Informació per a l'equip docent

Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l'organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears, BOIB 101 de 26 de juliol de 2014.

Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears.

Índex

 

Mòduls suspesos: Article 29 i 34 (instruccions)

Promocionar a 2n: Article 34 (instruccions)

Permanència en el cicle i repetició d’algun dels cursos: Article 35 (instruccions)

Convocatòries: Article 28 (instruccions)

Sessions d’avaluació: Article 33 (instruccions)

Temporalització de segon curs (currículums)

Organització d’FCT en dues unitats formatives: Article 30 (instruccions)

2a convocatòria d’FCT: Article 30 (instruccions)

Avaluació d’FCT: Article 30 (instruccions)

Excepció d’FCT: Article 27 (instruccions)

Justificació faltes FPB: Article 26 (instruccions)

Baixa d’ofici: Article 26 (instruccions)

Transport: Disposició addicional segona (decret)

Obtenció i efectes del títol. Accés a CFGM: Article 25 (decret) 

Convocatòries al curs de segon d'FPB  Article 33 (Instruccions)

Renúncia de mòduls Article 24 / Article 25(Instruccions)

Tasques dels professors durant el període del FCT

 

Mòduls suspesos: Article 29 i 34 (instruccions)

 

Mòdul de Comunicació i societat I i  Mòdul de Ciències aplicades I
Si aproven el mòdul de segon els queda aprovat el de primer.
Altres mòduls
Els alumnes que promocionen al segon curs s’han de matricular en els mòduls pendents del primer curs.
No se’ls ha de considerar alumnes repetidors a l’efecte del procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional bàsica.
Per recuperar els mòduls pendents poden cursar-los presencialment si tenen compatibilitat horària amb els mòduls del segon curs, o bé es poden recuperar els continguts no superats de forma no presencial si l’equip educatiu considera que aquesta és una opció millor.
Els centres docents han d’organitzar el programa de recuperació dels mòduls no superats, el qual ha de contenir les activitats de recuperació i avaluació dels mòduls professionals pendents i els aspectes d’organització necessaris perquè es pugui dur a terme.

 

↑ Índex

 

Promocionar a 2n: Article 34 (instruccions)

 
1. D’acord amb allò que preveu l’article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, els alumnes dels cicles formatius de formació professional bàsica que cursen el cicle en règim presencial i amb una organització temporal ordinària poden promocionar al segon curs quan els mòduls professionals associats a unitats de competència pendents no superin el 20% de l’horari setmanal. Aquest percentatge s'ha d'aplicar sobre les 30 hores setmanals.


2. Els alumnes que promocionen al segon curs s’han de matricular en els mòduls pendents del primer curs. Per recuperar els mòduls pendents, els poden cursar presencialment si hi ha compatibilitat horària amb els mòduls del segon curs o bé es poden recuperar els continguts no superats de forma no presencial si l’equip educatiu considera que aquesta és una opció millor. No se’ls ha de considerar alumnes repetidors a l’efecte del procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional bàsica.

 

3. Els centres docents han d’organitzar el programa de recuperació dels mòduls no superats, que ha de contenir les activitats de recuperació i d’avaluació dels mòduls professionals pendents i els aspectes d’organització necessaris perquè es puguin dur a terme. 

 

↑ Índex

 

Permanència en el cicle i repetició d’algun dels cursos: Article 35 (instruccions)

    
Els alumnes que cursen un cicle formatiu d’FPB en règim presencial i amb una organització temporal ordinària disposen d’un màxim de quatre anys acadèmics per obtenir la titulació corresponent. Poden repetir cadascun dels cursos que formen el cicle una única vegada, sense que superin el termini màxim de permanència indicat.

Si repeteixen un curs només han de cursar els mòduls suspesos. Excepcionalment, es pot autoritzar una repetició d’un dels cursos una segona vegada, amb un informe previ favorable de l’equip docent que atén l’alumne. En cas que els alumnes hagin de repetir un curs, només han de cursar els mòduls suspesos. 

 

↑ Índex

Convocatòries: Article 28 (instruccions)

 

Els alumnes matriculats en un centre tenen dret a dues convocatòries cadascun dels quatre anys en què poden cursar aquests ensenyaments per superar els mòduls en què estiguin matriculats (se n’exceptua el mòdul de Formació en centres de treball). Es té dret a ser avaluat del mòdul de Formació en centres de treball només en dues convocatòries. 

 

↑ Índex

 

Sessions d’avaluació: Article 33 (instruccions)

 

Primer
S’han de fer tres sessions d’avaluació durant el primer curs dels cicles que s’imparteixen amb una organització temporal ordinària. En la sessió d’avaluació de final de curs s’ha de decidir la promoció dels alumnes. A més, s’ha de fer una sessió d’avaluació al setembre només per als alumnes que tenen pendent de superar mòduls del primer curs. Si els alumnes superen al setembre els mòduls pendents i queden en condicions d’accedir al segon curs, han de promocionar de curs.

