Torna

Tramitació UDIT

INSPECCIÓ PLA DE LABORS, INTERVENCIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ (ECA), D'ACORD AMB EL QUE PREVEU L'ART. 44 DE LA LLEI 10/2014, DE 1 D'OCTUBRE, D'ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES BALEARS

Obligacions dels explotadors autoritzats
Els explotadors estan subjectes a les següents obligacions:
c) Els titulars d'explotacions, incloses les seccions A, C i D, excepte els titulars de jaciments geotèrmics de baixa entalpia, han de presentar el primer trimestre de cada any un pla de labors perquè l'autoritat minera competent l'aprovi, en el marc de la legislació bàsica de mines, amb un informe favorable d'una entitat col·laboradora de l'administració quant al compliment de la Llei de mines, que ha de confrontar el pla de labors presentat sobre el terreny.
L'aprovació del pla de labors ha de tramitar-se, mentre no es desenvolupi reglamentàriament, d'acord amb les previsions de la normativa estatal en matèria de mineria. En tot cas, la falta de resolució expressa sobre el pla de labors presentat no empararà mai una modificació de l'autorització o l'ampliació del dret miner existent o qualsevol altre benefici sobre la situació anterior, ni eximirà al titular de la responsabilitat d'haver eludit, si escau, els tràmits previstos per a les situacions descrites.

S'adjunta el contingut mínim de la campanya actual d' PDF Inspecció del Pla de Labors.

CONTINGUT MÍNIM DE LA CAMPANYA ACTUAL D'INSPECCIÓ DEL PLA DE LABORS

En les inspeccions, es revisarà específicament el inscrit en el Registre Miner de les Illes Balears i si l’explotació compta amb projecte autoritzat de voladures, en el seu cas.

En les inspeccions, es revisaran com a mínim, i sense perjudici que per a explotacions concretes s'especifiquin actuacions puntuals, els següents punts

A) AUTORITZACIONS

 1. L'explotador posarà a disposició de l'ECA minera la resolució del registre miner i de regularització. També, còpia dels projectes autoritzats en els que es basa el registre miner.

1.1. Projecte d'explotació i autorització (la zona on es preveu treballar el present any segons pla de labors es troba en una zona autoritzada).

1.2. Disposa de Pla de labors i Document sobre seguretat i salut. Coincideix la realitat amb l'exposat en el pla de labors (altures de talussos, amples de pistes, pendents). Es disposa també, del pla actualitzat de les tasques.

 1. S'està realitzant la restauració segons projecte aprovat o en procediment de regularització.
 2. Els establiments de benefici que es pretenen utilitzar, durant l'any de la campanya, estan autoritzats o en procediment de regularització.

B) PLÀNOLS

El Pla de labors inclou com a mínim els plànols següents:

 1. Plànol de situació, a escala 1: 25000
 2. Plànol del perímetre i les instal·lacions, a escala 1: 5.000, en el qual s'han de reflectir la delimitació de la zona autoritzada i l'explotada fins a l'any actual, i les instal·lacions (l’escala es podrà modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació).
 3. Plànol del perímetre, a escala 1: 5.000, amb indicació de la superfície restaurada fins a l'any actual (l’escala es podrà modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació).
 4. Plànol topogràfic d'explotació a escala 1:1.000, en el qual ha de reflectir la superfície explotada i restaurada durant els últims dotze mesos, així com la superfície que s'ha de restaurar i explotar en el període plantejat, amb indicació dels fronts d'explotació i dels seus avenços, i dels accessos previstos (l’escala es podrà modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació).
 5. Tots els plans han d'incloure un mínim de 4 punts perimetrals reverenciats geogràficament amb el sistema de referència UTM ETRS 1989 Fus 31N (EPG: 25831).
 6. Perfils longitudinals i transversals en els quals figurin les rasants següents: la de l'estat actual i la de l'explotació prevista en el període.
 7. Perfils longitudinals i transversals de les pistes, a escala horitzontal 1:1000, i vertical 1: 500.
 8. Planimetria digital segons el que s’indica a la WEB de Mines de Normes tècniques per al lliurament de la cartografia necessària per a l'autorització de l'explotació anual de les pedreres, l'accés directe del qual és el següent:

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/ideib_format_arxius_i_visor/

C) SEGURETAT EN FEINES A CEL OBERT

Es compleix amb el que estableix la normativa aplicable pel que fa a:

