El mòdul FCT

 

Índex

 

Què és el mòdul de Formació en centres de treball?

Les pràctiques formatives són un bloc de formació específica dels ensenyaments de formació professional que es desenvolupa en l'empresa. Per tant, és l'aplicació pràctica d'aquests ensenyaments en un àmbit productiu real i, per això, l'alumnat pot adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores d'aprenentatges futurs i d'adaptació al canvi de les qualificacions professionals.

↑ Índex

 

Quins estudis les duen a terme?

 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior: 400 hores.
 • Formació Professional Bàsica: 240 hores.

Altres ensenyaments que tenen pràctiques formatives són:

 • Cicles formatius de grau mitjà i superior d'Arts plàstiques i disseny, mitjançant la fase de formació pràctica: entre 50 i 100 hores.
 • Totes les modalitats de batxillerat, mitjançant la part pràctica en empreses de la matèria optativa Estada en l'empresa: 70 hores.
 • Programes de formació per a la transició a la vida adulta, mitjançant les pràctiques formatives en centres de treball: entre 100 i 150 hores.

↑ Índex

 

Quina és la finalitat de les pràctiques?

Les finalitats fonamentals de les pràctiques formatives són, entre d'altres:

 

 • Complementar l'adquisició de la competència professional assolida en el centre educatiu, mitjançant la realització d'unes activitats formativoproductives.
 • Adquirir una identitat i una maduresa professionals motivadores d'aprenentatges futurs i d'adaptació al canvi de les qualificacions.
 • Possibilitar a l'alumnat el coneixement de l'organització productiva del perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar-li la inserció laboral futura.
 • Avaluar, amb la collaboració empresarial, la competència professional assolida per l'alumnat i, en particular, l'acreditació dels aspectes més representatius de la competència requerida en l'ocupació, les quals no poden comprovar-se en el centre educatiu perquè exigeixen situacions reals de producció.

↑ Índex

 

Com funciona?

Aquestes pràctiques es basen en la formació concertada entre centres educatius i empreses, de manera que hi ha un apropament del sistema educatiu al teixit empresarial, que permet, entre d'altres, l'obtenció d'unes titulacions professionals i acadèmiques adequades als requeriments dels diferents sectors productius.

 

Les pràctiques es programen i pacten prèviament entre el centre educatiu i l'empresa, i en tot el procés formatiu l'alumnat està orientat i assessorat per dues persones: el professor tutor del centre educatiu i el tutor de l'empresa. En general, l'alumnat primer ha d'haver superat la part de formació en el centre educatiu.

 

Quan es duen a terme?

Per regla general, les practiques formatives en empreses es desenvolupen durant el período lectiu del 1 de setembre al 30 de juny, de tal manera que queden excloses les vacances estivals, de Nadal i Pasqua, com també els diez festius i els caps de semana.

↑ Índex

 

Quina és la jornada diària de l'alumnat?

La jornada de l'alumnat s'ha de correspondre amb la jornada habitual de l'empresa i, en general, no pot superar les 8 hores diàries i s'ha de desenvolupar entre les 7:00 i les 22:00h.

 

Cal tenir en compte que cada 15 dies s'ha de reservar una part de la jornada per a què l'alumnat pugui assistir a les sessions tutorials del centre educatiu.

↑ Índex

 

Finalització de les pràctiques

L'alumnat dels cicles formatius, si ha superat satisfactòriament les pràctiques, obté la titulació professional corresponent.

↑ Índex

 

Consideracions a tenir en compte

Abans de la realització de les pràctiques formatives en una empresa i mentre es fan, és convenient tenir en compte una sèrie de consideracions:

 • L'empresa contribueix de manera important en la formació de l'alumnat perquè propicia l'oportunitat d'assolir la seva competència professional.
 • El desenvolupament de les pràctiques no implica cap tipus de relació contractual o laboral entre l'empresa i l'alumnat, per la qual cosa no es pot pagar ni cobrar cap sou. Únicament es pot rebre una compensació econòmica, pagada per la Conselleria d'Educació i Cultura, per a aquelles despeses extraordinàries que s'han sofert pel desenvolupament de les pràctiques.
 • En l'empresa s'han de desenvolupar les activitats esmentades en el programa formatiu que s'ha concertat prèviament.
 • L'actitud (assistència, puntualitat, responsabilitat, predisposició positiva a fer les tasques, etc.) en el lloc formatiu és un aspecte molt important per a l'avaluació de les pràctiques.
 • S'ha de complir l'horari establert, com també la resta de normes que l'empresa exigeix al seu personal (indumentària, aspecte i higiene personal, comportament, atenció al públic, ús de recursos, confidència, normes de salut i prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Qualsevol dubte que sorgeixi a l'alumnat sobre les activitats que s'han de fer o sobre les normes internes s'ha de consultar al tutor de l'empresa. Aquesta persona és l'encarregada de coordinar les activitats, assessorar i orientar l'alumnat, i valorar-ne el progrés.
 • En cas d'absència, per malaltia o per una altra causa justificada, l'alumnat ho ha de comunicar al tutor d'empresa i, posteriorment, al tutor del centre educatiu.
 • Qualsevol incidència que es pogués produir en el centre de treball ha de ser tractada conjuntament amb el tutor del centre educatiu.
 • L'especial naturalesa de les pràctiques implica la signatura d'un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l'empresa collaboradora.
 • L'alumnat està cobert, en tot moment, per una assegurança escolar o per una assegurança complementària que es concerta anualment a aquest afecte.
 • Les pràctiques formatives finalitzen quan s'han realitzat les hores totals establertes.
 • L'alumnat està cobert per una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que pugui ocasionar durant la seva estada.

↑ Índex