 

Segon
Per a l’alumnat de segon curs: s’ha de fer una sessió d’avaluació final dels mòduls impartits en la qual, a més, es determini quins alumnes es troben en condicions d’accedir al mòdul de Formació en centres de treball. Els alumnes que hagin obtingut una avaluació final negativa en algun dels mòduls del segon curs i no hagin pogut accedir a FCT tenen una segona convocatòria del mòdul suspès al mes de juny

 

↑ Índex

 

Temporalització de segon curs (currículums)

 

Segon curs:
Classes:   26 setmanes (30 hores setmanals).
FCT: 6 setmanes  240 h. (40  hores setmanals). S’ aconsella iniciar el període d’ FCT a finals d’abril. 

 

↑ Índex

 

Organització d’FCT en dues unitats formatives: Article 30 (instruccions)

 
En el cas que el mòdul de Formació en centres de treball s’organitzi en dues unitats formatives, perquè es consideri superat el mòdul, l’alumne o alumna ha d’obtenir la qualificació d’apte en ambdues unitats, d’apte en una i d’exempt en l’altra o d’exempt en cadascuna de les dues unitats. 

 

↑ Índex

 

2a convocatòria d’FCT: Article 30 (instruccions)

 
L’equip docent ha de preveure una segona convocatòria d’avaluació del mòdul d’FCT per als alumnes que hagin obtingut una avaluació negativa en aquest mòdul en la sessió d’avaluació final del mes de juny i per als alumnes que l’hagin cursat en un període no ordinari i no l’hagin superat. Per a la segona convocatòria, s’ha de preveure que les pràctiques s’iniciïn al més aviat possible. 

 

↑ Índex

 

Avaluació d’FCT: Article 30 (instruccions)

 

Per als aspectes relatius a l’avaluació del mòdul de Formació en centres de treball que no es preveuen en aquest article i per organitzar períodes no ordinaris de realització del mòdul, s’ha de tenir en compte allò que estableix per a la resta de cicles formatius l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears. 

 

↑ Índex

 

Excepció d’FCT: Article 27 (instruccions)

 

Poden demanar l’exempció de cursar el mòdul de Formació en centres de treball els alumnes d’un cicle de formació professional bàsica que puguin acreditar una experiència laboral, com a mínim, de nou mesos a jornada completa en un camp professional relacionat directament amb el perfil del cicle formatiu que cursen. 

 

↑ Índex

 

Justificació faltes FPB: Article 26 (instruccions)

 
Es consideren faltes justificables les absències de curta durada derivades de malaltia o accident de l’alumne o alumna, l’atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària apreciada pel director o directora del centre on cursa els estudis. Per tal d’evitar la baixa, l’alumne o alumna ha d’aportar la documentació que justifiqui fefaentment les circumstàncies al•legades. Si l’absència s’allarga, el tutor o tutora ha de recomanar a aquesta persona que demani la renúncia a la convocatòria o la baixa voluntària en la matrícula. En aquest darrer cas, si la persona interessada no renuncia a la convocatòria ni es dóna de baixa en la matrícula, la direcció del centre ha de donar de baixa d’ofici aquesta persona en la matrícula que correspongui. 

 

↑ Índex

 

Baixa d’ofici: Article 26 (instruccions)

 
L’alumne que no ha superat l’edat d’escolarització obligatòria no es pot donar de baixa d’ofici.
Alumne que ha superat l’edat d’escolarització obligatòria serà baixa d’ofici quan:
- No s’ha incorporat als ensenyaments en què estava matriculat.
- No hi assisteix de forma continuada.
- Manté comportaments inadequats o actituds negatives. (article 32) 

 

Protocol abans del 31 d’octubre

 

a) El cap d’estudis, a proposta del tutor, s’ha de dirigir a l’alumne per tal de conèixer les raons de les absències.
b) De la comunicació, n’ha de quedar constància per escrit.
c) Si no hi ha resposta, o si és improcedent, el centre li ha d’oferir un termini perquè s’incorpori de forma immediata al curs i l’ha d’advertir que, si no s’hi incorpora , se’l donarà de baixa d’ofici de la matrícula del curs.
d) Si es fa efectiva la baixa d’ofici s’ha d’oferir la plaça a la següent persona de la llista d’espera.

 

Protocol després del 31 d’octubre

 

a) Comunicar a l’alumne i als seus representants legals les causes de baixa d’ofici i del nombre de faltes no justificades que implica la baixa d’ofici de la matrícula per inassistència de cada mòdul. L’alumne o alumna o els seus representants legals han de signar la comunicació perquè consti que estan assabentats de les condicions que hi figuren.
b) Es donarà de baixà d’ofici en un mòdul o en el curs, quan hagi superat l’edat d’escolarització obligatòria, quan s’absenti sense justificació, o amb una justificació improcedent, de forma continuada durant 10 dies lectius o, de forma discontínua, durant un període superior a un 15% de la càrrega horària del total del mòduls dels quals s’hagi matriculat.
c) Un cop assolit el límit d’absències que es preveu sense que s’hagin justificat, o amb una justificació improcedent, la direcció del centre ha de comunicar a l’alumne o alumna o als seus representants legals, en cas que sigui menor d’edat, de forma motivada, per escrit i per un mitjà fefaent, la baixa d’ofici en la matrícula del mòdul, els mòduls o la totalitat del cicle formatiu, amb el tràmit d’audiència previ a la persona interessada en el termini de dos dies hàbils. Només es poden donar de baixa d’ofici en la matrícula els alumnes que superin l’edat d’escolarització obligatòria. A l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna s’ha de guardar una còpia fefaent de la comunicació a la persona interessada de la baixa d’ofici en la matrícula corresponent i, si s’escau, de la resolució que posa fi a la via administrativa. 