 1. Senyalització de l'explotació.
 2. Alçada de banc i amplada de bermes compleixen normativa; els fronts estan sanejats.
 3. Control i verificació dels paràmetres del projecte.
 4. Estructures a protegir en cas de voladures Treballs en la vora de talús.
 5. Protecció tanques o senyals en zones en no explotació.
 6. Vies de circulació. El traçat de les vies de circulació i accés ha d'estar clarament senyalitzat
 7. Fronts i pistes, estables i segurs, manteniment i inspeccions abans de treballar.
 8. Explotacions en les quals l'arrencada s'efectua amb explosius i la càrrega és independent del mateix. L'alçada màxima del front de treball serà de 20 metres.
 9. No es permeten fronts invertits.
 10. A la paret del talús resultant es permetrà una alçada màxima de 40 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front resultant sigui estable i no sobrepassi la vertical. En el cas que l'explotació continués progressant a nivells inferiors, s'ha de deixar la corresponent berma de seguretat.
 11. Extracció de blocs de pedra natural: l'alçada de banc tindrà un límit de 12 metres. A la paret del talús resultant es permetrà una alçada màxima de 36 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front sigui estable i no sobrepassi la vertical.
 12. Pendents: Els pendents longitudinals de les pistes i accessos hauran d'estar adaptades a les característiques dels vehicles i de les càrregues que transporten i no hauran de sobrepassar el 10%, amb màxims puntuals del 15%.
 13. Maniobres de vehicles i equip mòbil. Les màquines tindran inscripcions visibles prohibint la presència de personal a la zona d'acció de la maquinària mòbil.
 14. Abocament. Quan en l'abocament ha perill de caiguda o bolcada, és obligatori l'ús d'un límit o barrera no franquejable en condicions normals de treball. Es prohibeixen els abocaments d'estèrils i els apilaments de materials útils, en les proximitats de fronts d'explotació, pistes i accessos.
 15. Altres observacions dins l'acreditació corresponent.

D) SEGURETAT EN FEINES D'INTERIOR

 1. Es compleix el que establix la normativa aplicable.
 2. Hi ha una DIS específica quant a l'entrada de persones alienes a l'explotació en les instal·lacions, i aquesta compleix amb la normativa vigent referent a la seguretat.

E) MAQUINÀRIA MÒBIL I INSTAL·LACIONS FIXES

 1. Es realitza un manteniment adequat de l'equip de treball. Es disposa dels documents establerts de control de les revisions de maquinària.
 2. En cas de dur a terme les comprovacions pertinents de l'equip es duen a terme per personal competent, es documenten i es conserven.
 3. La maquinària que s'indica en el pla de labors compta amb informe favorable del compliment de l'Ordre ITC / 1607/2009 ET 2010-1-01 ITC 02.2.01, emès per una ECA. Si l'informe és posterior a juliol de 2015, l'ECA ha de tenir acreditació específica de Treballs a cel obert. En el cas de la maquinària fixa compta a més amb posada en servei.

F) PROTECCIÓ FRONT A LA POLS

Documents establerts de control de pols, segons el que preveu la ITC 2.0.02:

 1. S'hauran notificat les mostres de pols corresponents a l'any anterior de manera correcta segons el tràmit UDIT 031, de Comunicació de mostres de pols per a cada lloc de treball que es declara en el Pla de labors. En cas que hi hagi un lloc de treball sense les mostres de pols obligatòries per considerar innecessari, ha d'estar clarament especificada la raó d'aquesta discrepància pel director facultatiu en el seu informe del pla de labors per a la seva anàlisi tant per l'inspector com per l'Autoritat Minera.
 2. Es duen a terme els reconeixements mèdics periòdics dels treballadors exposats a la pols en relació amb la silicosi.
 3. S'ha impartit als treballadors informació i formació específica en relació a l'exposició a la pols.

G) DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT ORDRE ITC/1316/2008 I SEGURETAT DEL TREBALLADOR

