El mòdul FCT

 

Índex

 

Què és el mòdul de Formació en centres de treball?

Les pràctiques formatives són un bloc de formació específica dels ensenyaments de formació professional que es desenvolupa en l'empresa. Per tant, és l'aplicació pràctica d'aquests ensenyaments en un àmbit productiu real i, per això, l'alumnat pot adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores d'aprenentatges futurs i d'adaptació al canvi de les qualificacions professionals.

↑ Índex

 

Quins estudis les duen a terme?

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.
 • Formació Professional Bàsica.
 • Cicles formatius de grau mitjà i superior d'Arts plàstiques i disseny.
 • Totes les modalitats de batxillerat, mitjançant la matèria optativa Estada en l'empresa.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta.

↑ Índex

 

Quina és la finalitat de les pràctiques?

 • Complementar l'adquisició de la competència professional assolida en el centre educatiu.
 • Adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores.
 • Donar a conèixer l'organització productiva del perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar-li la inserció laboral futura.
 • Ser avaluat de la competència professional assolida amb la collaboració de l'empresa.

↑ Índex

 

Com funciona?

Una vegada es superen la resta dels mòduls del cicle es pot accedir al mòdul FCT.

Les persones que acrediten una experiència laboral en el mateix sector dels estudis que estan cursar poden demanar l'exempció d'aquest mòdul.

La durada d'aquest mòdul variarà depenent si és un cicle formatiu o una estada en empresa.

La jornada que es du a terme serà semblant a la jornada laboral de l'empresa

↑ Índex

 

Exempció

L'exempció implica que l’alumne no ha de realitzar les pràctiques formatives i que s’ha de fer constar aquesta situació en els documents d’avaluació. Pot ser total o parcial (només han de realitzar part de les pràctiques formatives adients per assolir aquelles competències professionals que no s’han acreditat amb l’experiència laboral). L'exempció parcial, en cap cas pot ser inferior al 30% de les hores establertes per a les pràctiques formatives.

L’alumne d’un cicle formatiu de grau superior, al qual s’ha concedit l’exempció total de les pràctiques formatives, ha de cursar el mòdul Projecte. Aquest mòdul ha de versar sobre la seva experiència laboral que ha donat lloc a l’exempció.

↑ Índex

 

Requisits

Pot sol·licitar l’exempció de la realització de les pràctiques formatives, l’alumne de cicles formatius de formació professional que pugui acreditar experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa, en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu que cursa.

L’alumne que cursi un cicle formatiu d’Arts plàstiques i disseny pot sol·licitar l’exempció de la fase de Formació pràctica en empreses, estudis o tallers, si acredita una experiència laboral equivalent, com a mínim, a sis mesos a jornada completa en un camp relacionat amb el cicle formatiu que cursa.

↑ Índex

 

Procediment de sol·licitud

L’exempció de les pràctiques formatives s’ha de sol·licitar a la direcció del centre educatiu on està matriculat l’alumne, d’acord amb el següent model: Annex 1: Sol·licitud d'exempció (Articles 32 a 37 de l'Ordre de pràctiques formatives en centres de treball).

S'ha de presentar el certificat d'empresa i el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de sol·licitar 21 dies hàbils abans de l'avaluació que determina l'accés a les pràctiques formatives.

Trobareu aquesta informació ampliada a l'article 34 de l'Ordre de pràctiques formatives en centres de treball.

↑ Índex

 

Ajornament

Amb la finalitat de no exhaurir el nombre de convocatòries possibles, l’alumne o el seu representant legal poden sol·licitar a la direcció del centre educatiu l’ajornament de la realització de les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les, si abans que el centre les planifiqui es donen o es preveuen que hi pot haver determinades circumstàncies que puguin impedir cursar-lo en el període que tenia assignat. La sol·licitud d'ajornament s'ha de realitzar utilitzant el següent model: Annex 2: Sol·licitud d'ajornament (Articles 45 a 47 de l'Ordre de pràctiques formatives en centres de treball).

↑ Índex

 

Termini

La sol·licitud d’ajornament, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de l’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives. S’ha de resoldre a la sessió d’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives i es comunica el mateix dia a la persona interessada.

↑ Índex

 

Efectes

L’autorització de l’ajornament implica, per a la persona interessada, no cursar les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les i que la convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.
Quan la direcció no autoritza l’ajornament, l’alumne sol·licitant ha de realitzar les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les. En el cas contrari ha de ser qualificat com a No apte, i la convocatòria s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.

↑ Índex

 

Aspectes que cal tenir en compte

Abans de la realització de les pràctiques formatives en una empresa i mentre es fan, és convenient tenir en compte una sèrie de consideracions:

 • L'empresa contribueix de manera important en la formació de l'alumnat perquè propicia l'oportunitat d'assolir la seva competència professional.
 • El desenvolupament de les pràctiques no implica cap tipus de relació contractual o laboral entre l'empresa i l'alumnat, per la qual cosa no es pot pagar ni cobrar cap sou.
 • En l'empresa s'han de desenvolupar les activitats esmentades en el programa formatiu que s'ha concertat prèviament.
 • L'actitud (assistència, puntualitat, responsabilitat, predisposició positiva a fer les tasques, etc.) en el lloc formatiu és un aspecte molt important per a l'avaluació de les pràctiques.
 • S'ha de complir l'horari establert, com també la resta de normes que l'empresa exigeix al seu personal (indumentària, aspecte i higiene personal, comportament, atenció al públic, ús de recursos, confidència, normes de salut i prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Les pràctiques formatives finalitzen quan s'han realitzat les hores totals establertes.
 • L'alumnat està cobert per una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que pugui ocasionar durant la seva estada.

↑ Índex