Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre especial de tallers de reparació de vehicles automòbils (042)

Declaració responsable per a la inscripció de nous tallers de reparació d'automòbils, modificació de les dades de tallers existents, canvi de titular i cessament de l'activitat de taller.

Persones destinatàries

Titulars de tallers de vehicles automòbils

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial
  • Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes.
  • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració responsable

Requisits

Taxes

. - Targeta de crèdit o dèbit / Banc

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784556

(uditpalma@dgindust.caib.es)