Torna

Formació Professional

Informació general de les proves d'accés a grau superior

En aquesta pàgina trobareu la informació general per a la prova d’accés a grau superior, vàlida per a totes les convocatòries. Per informació específica de la darrera convocatòria, com llistat de centres, calendaris de proves. Seguiu aquest enllaç.


Que és la prova d’accés?

La prova d’accés té la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.


Qui pot fer les proves d’accés?

Per poder inscriure’s a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
• No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau superior.
• Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
• Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau superior i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Cada quan es convoca la prova d’accés?

Les proves d'accés es convoquen generalment una vegada a l'any. La matrícula sol ser el mes de març, i les proves al maig, però s’ha d’estar atent a les dates de cada convocatòria. Quan es publiquen al BOIB també se n’informa en aquest web.

A on m’he d’inscriure?

La prova es farà als centres que es determinin en cada convocatòria.
La inscripció s’ha de fer al mateix centre en què es fa la prova.
La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

De quines matèries m’he d’examinar? En que consisteix la prova?

La prova d’accés a grau superior s’estructura en dues parts:
a) Matèries de la part comuna:
- Llengua castellana
- Llengua catalana
- Llengua estrangera: anglès
b) Matèries de la part específica:
- Dues matèries triades entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.

L’opció d’humanitats i ciències socials dona accés als cicles de les famílies professionals de:
- Administració i gestió
- Comerç i màrqueting
- Hoteleria i turisme
- Serveis socioculturals i a la comunitat


S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:
- Economia
- Geografia
- Matemàtiques
- Psicologia
- Segona llengua estrangera: alemany o francès

L’opció de ciències de la salut i mediambientals dóna accés als cicles de les famílies professionals de:
- Activitats físiques i esportives
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Maritimopesquera (només el cicle formatiu d’Aqüicultura)
- Química
- Sanitat
- Seguretat i Medi ambient


S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:
- Biologia
- Ciències de la Terra i mediambientals
- Educació física
- Matemàtiques
- Química

L’opció de ciències i tecnologia dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

- Arts gràfiques
- Arts i artesanies
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal·lació i manteniment
- Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu d’Aqüicultura)
- Tèxtil, confecció i pell
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica


S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:
- Dibuix tècnic
- Física
- Matemàtiques
- Tecnologia industrial
- Tecnologies de la informació i la comunicació

Quina durada tenen els exàmens?

Part comuna: 3 hores (1 hora per a cada prova)
Part específica: 3 hores (1 hora i 30 minuts per a cada matèria).

Que em demanaran? Com puc preparar les proves?

Els continguts, l’estructura de les proves, els criteris d’avaluació i qualificació, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova de cada matèria són els establerts a les Orientacions per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Hi ha un document per a cada matèria i es troben publicades a l’enllaç següent (enllaç a Orientacions GS).

També disposes dels exàmens d’anys anteriors (enllaç a Models d’examen GS).


Com es calcularà la nota de la prova?

• La qualificació de cada matèria és numèrica, de zero a deu punts.
• La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
• La qualificació final es calcula sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre a cadascuna de les parts i és la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pot calcular, queda reflectida juntament amb la qualificació d’apte o de no apte. Si no es pot calcular la mitjana s’indica no apte.
• Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova la nota mitjana es calcula sobre les parts avaluades.
• Si hi ha exempcions d’alguna matèria la nota mitjana es calcula sobre les matèries de la part avaluades.
• Quan no se supera la totalitat de la prova la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se a les convocatòries següents.

Obtindré cap certificat?

• El centre on s'ha realitzat la prova facilita a l'interessat un certificat dels resultats de la prova.
• Només les proves d’accés superades amb qualificació d’apte tenen validesa a la totalitat de l’Estat espanyol. En relació a les exempcions s’ha de consultar la normativa de la comunitat autònoma on voleu cursar la formació professional.
• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
• La superació de la prova permet sol·licitar plaça pel torn d’accés mitjançant prova en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.
• La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.
• La superació de la prova d’accés a grau superior permet accedir a qualsevol dels cicles de grau superior de les famílies professionals que consten específicament al certificat corresponent o al cicle que hi consta específicament.


Puc demanar adaptacions de la prova?

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova en inscriure’s. Per justificar-ho han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

a) Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. Si escau, en la sol•licitud s’han d’indicar els mitjans humans, organitzatius o materials específics que consideren necessaris per accedir a la prova.
b) Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
c) Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica en què s’indiqui que la persona interessada presenta dificultats específiques d’aprenentatge. L’informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d’inici del termini d’inscripció.
d) Informe emès per associacions amb experiència reconeguda en què s’indiqui que l’interessat presenta dificultats específiques d’aprenentatge. L’informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d’inici del termini d’inscripció.
f) Informe emès per un professional col•legiat que atengui les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada. L’informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d’inici del termini d’inscripció.

