Torna

Tramitació UDIT

Instruccions de com presentar un projecte miner

S'entén per projecte el conjunt d'estudis i dades preliminars necessaris per a justificar i definir l'explotació, les seves característiques generals, les modificacions substancials, així com les mesures de seguretat previstes.

Tot projecte estarà dirigit i signat per un tècnic titulat competent i serà presentat a l'Autoritat minera competent per a la seva aprovació previ estudi.

Les sol·licituds de drets miners s'han de presentar en suport de paper, degudament foliat i enquadernat, acompanyat d'un índex descriptiu del contingut i en tantes còpies en format digital com l'autoritat minera exigeixi. En tot cas, com a mínim, es presentarà la següent documentació:

TOM I. PROJECTE D'EXPLOTACIÓ

TOM II. PLA DE RESTAURACIÓ

TOM III. ANNEXOS

TOM IV. DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT

TOM V. ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

 

Guia-llistat de modificacions no substancials de projectes miners presentada al Consell de la Mineria 16 novembre 2020

Per contactes entre el Servei de Mines i la Comissió Balear de Medi Ambient, s’ha pretès crear una guia no exhaustiva de manera que ajudi a Mines a realitzar una primera anàlisi, quan l’explotador consideri que una proposta de modificació d’una autorització minera no sigui modificació substancial amb respecte al projecte aprovat que va ser sotmès a avaluació ambiental anteriorment.

Així, i sempre cas per cas, pugui elaborar un informe segons el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, mitjançant un informe quant a si el projecte de modificació es troba o no dins dels supòsits previstos en els articles 13.1.e) o 13.2.d).

Així, l'enginyer projectista haurà de justificar, cas per cas, que la modificació sol·licitada no implica una “modificació significativa” en el sentit de que no pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris del Text refós.

En el present document es farà referència als percentatges analitzats, però no com a criteri sinó com a una simple guia sense força jurídica ni normativa.

Guia-llistat de modificacions no substancials