Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal·lacions tèrmiques subjectes al RITE 2007

Tràmit 021. Instal·lació tèrmica

Aquest tràmit té per objecte la inscripció de les instal·lacions tèrmiques (noves o modificacions) subjectes al RITE 2007.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents del procediment, accediu a la fitxa del tràmit 021.

 

Altres documents

A continuació, posam a la vostra disposició diversos documents útils en relació amb les instal·lacions tèrmiques:

Certificat de manteniment

Model de certificat de manteniment per a instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Resolució del director general d'Indústria i Energia, de 16 d'octubre de 2013 (BOIB núm. 157 de 14-11-2013).

 

Sistemes alternatius aprovats per la DGIE

En aplicació dels articles 14.b del RITE 2007 i 5.1.3.b del CTE, i mijançant la Resolució del director general d’Indústria i Energia, d'11 d'abril de 2012, es varen aprovar una sèrie de sistemes alternatius per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària, que presentats per l'empresa ROTEX Heating Systems, SLU es troben avalats per la UIB. Els certificats de la instal·lació i els esquemes de muntatge són les següents:

Sistema HPSUCompact 308

Sistema GSU 320

Sistema HPSUCompact 508/516

Sistema GSU 520S/530S/535

 

Certificat d'inspecció periòdica d'eficiència energètica

Model de certificat d'inspecció periòdica d'eficiència energèticaper a instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Resolució del director general d'Indústria i Energia, de 2 d'octubre de 2013 (BOIB núm. 140 de 12-10-2013).