 

↑ Índex

 

Transport: Disposició addicional segona (decret)

 

L’alumnat que participi en cicles de formació professional bàsica en centres docents públics que disposin de transport escolar se’n pot beneficiar durant el període de formació en el centre docent. 

 

↑ Índex

 

Obtenció i efectes del títol. Accés a CFGM: Article 25 (decret)

 

1. D’acord amb el que preveu l’article 17 del Reial decret 127/2014, l’alumne o alumna que superi un cicle de formació professional bàsica obtindrà el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional. Aquest títol li permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà. La superació d’un cicle de formació bàsica permet també obtenir una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

2. De conformitat amb allò que estableix l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig:

 

a) Les persones que es trobin en possessió d’un títol professional bàsic poden obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria per qualsevol de les dues opcions previstes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, mitjançant la superació de la prova d’avaluació final de l’educació secundària obligatòria, en les condicions que s’hi preveuen. Excepte els alumnes que obtinguin un títol d’FPB en els cursos  2015/2016 o 2016/2017, en tant no sigui d’aplicació l’avaluació prevista en l’article  44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, podran obtenir el títol d’ Educació Secundària Obligatòria, sempre que, en l’avaluació final del cicle formatiu, l’ equip  docent consideri que han assolit  els  objectius de l’Educació Secundària Obligatòria i adquirit les competències  corresponents ( Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.)

b) Les persones més grans de 22 anys que tenguin acreditades totes les unitats de competència incloses en un títol professional bàsic, mitjançant certificats de professionalitat de nivell 1 o bé pel procediment establert d’avaluació i acreditació de competències professionals, rebran el títol professional bàsic corresponent.

c) L’expedició del títol s’ha d’ajustar al model i les condicions que s’estableixen en la disposició final primera del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.

 
3. Els alumnes que finalitzin els estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats, que tindrà efectes acadèmics i d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el sistema nacional de qualificacions i formació professional.

4. El títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de graduat en educació secundària obligatòria per accedir a ocupacions públiques i privades. 

 

↑ Índex

 

 

Convocatòries al curs de segon d'FPB: Article 33 (Instruccions)


Article 33
2. Durant el segon curs dels cicles, cal que es faci una sessió d’avaluació final dels mòduls impartits en la qual, a més, es determini quins alumnes es troben en condicions d’accedir al mòdul de Formació en centres de treball. En aquesta sessió d’avaluació es pot fer la proposta de títol per als alumnes que tenguin tots els mòduls superats i, a més, tenguin concedida l’exempció total de fer el mòdul de Formació en centres de treball. Els alumnes que hagin obtingut una avaluació final negativa en algun dels mòduls del segon curs i no hagin pogut accedir a Formació en centres de treball tenen una segona convocatòria del mòdul suspès al mes de juny. En la sessió d’avaluació de la segona convocatòria, a més d’avaluar els mòduls suspesos, s’ha de decidir quins alumnes passen a fer el mòdul de Formació en centres de treball. (Que es farà el mes de setembre)

 

↑ Índex

 

Renúncia de mòduls: Article 24 / Article 25(Instruccions)


Article 24
Possibilitat de renúncia a la convocatòria i de baixa en el cicle

Article 25
Procediment per a la renúncia a la convocatòria i per a la baixa voluntària en la matrícula en un mòdul o en un cicle.
Els alumnes amb mòduls suspesos que han de fer durant el període d'FCT

 

↑ Índex

 

Tasques dels professors durant el període de l'FCT


Article 34 (Instruccions)
Promoció al segon curs i programa de recuperació dels mòduls pendents
3.  Els centres docents han d’organitzar el programa de recuperació dels mòduls no superats, que ha de contenir les activitats de recuperació i d’avaluació dels mòduls professionals pendents i els aspectes d’organització necessaris perquè es puguin dur a terme.

Article 44 (Instruccions)
Còmput horari anual del professorat
Els professors han de fer el nombre d’hores laborals anuals, lectives i complementàries previst en la normativa. Això pot comportar  que els professors que imparteixin mòduls en el segon curs tenguin horaris laborals setmanals superiors a 37,5 hores setmanals  durant part del curs i inferiors a aquestes hores quan els alumnes cursin la Formació en centres de treball.
Per tal que tots els membres de l’equip docent compleixin amb el còmput anual d’hores, es poden programar activitats perquè els professors que no hagin completat l’horari lectiu anual les facin mentre els alumnes desenvolupen el mòdul esmentat o bé perquè puguin atendre, durant tot el curs, els alumnes amb mòduls pendents de superació.

 

↑ Índex