Recomanacions per a les Pràctiques formatives en centres de treball

 

Aplicació informàtica Forcet de gestió de les pràctiques formatives.

L'accés a l'aplicació informàtica Forcet 2.0 es realitza des de la sessió com a usuaris del GestIB.

Tot el professorat del mòdul d'FCT pot tenir accés a l'Àgora dels tutors d'FCT a on trobarà tota la informació necessària per a la gestió del mòdul. Per poder tenir accés ho podeu sol·licitar a l'A/e fct@dgfpieas.caib.es


Si teniu dubtes, us podeu adreçar a l'equip directiu i/o als coordinadors d'FCT del vostre centre. També estan a disposició de tot el professorat els següents mitjans de comunicació amb la Conselleria:

 

Telèfon: 971 17 78 00 Extensió: 62342 o bé 62363

Correu electrònic: fct@dgfpieas.caib.es

 

Us recomanem que des de principi de curs aneu comprovant que les dades de les empreses, tutors, etc. que hi ha introduïdes al Forcet estan actualitzades. I en cas que no pugueu modificar qualque dada, contactau amb la DGFPIEAS.

 

Dates d'inici d'FCT

Seguint l’Ordre  del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny  de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears i la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 d’abril de 2021 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 17/04/2021), el període ordinari de realització de les pràctiques formatives s’estableix entre el dia 1 de març i el dia 23 de juny de 2022, tenint en compte  que s’exclouen de la realització de les pràctiques formatives les vacances de Setmana Santa, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, independentment que s’estableixi també la possibilitat de realitzar-les en període no ordinari o en període extraordinari sempre que es donin les circumstàncies que motiven aquests períodes.

 

Programes formatius

Convé revisar els programes formatius genèrics i anar treballant els específics durant el primer i segon trimestre, cal tenir en compte les aportacions fetes a les memòries finals del curs anterior.

El programa formatiu genèric, el qual s’ha d'incloure a la programació, ha de contenir un llistat d'activitats dissenyades que serveixin per elaborar els programes específics dels alumnes. Aquestes activitats, han de reflectir el 100% dels resultats d'aprenentatge o les capacitats terminals i els continguts dels estudis.

El programa formatiu específic per a cada alumne també pot servir com a part de l'informe valoratiu del tutor del centre de treball. L'heu d'ajustar a l'annex 5.

 

Durant el mes de juny les dades estadístiques d'inserció laboral s'han d'introduir al Forcet, seguint el menú Pràctiques/Fi d'estada/Inserció laboral.

 

Sol·licituds per escrit

Totes les sol·licituds que ens hagueu de fer arribar referent a les pràctiques formatives han de venir adreçades a la DGFPIEAS, al servei d’Oferta Formativa i Infraestructures via GestIB / Centre / Sol·licitud genèrica FP.

 

Exempció total de les pràctiques formatives (Art. 32 al 37)

És el centre qui resol la sol·licitud de l'alumne i en cas favorable la secretaria del centre ho fa constar dins el GestIB marcant l'opció d'exempció.