Torna

Tramitació UDIT

Organismes de control

Els organismes de control són aquelles persones físiques o jurídiques que tenint capacitat d'obrar i disposant dels mitjans tècnics, materials i humans i imparcialitat i independència necessàries, poden verificar el compliment de les condicions i requisits de seguretat establerts en els reglaments de seguretat per als productes i instal·lacions industrials.

El règim d'habilitació per a l'accés i exercici de l'activitat dels organismes de control consistirà en una declaració responsable davant l'autoritat competent, amb acreditació prèvia de la competència tècnica de l'organisme de control per una entitat nacional d'acreditació.

L'habilitació correspon a l'autoritat competent en matèria d'indústria on l'organisme de control accedeixi a l'activitat per a la qual desitja ser acreditat, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació del que disposa en matèria d'autoritat d'origen en la disposició addicional desena de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

A les Illes Balears, aquesta autoritat compentent és la Direcció General de Política Industrial. La presentació de la declaració responsable s'ha de realitzar electrònicament, mitjançant el tràmit TNI-013: Declaració responsable d'organismes de control i seguint les instruccions d'aquest enllaç.

Presentació de la memòria anual d'actuacions dels organismes de control

El Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, indica, al seu article 46 Supervisió de les actuacions dels organismes de control:

Cada organisme de control ha de remetre anualment a la seva autoritat d'origen la següent informació:

a) Una memòria detallada relacionant les actuacions realitzades en totes les comunitats autònomes en què desenvolupi les activitats per a les que es troba habilitat, en virtut de l'article 43. Remetent l'Autoritat d'origen aquesta informació a la resta de Comunitats Autònomes.

b) Document de l'entitat d'acreditació, que confirmi el manteniment de les condicions d'acreditació.

Així doncs, els organismes de control amb domicili social a la nostra comunitat autònoma presentaran, el primer trimestre de l'any, l'esmentada memòria d'actuacions, de manera electrònica i en format pdf. En el cas de que s'hagin realitzat actuacions fora de les illes Balears, s'haurà de presentar un segon arxiu on es detallin únicament aquestes actuacions, per tal que la DG de Política Industrial les faci arribar a la resta de comunitats autònomes. Mitjançant el mateix registre, es presentarà també el document de confirmació per part de l'entitat d'acreditació de l'apartat b.

La presentació d'aquesta documentació es realitzarà fent ús del registre electrònic, indicant com a òrgan destinatari la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de les Illes Balears.