 1. El Document sobre seguretat i salut compleix amb el contingut mínim i estructura i està signat.
 2. La relació del personal inclòs en l'últim TC2 coincideix amb els treballadors els indicats en el Pla de labors.
 3. L'empresa coordina les activitats amb la resta de les empreses que desenvolupen activitats en el seu centre de treball.
 4. La modalitat d'organització preventiva és correcta.
 5. Es revisa l'avaluació de riscos, que ha de ser específica per a l’explotació així com per als llocs de feina que es defineixen a l’avaluació de riscos específics de l’explotació, i es registra. S’ha de comprovar el registre corresponent a l’any anterior.
 6. S'adjunten les Disposicions Internes de Seguretat al document sobre seguretat i salut (si han estat modificades respecte a les presentades anteriorment).
 7. Existeix documentació sobre la revisió anual dels extintors.
 8. S'inclou Pla anual de reciclatge i formació contínua del personal en el document sobre seguretat i salut.
 9. S'inclou Pla anual d'informació del personal en el document sobre seguretat i salut.
 10. Els treballadors han rebut una informació adequada sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball i de les mesures de prevenció i protecció que hagin d'aplicar-se així com la que preveu l'Ordre ITC / 1316/2008, i està registrada adequadament.
 11. S'ha realitzat la cartilla de formació personal dels treballadors i del llibre de registre de cursos rebuts a què es refereix l'apartat 9 de la instrucció tècnica complementària 02.1.02 Formació preventiva per a l'exercici del lloc de treball, i està registrada adequadament.
 12. S'ha donat difusió entre els treballadors de les Disposicions Internes de Seguretat, i està registrada adequadament.
 13. Es fa lliurament d'EPI als treballadors i es registra adequadament.
 14. Existeix registre de mesuraments de soroll als treballadors exposats, quan així ho indiqui la normativa.
 15. Els operadors tenen carnet vigent per al seu tipus de màquina minera mòbil.

H) ALTRES DOCUMENTS DELS QUE S'HA DE DISPOSAR, EN CAS CONTRARI S'HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ DE ESMENA A L'ECA EN 15 DIES

 1. Compliment de les prescripcions anteriors de l'Autoritat Minera.
 2. Disposa de les disposicions internes de seguretat amb contingut mínim sobre:

2.1 Conservació, condicions i freqüència de les operacions de manteniment.

2.2 Abocament, amb indicacions d'accés, lloc i forma.

2.3 Regulació de trànsit i senyalització corresponent, velocitats màximes permeses per a cada tipus de vehicle, aparcament, normes de prioritat dels diversos vehicles, normes per al treball nocturn, sistemes d'avisos i senyals vigents, pels vials permanents, semipermanents i talls d'explotació.

2.4 Aparcament.

2.5 Inspeccions periòdiques de la maquinària. Reparacions, revisions i manteniment de vehicles i màquines d'acord a les instruccions del fabricant amb un registre per a cada vehicle i màquina, en el qual s'anotaran les intervencions realitzades per a efectuar reparacions, manteniments i revisions, que estarà a disposició de l'Autoritat Minera competent.

2.6 Treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries, si s'escau. Per als possibles treballs a realitzar en aquesta zona, sempre que la distància mínima entre la maquinària desplegada i la línia aèria sigui: 4 + (U (kV) / 100) m i els treballs es facin sota la supervisió contínua d'un responsable.

2.7 Utilització dels equips de càrrega com aparells d'elevació.

2.8 Si realitza voladures, disposa de disposicions internes de seguretat amb contingut mínim sobre:

 • Tret de barrenos. L'horari de les pegues.
 • Ús, si escau, de radiotransmissors portàtils, en les proximitats de la voladura.
 • Es comprovarà que hi ha registres referent a que la Direcció facultativa comunica anualment a l'Autoritat Minera corresponent les altes i baixes en la relació nominal d'aquest personal i que les persones que manegin o manipulin explosius hauran de ser degudament instruïts.
 • Indicació que no podrà realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall, la perforació i la càrrega dels barrenos, excepte autorització de l'Autoritat Minera, a proposta raonada de la Direcció facultativa de l'explotació, en les quals es detallaran les condicions de l'operació i les mesures de seguretat adoptades.

I) ALTRES

 1. Nomenament d'un Responsable de Manteniment Elèctric.
 2. L'explotador té les autoritzacions o inscripcions corresponents a la Direcció General d'Indústria i Energia en el seu cas, pel que fa a:

2.1 Baixa tensió.

2.2 Instal·lacions d'Alta Tensió.

2.3 Aparells a pressió.

2.4 Instal·lacions petrolíferes.

J) REVISIÓ DE LES ANOMALIES DETECTADES EN L'ANTERIOR INFORME

 1. Es revisaran les anomalies detectades en l'informe d'ECA corresponent als anys anteriors. Les anomalies no esmenades adequadament es consideraran defecte greu i es passarà l'anomalia a DESFAVORABLE.
 2. Les anomalies esmenades, però fora dels terminis indicats per l'informe ECA corresponent a l'any anterior, s'indicaran expressament a l'Autoritat Minera en l'informe corresponent.

