Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Integrat Industrial. Divisió A. Establiments i activitats industrials (015)

Comunicar les dades dels establiments i les activitats industrials, amb l'objecte d'inscriure'ls en el Registre Industrial. Inclou inici de l'activitat, modificació de l'activitat i cessament de l'activitat.

Codi SIA

207796

Persones destinatàries

Establiments que desenvolupin alguna de les següents activitats:

a. Les activitats dirigides a l'obtenció, reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials, l'envasament i embalatge, i l'aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats i, si escau, les instal·lacions que aquestes precisin.

b. Les activitats de generació, distribució i subministrament de l'energia i productes energètics.

c. Les activitats de recerca, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i altres recursos geològics, qualsevol que sigui el seu origen i estat físic.

d. Les instal·lacions nuclears i radioactives.

e. Les indústries de fabricació d'armes, explosius i articles de pirotècnia i cartutxeria i, aquelles que es declarin d'interès per a la defensa nacional.

f. Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i pesqueres.

g. Les activitats industrials relacionades amb el transport i les telecomunicacions.

h. Les activitats industrials relatives al medicament i a la sanitat.

i. Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració de dades d'establiments i activitats industrials. RII divisió A

Requisits

Taxes

. - Targeta de crèdit o dèbit / Banc

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tràmit immediat

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar