Compensació al tutor

 

Lliurament de memòries de despeses del professorat

 

 • Tràmit obert fins el 31 de juliol.
 • S'ha de fer servir el model annex 8. (Actualització 2024)
 • L'annex 8 serà lliurat signat pel tutor/a del mòdul d'FCT a la direcció del centre.
 • La direcció del centre una vegada revisades i liquidades les memòries econòmiques (annex 8) de tots els tutors/es s’han d’escanejar juntes i enviar-les a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors a través del GestIB > Sol•licitud genèrica Fp > Pràctiques formatives > Notificació > Memòries econòmiques (annex 8).
 • Tot el professorat de pràctiques formatives ha d'emplenar l'annex 6 des del GestIB que trobarà dins el menú de "Personal".
 • Els docents que hagin superat els valors de referència han de justificar raonadament en la memòria amb el vistiplau del director els motius que ho han motivat, perquè es puguin contemplar les seves despeses en la totalitat.
 • Els valors de referència són els següents:
  Durada de les pràctiques formatives Màxim en €
  Fins a 240 hores 187,49 €
  340 – 380 hores 323,18 €
  400 – 440 hores 365,99 €
  710 – 1.000 hores 533,18 €
 • Quilometratge: 0,262384 €/Km (BOIB Núm. 6 - 11/01/2024)

 

Seguiment realitzat pel professorat

 

Periodicitat quinzenal del tutor a l’hora de fer el seguiment amb el tutor del centre de treball

 • Si el centre vol que el tutor faci un seguiment amb una assiduïtat superior, el consell escolar pot determinar criteris complementaris de repartiment per al professorat, amb càrrec al fons del centre.

 

Planificació del recorregut fora del municipi

 • S’han de concentrar les visites a fora del municipi aprofitant un mateix trajecte en un mateix dia, i a l’hora d’omplir la memòria de despeses del professorat s’ha d'indicar el recorregut real, i no el que hi ha del centre a cada centre de treball.
 • L’equip directiu ha de programar un horari del tutor de pràctiques formatives de manera que faciliti que el tutor tengui un dia a la setmana per poder fer aquest recorregut.

 

Despeses de comunicació

El tutor ha de concretar els dies de visita i podrà fer seguiments per telèfon o altres mitjans telemàtics. En el cas excepcional que algun dia sigui impossible localitzar al tutor de l’empresa dins l’horari de feina del professor en el centre, s’admet que es pugui utilitzar el telèfon particular. En aquest cas, de les despeses que es presentin a compensar indicades a la memòria, es tindrà en compte un màxim d’1 euro per preparar cada visita i la suma d’aquestes despeses no pot superar els 30 euros.

 

Despeses d'aparcament i transport públic

El professorat ha de presentar tots els justificants de les despeses perquè es pugui realitzar el pagament.

 

Despeses de manutenció

En el cas excepcional que es generin despeses de manutenció, s’han de lliurar tots els rebuts.