K) METODOLOGIA DE FEINA DE LES ECA I FORMAT DE L'INFORME

 1. Les ECA, per fer els informes sobre plans de labors , tindran acreditació ENAC mínima, segons el cas, en:

1.1 Treballs a cel obert i Residus miners i rehabilitació.

1.2 Labors subterrànies i Residus miners i rehabilitació.

 1. L'informe s'emetrà amb la marca d'acreditació tal com s'estableix en el document CEA-ENAC-01 i comptarà amb la signatura de tècnic que ha estat comunicat a ENAC, el que s'especificarà clarament.

Si se sol·licita per part de l'Administració alguna activitat no inclosa en l'abast de l'acreditació, es reflectirà en l'informe tal i com estableix el mateix document CEA-ENAC-01.

 1. Es comprovarà que la documentació aprovada estigui reflectida en el pla de labors, tant en llocs de treball, com en maquinària i personal, i que sigui fidel a la realitat.
 2. Es comunicarà, amb almenys set dies d'antelació, la inspecció de les explotacions mineres al Servei de Mines de Balears, el qual podrà acompanyar l'ECA durant la inspecció, així com ampliar o modificar els punts d'inspecció.
 3. Portada de l’informe:

5.1 Dades de l'explotador i de l'explotació (nombre i nom Registrat).

5.2 Dades de l'inspector i referència a les acreditacions ENAC corresponents que cobreixen la inspecció realitzada.

5.3 Data de la inspecció.

5.4 Data d’emissió i signatura digital de l’informe inspector.

5.5 Nombre d'informe. Any del pla de labors que s'informa.

5.6 Indicar dictamen FAVORABLE o DESFAVORABLE.

5.6.1 DESFAVORABLE: En cas que es detectin defectes greus.

5.6.2 FAVORABLE: Sense defectes greus. En cas que es detectin defectes lleus, quedarà condicionat a l'esmena dels mateixos.

5.6.3 Defecte greu (G): Perill immediat per a la seguretat de persones o béns. El termini d'esmena ha de ser immediat, mitjançant la presa de mesures per part de l'explotador, per ordre del director facultatiu.

5.6.4 Defecte lleu (L): Aquell que no suposa un perill immediat per a la seguretat de persones o béns. Un defecte lleu tindrà un termini d'esmena de màxim fins a la propera inspecció periòdica del pla de labors.

 1. Full resum de l’informe:

6.1 Llistat de defectes lleus, amb menció de termini d'esmena.

6.2 Llistat de defectes greus no esmenats en la mateixa inspecció per l'explotador.

6.3 Llistat referent a anomalies del pla de labors de l'any anterior indicant esmena en termini (FAVORABLE) o esmena fora de termini (FAVORABLE) o no esmena (dictamen DESFAVORABLE, sempre que l'acte corresponent es mantingui en el pla de labors actual).

6.4 Resum de resultat de la confrontació específica del compliment de les fases d'explotació i restauració, en el cas de que l'explotació estigui ja registrada o regularitzada, amb l'estat real de l'explotació minera (en cas de que hi hagi incompliment s’haurà d’acreditar a l’ECA minera, en un termini de 15 dies, l’inici davant Mines del procediment de modificació del projecte de restauració i/o explotació. En cas d’incompliment d’aquest termini, haurà de ser informat per l’ECA minera a Mines).

6.5 Esmena de defectes. S'ha d'indicar que les esmenes de defectes hauran de ser notificades per l’explotador a l’ECA, la qual emetrà un informe/certificat d'esmena corresponent. En aquest informe/certificat es tornaran a assenyalar les anomalies que quedin pendents.

7 Desenvolupament de l’informe: Sobre el desenvolupament de l'actuació.

7.1 Planimetria georeferenciada i plànols i fotografies en color.

7.2 Descripció de treballs realitzats per fer l'informe.

7.3 Còpia d'una acta d'actuacions realitzades durant la inspecció, aixecat per l'inspector i que serà signat per les persones assistents a la mateixa, on el representant de l'explotador podrà indicar, al final del mateix, el que consideri pertinent.

7.4 Llistat d'ítems a revisar exhaustivament segons el present document (lletres A a J). Punt per punt dels ítems esmentats s’haurà d’indicar, en el cas de COMPLIMENT de manera més succinta amb les dades bàsics que corresponguin quant a l’abast d’aquest compliment. En el cas d’INCOMPLIMENT, s’haurà de desenvolupar les causes de l’esmentat incompliment.

Si escau, l’inspector podrà proposar les mesures de millora o advertències i aclariments que consideri quant a qualsevol dels punts revisats.

7.5 Conclusions de l'informe, que indiquin, raonadament, les anomalies trobades, els terminis per esmenar i les mesures que l'inspector considera que s'han de prendre per a considerar esmenada cada anomalia.

