Torna

Formació Professional

Compensació al tutor

 

Lliurament de memòries de despeses del professorat

 

 • Abans del 30 de setembre.
 • Es tindran en compte memòries complementàries lliurades amb retard, només fins els terminis de lliurament del període corresponent de l’any posterior. En aquest cas, les despeses pendents s’assignaran durant el període presentat.
 • Els professors que hagin superat els valors de referència han de justificar raonadament en la memòria amb el vistiplau del director els motius que ho han motivat, perquè es puguin contemplar les seves despeses en la totalitat.
 • Cal revisar la documentació emplenada: signatura del tutor, del director, segell, etc.
 • No s'acceptaran altres models d'Annex 8 i tampoc els que no vinguin correctament signats i segellats.
 • Els valors de referència són els següents:
  Durada de les pràctiques formatives Màxim en €
  Fins a 240 hores 171,73 €
  340 – 380 hores 296,01 €
  400 – 440 hores 335,22 €
  710 – 1.000 hores 488,29 €
 • Quilometratge: 0,244944 €/Km (BOIB Núm. 4 - 06/01/2022)

 

Recorregut del professorat

 

Periodicitat quinzenal del recorregut del tutor a l’hora de fer el seguiment amb el tutor del centre de treball

 • Si el centre vol que el tutor faci un seguiment amb una assiduïtat superior, el consell escolar pot determinar criteris complementaris de repartiment per al professorat, amb càrrec al fons del centre.

 

Planificació del recorregut fora del municipi

 • S’han de concentrar les visites a fora del municipi aprofitant un mateix trajecte en un mateix dia, i a l’hora d’omplir la memòria de despeses del professorat s’ha de indicar el recorregut real, i no el que hi ha del centre a cada centre de treball.
 • L’equip directiu ha de programar un horari del tutor de pràctiques formatives de manera que faciliti que el tutor tengui un dia a la setmana per poder fer aquest recorregut.

 

Despeses de comunicació

El tutor ha de concretar els dies de visita i podrà fer algun seguiment puntual per telèfon. En el cas excepcional que algun dia sigui impossible localitzar al tutor de l’empresa dins l’horari de feina del professor en el centre, s’admet que es pugui utilitzar el telèfon particular. En aquest cas, de les despeses que es presentin a compensar indicades a la memòria, es tindrà en compte un màxim d’1 euro per preparar cada visita i la suma d’aquestes despeses no pot superar els 30 euros.

 

Despeses d'aparcament i transport públic

En el cas que la suma de les quantitats indicades per aquest concepte superin els 30 € de mitjana per desplaçament, el professorat ha de presentar tots els justificants de les despeses perquè es pugui realitzar el pagament en la seva totalitat.

 

Despeses de manutenció

En el cas excepcional que es generin despeses de manutenció, s’han de lliurar tots els rebuts.

© Govern de les Illes Balears