A l’annex 8 de la convocatòria trobareu les mesures d’adaptació que es consideren de caracter ordinari.


Puc demanar exempcions? Quines? On les he de demanar? Que passa si estic exempt de totes les parts, m’he de matricular a les proves?

Sí, hi ha casos en què es poden demanar exempcions; són els següents:

De la part comuna

a) Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior que dona accés a cicles de grau superior diferents del que vols cursar.
b) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
c) Haver superat la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
d) Haver superat la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau d’art dramàtic i grau de música.
e) Haver superat una prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE.

De la part específica

Per accedir a un cicle de grau superior de la mateixa família professional:
Tenir un títol de tècnic auxiliar d’FP1 de la mateixa família professional que el cicle que t’interessa cursar.

Per accedir a un cicle concret per al qual es concedeix l’exempció:
a) Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part del cicle de grau superior que t’interessa cursar.

b) Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle de grau superior que t’interessa cursar, segons la relació que hi trobareu a l’annex 7 de la resolució de convocatòria

c) Tenir acreditades una o més unitats de competència del cicle de grau superior a què vols accedir.

d) Tenir experiència laboral equivalent d’un any, com a mínim, a jornada completa exercint les funcions d’un lloc de treball rellevant per el cicle de grau superior que vols cursar. Aquesta exempció s’ha de sol·licitar amb antel·lació a la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa seguint el procediment indicat més abaix a l’apartat Sol·licituds

Per accedir a un cicle formatiu de la família professional d’activitats físiques i esportives:
a) Formar part de les llistes d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el butlletí oficial d’alguna comunitat autònoma.
b) Formar part d’un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i trobar-te en possessió d’una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

De la prova de llengua catalana:
a) Tenir l’exempció de l’avaluació de llengua catalana de conformitat amb el que es determina a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març). Aquesta exempció l’ha de sol·licitar l’alumne a la secretaria del centre en el moment de la inscripció per a que la trameti al servei competent de la conselleria. Podeu trobar la documentació i la informació en el següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4024162

b) Tenir el certificat de nivell B2 de català, o equivalent, o un nivell superior.

De la prova de llengua estrangera: anglès
Tenir algun certificat equivalents o superior al nivell bàsic (A2) recollit a l’annex 5 de la convocatòria corresponent a la llengua anglesa.

De la prova de la segona llengua estrangera: alemany o francès
Tenir algun certificat equivalents o superior al nivell bàsic (A2) recollit a l’annex 5 de la convocatòria de la llengua corresponent. 

De matèries concretes que formen la prova:
a) Tenir superada l’assignatura corresponent de segon de batxillerat o la matèria de la prova lliure de batxillerat.
b) Tenir superada l’assignatura d’educació física, economia i/o tecnologies de la informació i comunicació (LOE), que a les Illes Balears són assignatures que s’imparteixen o s’impartien només al primer curs de batxillerat.

L’exempció de totes les matèries que conformen una part de la prova implica tenir l’exempció de fer aquesta part de la prova.

Sol·licituds

Les exempcions se sol·liciten al centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

a) Exempció de fer la part específica per tenir experiència laboral suficient:

La exempció es pot solicitar telemàticament o presencialment a les oficines de registre.  

El tràmit telemàtic i la documentació a presentar es troben al següent enllaç 

Aquesta exempció s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa abans de fer la inscripció a la prova d’accés a grau superior.

Una vegada l’aspirant ha obtingut aquesta exempció no l’ha de tornar a sol·licitar encara que es presenti a altres convocatòries per accedir al mateix cicle.

Acumulació d’exempcions
Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova, no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.
Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha de presentar la documentació justificativa.
No obstant això, i sempre que s’examini d’alguna matèria tenen la possibilitat de presentar-se a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació.

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts
Les persones que tenguin una part de la prova d’accés superada i tenguin l’exempció de fer l’altra part, no cal que facin la prova ni que s’inscriguin per fer-la.
Per sol·licitar plaça durant el procés d’admissió a cicles formatius s’ha d’aportar la documentació que acrediti la superació d’una de les parts i l’exempció de l’altra.
En aquest cas, la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la qualificació de la part superada.
En cas de presentar-se a la prova de la mateixa opció, la qualificació de la part superada a les Illes Balears pot mantenir-se a la present convocatòria únicament en cas de examinar-se d’alguna matèria de la part exempta.

Puc imprimir aquesta informació?
En aquest tríptic teniu recollida la informació més important de les proves d’accés a grau superior en un format per imprimir. (enllaç al tríptic)

Quina és la normativa que regula les proves d’accés?
Les proves d’accés a cicles formatius estan regulades per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.

© Govern de les Illes Balears