Tramitació UDIT

 

CONVOCATÒRIES D'EXÀMENS D'ACREDITACIONS PROFESSIONALS

Per obtenir el certificat de qualificació individual, s’estableix per algunes especialitats i categories, la possibilitat d'acreditar una competència professional superant un examen davant la Direcció General de Política Industrial. Les convocatòries d’aquests exàmens s’aproven cada any mitjançant Resolució del Director General de Política Industrial

 

CONVOCATÒRIA VIGENT

Mitjançant Resolució del director general de Política Industrial enguany s'han aprovat dues convocatòries d'exàmens per a l'obtenció de diferents acreditacions professionals.

Terminis de presentació de sol·licituds

- 1a convocatòria de 2017: del 23 de gener al 13 de febrer

- 2a convocatòria de 2017: del 22 de maig al 13 de juny

Tramitació de la sol·licitud de presentació a l'examen

Per descarregar-vos els models de sol·licituds d'examen per a la tramitació, accediu a aquest enllaç: fitxa del tràmit TNI-079

 

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS

A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS PER ESPECIALITAT

ÀREA D'INDÚSTRIA

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instal·lador de gas
Instal·lador de productes petrolífers líquids
Operador industrial de calderes
Responsable tècnic de taller de reparació d’automòbils
Operador de grua

ÀREA DE MINES

Operador de maquinària minera mòbil