Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Integrat Industrial. Divisió A. Establiments i activitats industrials (015)

Comunicar les dades dels establiments i les activitats industrials, amb l'objecte d'inscriure'ls en el Registre Industrial. Inclou inici de l'activitat, modificació de l'activitat i cessament de l'activitat.

Persones destinatàries

Establiments que desenvolupin alguna de les següents activitats:

a. Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials, l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes precisin.

b. Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i productes energètics.

c. Les activitats de recerca, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, qualsevol que sigui el seu origen i estat físic.

d. Les instal·lacions nuclears i radioactives.

e. Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria i, aquelles que es declarin d'interès per a la defensa nacional.

f. Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.

g. Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.

h. Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.

i. Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració de dades d'establiments i activitats industrials. RII divisió A

Requisits

Taxes

. - Targeta de crèdit o dèbit / Banc

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tràmit immediat

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569