Torna

Tramitació UDIT

Tallers de reparació de vehicles automòbils

 

Tràmit 042: declaració responsable de reparació de vehicles automòbils

Qualsevol activitat industrial de reparació de vehicles automòbils ha d'estar inscrita en el registre especial de taller d'acord amb la normativa d'aplicació (Reial Decret 1457/1986, de 10 de gener).

Per inscriure el taller tant si es tracta d'una nova implantació, regularització d'un antic taller, modificació, ampliació de l'activitat o d'alguna de les branques o especialitats, cal presentar una declaració responsable.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 042.

 

Certificat de reparació en taller de vehicles automòbils

Conforme als criteris d'actuació amb l'objectiu d'evitar la clandestinitat en matèria de reparació de vehicles proposats per la DGIE, en les estacions ITV de les Illes Balears es demanarà un certificat de reparació signat i segellat pel taller que hagi reparat aquells vehicles declarats desfavorables en inspecció ITV de certs defectes greus o molt greus en elements essencials de seguretat del vehicle.

Assistent per a generar el certificat de reparació

Certificat de reparació de vehicles automòbils en taller propi

Les empreses de transport o de lloguer de vehicles automòbils amb flota pròpia i que disposin de taller propi poden generar certificats de reparació dels vehicles que són de la seva titularitat.

Per generar un certificat de reparació efectuada hauran de seguir les passes següents:

1er. Donar-se d’alta al Registre Integrat Industrial, accediu a la fitxa del tràmit 015

2on. Sol·licitar poder emetre certificats de reparació dels vehicles en taller propi, accediu a la fitxa del tràmit TNI-078

Són essencials les dades següents: Nom del titular/responsable del taller que signará els certificats de reparació i e-mail de contacte.

 
LLISTA DE TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS HABILITATS

 


Normativa d'aplicació

- Reial decret 1457/1986, de 10 de gener per la qual es regulen  l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components

- Circular del Director general d'Indústria i Energia per la qual s'elimina la necessitat de disposar del responsable de taller