Torna

Tramitació UDIT

CONVOCATÒRIES D'EXÀMENS D'ACREDITACIONS PROFESSIONALS

Per obtenir el certificat de qualificació individual, s’estableix per algunes especialitats i categories, la possibilitat d'acreditar una competència professional superant un examen davant la Direcció General de Política Industrial. Les convocatòries d’aquests exàmens s’aproven cada any mitjançant Resolució del Director General de Política Industrial

 

CONVOCATÒRIA VIGENT


Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de novembre de 2018 enguany s'han aprovat dues convocatòries d'exàmens per a l'obtenció de diferents acreditacions professionals.

Terminis de presentació de sol·licituds

- 1a convocatòria de 2019: del 14 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019, ambdós inclosos

- 2a convocatòria de 2019: del 20 de maig de 2019 al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos

Tramitació de la sol·licitud de presentació a l'examen

Per descarregar-vos els models de sol·licituds d'examen per a la tramitació, accediu a aquest enllaç: fitxa del tràmit TNI-079

 

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS


A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS PER ESPECIALITAT

ÀREA D'INDÚSTRIA

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instal·lador de gas
Instal·lador de productes petrolífers líquids
Operador industrial de calderes
Operador de grua

ÀREA DE MINES

Operador de maquinària minera mòbil