Torna

Tramitació UDIT

Tallers de reparació de vehicles automòbils

    

TRÀMIT PER INSCRIURE UN TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS

1-   Taller de reparació de vehicles automòbils aliens (mitjançant declaració responsable)

Qualsevol activitat industrial de reparació de vehicles automòbils ha d'estar inscrita en el registre especial de taller d'acord amb la normativa d'aplicació (Reial Decret 1457/1986, de 10 de gener).

Per inscriure el taller tant si es tracta d'una nova implantació, regularització d'un antic taller, modificació, ampliació de l'activitat o d'alguna de les branques o especialitats, cal presentar una declaració responsable.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 042.

2-   Taller de reparació de vehicles automòbils de titularitat pròpia

Les empreses de transport o de lloguer de vehicles automòbils amb flota pròpia i que disposin de taller propi poden generar certificats de reparació dels vehicles que són de la seva titularitat. Passes a seguir per sol·licitar poder emetre certificats de reparació de vehicles propis:

1er. Donar-se d’alta al Registre Integrat Industrial, accediu a la fitxa del tràmit 015

2on. Sol·licitar poder emetre certificats de reparació dels vehicles en taller propi, accediu a la fitxa del tràmit TNI-078

Dades essencials que s'han de presentar:

  • Nom del titular
  • Responsable del taller que signarà els certificats de reparació
  • E-mail de contacte.

        

GENERADOR DEL CERTIFICAT DE REPARACIÓ D'UN AUTOMÒBIL

Conforme als criteris d'actuació amb l'objectiu d'evitar la clandestinitat en matèria de reparació de vehicles proposats per la direcció general, en les estacions ITV de les Illes Balears es demanarà un certificat de reparació signat i segellat pel taller que hagi reparat aquells vehicles declarats desfavorables en inspecció ITV de certs defectes greus o molt greus en elements essencials de seguretat del vehicle.

Assistent per generar el certificat de reparació

    

LLISTAT D'EMPRESES HABILITADES: TALLERS D'AUTOMÒBILS, ESTACIONS D'ITV I LABORATORIS DE VEHICLES HISTÒRICS

Pàgina Web Llista de tallers de reparació de vehicles automòbils habilitats

PDF Estacions d'ITV

PDF Laboratoris acreditats de vehicles històrics

 

Nota: podeu consultar el Registre Integrat Industrial del Ministeri d'Indústria en el següent enllaç: RII

 

ESTADÍSTIQUES DE LES INSPECCIONS PERIÒDIQUES ITV 2018

En el següent quadre figuren les dades dels defectes observats en aquells vehicles que han realitzats inspeccions periòdiques en alguna de les estacions d'ITV de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 2018.

El quadre es divideix en nou categories de vehicles en què es poden observar el nombre de defectes trobats segons els capítols del Manual de Procediment d'Inspecció de les estacions ITV i el nombre de vehicles amb inspecció favorable i rebutjats en primera i altres inspeccions.

En el següent enllaç es pot accedir a les dades globals recopilades pel Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat de les inspeccions periòdiques de l’any 2018 en totes les comunitats autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

      

NORMATIVA D'APLICACIÓ

- Reial decret 1457/1986, de 10 de gener per la qual es regulen  l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components

- Circular del Director general d'Indústria i Energia per la qual s'elimina la necessitat de disposar del responsable de taller

-Reial Decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.