Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS

INSTAL·LACIONS

Inscripció d'instal·lacions

La inscripció d'instal·lacions (noves o modificacions) es tramita mitjançant el procediment 006 de la UDIT.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 006.

  

Baixa d'instal·lacions

Per donar de baixa una instal·lació d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids, s'ha de seguir el procediment indicat en la MI-IP-06.

Instal·lacions temporals

S'han de comunicar a la Direcció General de Política Industrial amb el model adjunt.

DOCUMENTS RELACIONATS  

D’acord amb lo establert en la Disposició addicional quarta del RD 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per al subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació en instal·lacions petrolíferes, totes les instal·lacions destinades al subministrament de vehicles amb una capacitat total d’emmagatzematge superior a 5.000 litres, independentment de la modalitat de subministrament, han de disposar d’un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial (físic o electrònic) que aprovi la Comunitat Autònoma, en el qual s’han d’enregistrar els resultats obtinguts en cada actuació.Per tot això, i per tal de complir amb la Disposició esmentada, es va aprovar la següent Resolució i es va publicar el model de llibre de revisions, proves i inspeccions, en format electrònic.

A més, amb aquesta Resolució també es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió permetent la utilització d'eines informàtiques de gestió en substitució dels llibre de revisions, proves i inspeccions, sempre que es compleixin unes condicions.

PDF Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s'aprova el model de llibre de revisions, proves i inspeccions per a instal·lacions per a subministrament a vehicles, i es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió en substitució d'aquest llibre

PDF Model del Llibre de registre de revisions, proves i inspeccions per instal·lacions desitandes al subministrament a vehícles amb capacitat total d'emmagatzematge superior a 5.000 litres