 8 Informe: Llistat no exhaustiu de terminis d'esmena i actuacions generals propostes, amb la finalitat d'homogeneïtzar criteris, sense perjudici que s'informi de mesures més restrictives segons el cas. En qualsevol cas, l'incompliment de termini es notificarà a Mines quan es detecti:

Ítem

Defecte

Termini esmena y acte

Esmena a presentar a l'ECA

Incompliment

de termini

El personal no compta amb la formació adequada al lloc de treball

G

Paralització immediata d'aquest treballador en aquest lloc de treball. Es manté mentre no s'esmeni.

Documentació acreditativa de formació adequada al lloc de treball

Maquinista miner sense el carnet corresponent

G

El treballador no pot manejar maquinària minera fins que no obtingui la documentació corresponent. Efecte immediat.

Notificació a mines.

Acreditació de tenir la documentació corresponent

 

No disposar d'autorització per treballar en una determinada zona o per usar un establiment de benefici determinat o usar una maquinària no autoritzada

G

Paralització immediata. Es manté mentre no s'esmeni.

Autorització de mines per treballar en aquesta zona

Zones i maquinària suportades per la DT1 de la LOMIB, sense estar en procediment de regularització

G

Paralització de maquinària afectada. Es manté mentre no s'esmeni.

Acreditativa de presentació documentació en Mines per a regularització DT1

Treball fora de zona autoritzada i sense possibilitat de regularització

G

Immediata paralització de la zona. Es manté mentre no s'esmeni.

Acreditativa d'aprovació de projecte autoritzat en Mines o restauració

Treball en zones inestables o afectat per zones inestables o existència de zones inestables en l'explotació minera

G

Paralització immediata de l'àrea afectada mentre no s'esmeni, deixant-ho en condicions de seguretat. Es presentarà un projecte a mines anterior a la següent inspecció anual

Acreditativa de projecte aprovat per Mines de Treballs d'estabilitat

Notificació a Mines per part de l’ECA minera

Zones i maquinària suportades per la DT1 de la LOMIB, en procediment de regularització

L

Fins a fi del procediment de regularització

Acreditativa de seguir en procediment de regularització

Paralització zona afectada i informe a Mines

Falta de plànol

L

Fins a la següent inspecció anual

Presentacions del plànols

Modificar la senyalització

L

15 dies

Fotografies

Paralització zona afectada

Dimensions de bancs i bermes on es prevegi treballar incomplint normativa

L

Paralització immediata de la zona, deixant-la en condicions de seguretat

DSS amb deficiències

L

15 dies

DSS modificat amb acreditativa de presentació de la seva presentació en Mines.

Adequació pla de manteniment

L

Fins la següent inspecció anual

Presentar la documentació de adequació

Paralització maquinària afectada

Instal·lacions sense les seves preceptives revisions per OCA o ECA segons correspongui

L

Fins a la següent inspecció anual

Presentar la corresponent inspecció

Paralització instal·lació afectada

Falta alguna DIS de les indicades

L

15 dies

Acreditar la presentació de comunicació de DIS en Mines

Notificació a Mines per part de l’ECA minera

Anomalia de formació

L

15 dies

Presentar la documentació de formació

El treballador no podrà treballar fins que obtingui la formació

No presentar les comunicacions de revisions anuals de pols dels últims dotze mesos segons procediment UDIT

L

15 dies

Acreditativa de la presentació

Notificació a Mines per part de l’ECA minera

Falta reconeixements mèdics obligatoris

L

15 dies

Presentar la documentació de reconeixement mèdic

El treballador no podrà treballar fins que obtingui el reconeixement mèdic

Incompliment de la geometria de les tasques d’explotació i restauració aprovades

L

15 dies

Acreditar la presentació de procediment de modificació del projecte d’explotació i del pla de restauració en mines

Inicio de procediment sancionador i pas a G i notificar a Mines per part de l’ECA

Incompliment de terminis del projecte d’explotació o del pla de restauració

L

15 dies

Acreditar la presentació de procediment de modificació del projecte d’explotació i pla de restauració en mines

Inicio de procediment sancionador i pas a G i notificar a Mines per part de l’ECA

Falta de documents de manteniment de maquinària o informe favorable ECA ITC 02.1.02

L

15 dies

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni

Presentació de la documentació

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni

Falten documents de posada en servei de maquinària

L

15 dies

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni

Presentació de la documentació

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni

Falten documents d’inspeccions periòdiques de la maquinària

L

15 dies

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni

Presentació de la documentació

Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni