Torna

Formació Professional

Coneixements bàsics per a nous tutors d'FCT

 

 

Index

Tutors: funcions i atribucions horàries

Funcions del tutor (Article 13)

Atribucions horàries (Articles 16-22)

Matrícula, durada i convocatòries

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Alumnes NESE

Nombre de convocatòries

Exhauriment de convocatòries

Durada de les pràctiques formatives

Avançament

Recerca d'empreses

Centres de treball no adequats

Localització dels centres de treball

Procediment en cas de mancança de llocs formatius.

Exempcions (Articles 32-27)

Tipus

Documentació

Procediment

Renuncia voluntària

Períodes de pràctiques (Articles 39-43)

Període general

Període extraordinari

Ajornament

Efectes de l'ajornament

Accions a realitzar abans de l'estada.

Situacions que no permeten l'inici de l'estada.

Accions a realitzar després de l'estada.

 

Tutors: funcions i atribucions horàries

Funcions del tutor (Article 13)

 • Elaborar el programa formatiu.
 • Fer la recerca dels centres de treball.
 • Concertar el programa formatiu amb el tutor del centre de treball.
 • Decidir la seqüenciació a diversos centres de treball.
 • Informar a l'alumne sobre:
  • Programa formatiu consensuat.
  • Organització, estructura, activitat i recursos del centre de treball.
  • Marc disciplinari i de seguretat i higiene. Respecte al medi ambient.
  • Tutor del centre de treball i les seves funcions.
  • Preparació i desenvolupament de les activitats, de la participació i la integració en l'equip de les condicions d'ús de recursos i d'informació, etc.
  • Finalitats.
  • Característiques.
  • Documentació que s'ha d'emplenar.
  • Condicions amb el centre de treball:
 • Lliurar una còpia del programa formatiu a cada alumne.
 • Col·laborar en la promoció de les relacions amb empreses i entitats.
 • Reunir-se quinzenalment amb el tutor del centre de treball.
 • Realitzar quinzenalment, com a mínim, les tasques de tutoria en el centre educatiu.
 • En empreses europees, mantenir un seguiment.
 • Avaluar les pràctiques formatives.
 • Recollir dades, emplenar fitxes estadístiques i elaborar una memòria.

 

Atribucions horàries (Articles 16-22)

 • Coordinadors de pràctiques formatives: fins a 6h (3 d'elles lectives).
 • Professors d'estada en l'empresa: 4h.
 • Tutors de centres d'art: 6h (4 d'elles lectives).
 • Professors de FOL: 2h.
 • Tutors de Formació en centres de treball (FCT). Durant el període ordinari:
  • Fins a 10 alumnes: 6h (4 d'elles lectives).
  • Entre 11 i 20 alumnes: 9h (6 d'elles lectives).
  • 21 o més alumnes: Tutor de pràctiques complementari.

 

Matrícula, durada i convocatòries

L'accés de l'alumne a les FCT requereix l'avaluació positiva de tots els altres mòduls professionals (exceptuant el mòdul professional de Projecte als cicles formatius de grau superior).

 

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Excepcionalment, l'equip educatiu pot autoritzar l'accés a les FCT amb un o més mòduls pendents sempre que la càrrega horària no sigui superior al 25% de la totalitat de les hores que s'imparteixen en el curs corresponent.

 

Alumnes NESE

Que només poden assolir determinats mòduls, se li pot concedir accés a la realització d'unes pràctiques formatives en centres de treball quan hagi aprovat tots els mòduls matriculats i renuncïi a cursar la resta de mòduls (s'ha de comunicar per escrit a la DGFPIEAS). Aquestes pràctiques formatives han de tenir com a referent les qualificacions professionals

El nombre d'hores ha de ser proporcional a la càrrega horària dels mòduls cursats, amb un mínim de 100 hores. Al programa formatiu han de constar les activitats relacionades als mòduls matriculats.

A l'expedient de l'alumne s'ha d'adjuntar un informe valoratiu de l'empresa i un informe del tutor del centre educatiu.

 

Nombre de convocatòries

Cicle formatiu: 2

NESE: 4

Batxillerat: Normativa matèries optatives

 

Exhauriment de convocatòries

Una vegada exhaurides les convocatòries de pràctiques, per obtenir el titol l'alumne haurà d'incorporar-se a la vida laboral en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu cursat i demanar exempció una vegada obtinguda experiència laboral equivalent a un any a jornada completa.

 

Durada de les pràctiques formatives

S'ha d'ajustar al desenvolupament curricular de cadascun dels títols.

Les hores de tutoria es computen.

 

Avançament

 • Mínim 100 hores.
 • Sol·licitar a la DGFPIEAS.
 • Per aspectes organitzatius del cicle.
 • Si suspèn un mòdul ha d'interrompre les FCT i no s'ha de qualificar l'acta.
 • Les hores avaluades positivament es poden guardar si està matriculat al mateix centre dins el curs posterior.

 

Recerca d'empreses

Centres de treball no adequats

 • El titular de l'empresa és familiar de l'alumne.
 • L'empresa està vinculada per titularitat amb el centre educatiu.
 • L'alumne té una relació laboral amb l'empresa.

De manera excepcional es pot sol·licitar autorització a la DGFPIEAS justificant els motius.

 

Localització dels centres de treball

El centre educatiu ha de dur a terme la recerca de centres de treball.
Les pràctiques formatives s’han de fer en centres de treball localitzats en l’entorn productiu (municipi) del centre educatiu.
En segona instància, algunes pràctiques es poden fer en una zona més àmplia, sempre que es justifiqui per:

 • La situació familiar de l’alumne
 • L’àrea d’influència del cicle formatiu
 • La inserció laboral
 • La manca de llocs formatius per a tot l’alumnat, etc.

En tot cas, la capacitat horària del tutor s’ha de tenir en compte per a la realització del seguiment.

 

Procediment en cas de mancança de llocs formatius.

Durant el primer trimestre el tutor ha de preveure les empreses. Si no disposa de llocs suficients ho ha de comunicar a la DGFPIEAS, abans de finalitzar el primer trimestre. També es pot posar en contacte amb la Cambra de Comerç.

 

Exempcions (Articles 32-27)

Per poder demanar l'exempció de les pràctiques formatives és necessari acumular un any a jornada completa en un camp professional relacionat directament amb el cicle.

 

Tipus

 • Total: Acredita totes les competències professionals i no s'han de cursar les pràctiques.
 • Parcial: Acredita part de les competències professionals i s'ha de cursar la part restant de pràctiques.

 

Documentació

És necessari aportar la següent documentació:

 • Certificat d'empresa.
 • Certificat de la seguretat social.
 • Autònoms: certificat d'alta AT (037)
 • Voluntaris o becaris: certificació de l'organització on han de constar activitats i funcions desenvolupades, l'any en que es va dur a terme i nombre total d'hores dedicades.

Editor de Text Annex 1: Sol·licitud d'exempció

 

Procediment

 • 21 dies hàbils abans de l'avaluació.
 • A partir del moment que el compleixi.
 • Resolució i notificació a l'alumne.
 • Reclamacions.

 

Renuncia voluntària

 • La renuncia implica que la convocatòria no s'ha de comptar.
 • S'ha de fer per escrit, i s'ha d'adreçar a la direcció del centre educatiu.
 • 21 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació.
 • S'ha de fer constar als documents d'avaluació amb l'expressió “Renúncia”.

 Editor de Text Sol·licitud de renúncia al mòdul de formació en centres de treball

Períodes de pràctiques (Articles 39-43)

Hi ha distints tipus de períodes:

 • Ordinari.
 • No ordinari.
 • Extraordinari:
  • Caps de setmana.
  • Festius.
  • Vacances.

 

Període general

 • Ordinari: de l'1 de març al 30 de juny.
 • No ordinari: de l'1 de setembre al 28 de febrer.

 

Període extraordinari

L'autoritza la DGFPIEAS. Per a que es pugui autoritzar s'ha d'enviar:

 • Sol·licitud, signada pel director del centre, degudament justificada (mancança de llocs formatius, estacionalitat del sector, horari de la jornada laboral de l'empresa, etc.) amb el calendari, horari proposats i explicant com es realitzarà el seguiment i control tutorial.
 • Programa formatiu específic de l'alumne (Annex 5b).
 • Consentiment signat per l'alumne.
 • Compromís de seguiment signat pel tutor.

Mai no es pot autoritzar a l'agost.

 

Ajornament

Abans que s'hagin planificat les pràctiques, 21 dies hàbils abans de l'avaluació, l'alumnat pot sol·licitar a la direcció del centre un ajornament mitjançant l'annex 2.

S'ha de resoldre a la sessió d'avaluació i es comunicarà el mateix dia a la persona interessada.

S'ha d'autoritzar quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Malaltia prolongada.
b) Incompatibilitat amb horari de feina.
c) Obligacions de tipus personals o familiars.
d) Casos en que l'alumne vol sol·licitar exempció, però encara no compleix requisits.
e) Qualsevol altre de suficient importància.

Efectes de l'ajornament

No cursar les pràctiques en el període establert.

La convocatòria no s'ha de comptar.

L'autorització s'ha de fer constar als documents d'avaluació amb l'expressió “Ajornament”.

Quan la direcció no l'autoritza, l'alumne ha de realitzar les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les.

 

Accions a realitzar abans de l'estada.

PDF Accions a realitzar abans de l'estada.

 
Situacions que no permeten l'inici de l'estada.

PDF Situacions que no permeten l'inici de l'estada.

 

Accions a realitzar després de l'estada.

PDF Accions a realitzar després de l'estada.

© Govern de les Illes Balears