Torna

Formació Professional

Convocatòria 2024 proves d’accés a cicles formatius de grau superior

En aquesta pàgina trobareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, llocs, dates, documentació etc. Per a tenir tota la informació de les proves d’accés a grau superior no oblideu visitar la pàgina d'Informació general Grau Superior.

1. Quin es el període d’inscripció?

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos.

2. On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau superior?

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:


a) Opció d’humanitats i ciències socials:

IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.
IES Ramon Llull (Palma).
IES Calvià (Calvià). No ofereix la matèria de francès.
IES Berenguer d’Anoia (Inca).
IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.
IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).
IES Sa Blanca Dona (Eivissa).


b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:

IES Josep Maria Llompart (Palma).
IES Son Rullan (Palma).
IES Albuhaira (Muro).
IES Felanitx (Felanitx)
IES Cap de Llevant (Maó).
IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).
 
c) Opció de ciències i tecnologia:

IES Politècnic (Palma).
IES Berenguer d’Anoia (Inca).
IES Manacor (Manacor).
IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
IES Isidor Macabich (Eivissa).

 3. Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 15 i 16 de maig de 2024.
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:


a) Dia 15 de maig:


– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).


b) Dia 16 de maig:


– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

4. Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 12 d’abril.

– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 15 i 16 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig.

- Recollida del certificat acreditatiu: a partir del 31 de maig al mateix centre on s'ha realitzat la prova.


5. Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior enguany és de 34,87 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el període d’inscripció . Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:
https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx


 

No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.

La taxa ha d’estar a nom de l’inscrit. Teniu en compta que per el pagament de la taxa se us requerirà el N.I.F de la persona que s’inscriu a les proves, en cas de no disposar-ne l’heu de sol·licitar a l’administració competent amb la suficient antelació.

6. Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?

1. Sol·licitud.
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior s’ha d’aportar una declaració responsable.
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40. Consultar l'apartat exempció de taxes.

Document  Català Castellano
1  Sol·licitud PDF  Solicitud PDF
2  Declaració responsable PDF  Declaración responsable PDF
3

 Justificant pagament taxa Pàgina Web -   Exempció de taxes

 Justificante pago tasa Pàgina Web - Exención de tasas


4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.).
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts de fer una part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi)
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.), han d’aportar algun dels documents justificatius.

Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa, s’ha de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació, segons correspongui:

a) Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d’ocupació. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d’una persona amb discapacitat, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga, així com, el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

c) Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar d’una persona dependent, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga, així com, el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

d) Els membres de famílies en risc social amb menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l’administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l’òrgan. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga.

e) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures administratives de protecció han d’aportar la resolució o certificació oficial de l’òrgan competent. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga.

f) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga.

g) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

h) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han de presentar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció amb data posterior a l’1 de gener de 2024.

i)  Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d’ingressos de renda social garantida amb data posterior a l’1 de gener de 2024.

j)  Els beneficiaris de l’ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l’entitat gestora de l’ajut amb data posterior a l’1 de gener de 2024. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga així com, el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

k)  Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la data d'emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga, així com, el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

l)  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.

m) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

-Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior a nom de la persona sol·licitant.

- Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga.

- Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga.
 

n) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.
- Una sentència condemnatòria.
- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
- Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
- Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.

En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el que consti la relació familiar o anàloga així com, el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

 o) Els membres de famílies monoparentals han d’aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l’administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d'estar vigents.

p) Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).

7. Quina normativa regula aquesta convocatòria?


 La present convocatòria està regulada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 29 de gener de 2024 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

Català PDF  Castellano PDF
© Govern de les Illes Balears