MATRICULES D’HONOR FP CURS 2023-2024

Dia 18 de maig de 2024 s’ha publicat al BOIB (Núm. 66 del 18 de maig de 2024) la “Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 15 de maig de 2024 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2023-2024”.

Els centres educatius atorgaran la menció de matrícula d’honor als alumnes que hagin estat proposats per a l’obtenció del títol i tenguin una nota final del cicle formatiu igual o superior a nou (9). Es podrà concedir una matrícula per cada 20 alumnes del grup o fracció, sempre que compleixin els requisits.

Aquesta menció, en el cas dels alumnes de cicles formatius de grau superior, porta associada la gratuïtat de la primera matrícula a diferents universitats.

També es pot concedir la matrícula d’honor als estudiants d’altres nivells de cicles formatius de formació professional en reconeixement al seu esforç.

L’atorgament es farà el mes de juny. Els centres han d’introduir a l’aplicació informàtica de gestió acadèmica la informació de l’atorgament a l’alumne de matrícula d’honor marcant la casella corresponent de la pantalla d’avaluació.

PDF  Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 15 de maig de 2024 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2023-2024