors presentat sobre el terreny.
L'aprovació del pla de labors ha de tramitar-se, mentre no es desenvolupi reglamentàriament, d'acord amb les previsions de la normativa estatal en matèria de mineria. En tot cas, la falta de resolució expressa sobre el pla de labors presentat no empararà mai una modificació de l'autorització o l'ampliació del dret miner existent o qualsevol altre benefici sobre la situació anterior, ni eximirà al titular de la responsabilitat d'haver eludit, si escau, els tràmits previstos per a les situacions descrites.

S'adjunta el contingut mínim de la campanya actual d' PDF Inspecció del Pla de Labors.